شرايط راهن

 

فصل چهارم  : شرايط راهن

كمال راهن

معتبر است در صحّت رهن از راهن، كمال او به «بلوغ» و «عقل»؛ پس صحيح نمى شود از طفل و مجنون اگر چه با اجازه ولىّ باشد بنا بر سلب عبارت آنها مطلقاً . و ادوارى در حال افاقه در حكم غير مجنون است.

نفوذ تصرّف

و بايد راهن ـ مضافا به آنچه ذكر شد ـ نافذ التصرف باشد؛ پس صحيح نيست از «سفيه» و «مملوك» در مال ايشان مگر با اجازه ولىّ يا اذن او؛ به خلاف رهن به وكالت از كامل در مال موكِّل، يا با تعقّب رهن فضولى به اجازه مالك، كه مانعى ندارد.

عدم اكراه

و بايد «غير مكره» باشد، پس عقد اكراهى اثر ندارد مگر با تعقّب به رضاى مكرَه ـ به فتح ـ .

مملوك بودن مرهون

و در رهن براى راهن، لازم است كه مرهونْ مملوك او باشد، يا آنكه رهن با اذن مالك باشد، مثل مستعير.

رهن دادن ولىّ طفل مال طفل را

ولىّ طفل مى تواند به رهن بدهد مال طفل را براى استدانه مال براى مصالح طفل در خودش، يا اموال او كه محافظت بر آنها متوقّف بر استدانه باشد، و راهى ديگر نداشته باشد و موافق مصلحت و غبطه براى طفل باشد؛ مثل اينكه اگر استدانه براى اصلاح مال او ننمايد، منهدم مى شود، يا آنكه تلف مى شود، در جايى كه استبقاى انفع باشد، با رعايت وضع مرهون در يد امين محافظه كار بر عين، و از مصالح مولّىعليه خارج نشود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS