حنث يمين

 

فصل چهارم :حنث يمين

تحقّق حنث به اختيار سبب

حنث،به اختيار خلاف حلف،محقّق مى شود اگر چه به سبب اختيار سبب باشد، مثل ركوب سفينه و دخول بلدى،يا ركوب دابّه اى و وصول به مكانى ،يا حمل انسانى او را با اذن او و بردن به جايى؛و بدون اذن اگر محمول شد با تمكّن از امتناع ،پس حمل،حنث مى شود،چون كه دخول اختيارى كه مصحّح يمين است،اعم است از تسليمى كه در ترك امتناع،حاصل است و اذن درآن لازم نيست در اختيارى بودن .

عدم تحقّق حنث با اكراه

 

و با اكراه ،حنث محقّق نمى شود و كفّاره لازم نمى شود ؛و هم چنين با فراموشى حلف ،و جهل به محلوفٌ عليه بدون علم اجمالى و بدون حالت سابقه حلف و شك در انقضاى مدت در حلف .

انحلال و بقاى قسم با فعل و ترك

 

و در موارد عدم حنث و عدم لزوم كفاره به واسطه اعذار متقدّمه ، اظهر عدم انحلال يمين است ( كه متعلَّق آن ، فعل اختيارى با التفات و علم است ) حتى در اكراه ؛ و حتى اگر متعلّق يمين، ترك طبيعت بود و ايجاد كرد آن را به عذرى ، باقى است بالنسبه به موارد انتفاى عذر ؛ اما اگر حلف بر صوم هرپنجشنبه مثلاً كرد [ و [در يك پنجشنبه معذور شد ، عدم انحلال در سائر پنجشنبه ها واضح است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS