مسائل متفرقه

مسائل متفرقه

بعضى از احكام نماز در مكه معظمه و مدينه منوره

880 1 ـ بنا بر احتياط حكم تخيير بين قصر و اتمام به قسمتهاى اصلى و قديمى مسجدالحرام و مسجدالنبى صلى الله عليه و آله وسلم اختصاص دارد و احوط قصر است. اين حكم مربوط به نماز است و در روزه جارى نمى شود.

881 2 ـ اگر كسى در مكه معظمه يا مدينه منوّره قصد ده روز نمايد، بايد نماز را در اين دو مسجد نيز تمام بخواند.

882 3 ـ افرادى كه هنگام نماز جماعت در مسجدالحرام و مسجدالنبى صلى الله عليه و آله وسلم هستند، بايد به گونه اى عمل نمايند كه موجب وهن براى مؤمنين نباشد و با قصد فرادى و عمل به وظيفه منفرد، مى توانند در جماعت حضور يابند، ولى اگر امكان رعايت شرايط نماز منفرد نبود، مى توانند در جماعت حضور يابند ولى بايد نماز را اعاده مى نمايند.

883 4 ـ در مواردى كه نماز در مكه معظمه تمام است، در عرفات و مشعر و منى نيز تمام است.

884 5 ـ برقرار نمودن نماز جماعت در هتل اگر موجب مفسده اى نباشد، مانعى ندارد.

885 6 ـ سجده بر سنگفرشهاى مسجدالحرام و مسجدالنبى صلى الله عليه و آله وسلم ، صحيح است.

886 7 ـ سجده كردن بر فرش در موارد ناچارى و ضرورت تقيه در حين
عمل جائز است، بلكه در اين حال سجده كردن بر مهر و كاغذ و امثال آن در مساجد مكه معظمه و مدينه منوّره اگر سبب انگشت نما شدن و وهن به مومنين باشد، جائز نيست لكن اگر مى تواند در جاى ديگر يا وقت ديگر عمل را بدون تقيه انجام دهد بنا بر احوط آن را انتخاب كند.

قصد ده روز

887 1 ـ افرادى كه در مكه معظمه يا مدينه منوّره ده روز يا بيشتر مى مانند، قصد ده روز مى نمايند و ميزان تحقق ده روز است و ابتداى روز از اذان صبح روز اول آغاز مى گردد و تا غروب روز دهم ده روز كامل مى گردد؛ و شب اول و شب آخر دخالتى ندارد مگر در تلفيق يعنى اگر مثلا وقت اذان ظهر روز اول ماه وارد شد، تا وقت اذان ظهر روز يازدهم ده روز وى كامل مى گردد.

888 2 ـ افرادى كه مى خواهند قصد ده روز نمايند خروج آنها از محل اقامت تا كمتر از مسافت شرعى مانعى ندارد ولى بايد صدق كند كه بيشتر روز در محل اقامت باشند. بنابراين، پس خروج از مكه معظمه براى افرادى كه قصد ده روز مى نمايند به سوى عرفات و مشعر و منى كه در روز و شب در آنجا هستند و به طور متعارف جزء مقصود به اقامت نيست بايد بعد از تمام شدن ده روز در مكه معظمه به آنجا بروند و چون اكنون به مسافت شرعيه نمى رسد نماز آنها در رفت و برگشت همه جا تمام است؛ و همچنين است صورت انصراف از ده روز ماندن پس از استقرار حكم اقامت به خواندن يك نماز چهار ركعتى و سپس رفتن به كمتر از مسافت شرعيّه.

حكم خاص مسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله وسلم

889 احكام خاص مسجد الحرام و مسجد النبى، بنا بر احوط به قسمتهاى قديمى و اصلى اختصاص دارد و قسمتهاى توسعه يافته در حكم ديگر مساجد است.
بعض مسائل مربوط به تقليد

1 ـ بقاء بر ميّت داراى صور مختلفى به شرح ذيل است:

890 الف: اگر مرجع ميّت از مرجع حىّ اعلم باشد، بايد در مسايلى كه به فتواى وى عمل كرده، باقى باشد و در مسايلى كه به فتواى وى عمل نكرده به مرجع حىّ اعلم مراجعه نمايد.

891 ب: اگر مرجع حىّ از ميّت اعلم باشد، بايد در تمامى مسايل به مرجع حىّ، عدول نمايد.

892 ج: اگر اعلميّت هيچ كدام معلوم نشد، عدول به حىّ اعلم جايز است.

893 2 ـ كسى كه با شرايط ذكر شده بر تقليد ميّت باقى مى ماند چون با فتواى حىّ اعلم باقى مى ماند پس در حقيقت مقلّد حىّ اعلم است و در مسايل جديد و آنچه به فتواى مرجع ميت عمل نكرده، به حىّ اعلم رجوع مى كند؛ پس افرادى كه در زمان حيات مرجع ميت به حج يا عمره مشرف نشده اند بايد به حى اعلم رجوع نمايند.

894 3 ـ جايى كه مرجع تقليد فتوى نداده و احتياط واجب نموده، مقلّد مى تواند به فتواى فالاعلم رجوع نمايد.

مسائل خمس مربوط به حج و عمره

895 1 ـ متعلق خمس هفت مورد است ولى آنچه بيشتر محل ابتلا است مازاد بر مؤونه و احتياجات سال است.

896 2 ـ به خانه مناسب شأن و ماشينى كه بدان احتياج دارد و نيز كليّه لوازم كه براى زندگى بدان ها نياز دارد و سرمايه اى كه با آن زندگى خودش را اداره مى كند خمس تعلق نمى گيرد.
(209)

897 3 ـ به پولى كه براى تهيّه زندگى مانند خانه و امثال آن بايد پس انداز شود و بدون پس انداز نمى تواند آنها را تهيّه نمايد، خمس تعلق نمى گيرد.

898 4 ـ به پولى كه از درآمد سال براى حج و عمره واريز مى شود، خمس تعلق نمى گيرد ولى اگر بعد از گذشت سال آن را پس بگيرد يا مثلاً فيش آن را بفروشد، بايد خمس آن را پرداخت نمايد.

899 5 ـ كسى كه براى عمره ثبت نام نموده در صورتى كه فيش آن را بفروشد و به حج تبديل نمايد، خمس ندارد.

900 6 ـ كسى كه مى خواهد به حج برود، بايد ديون شرعى خودش را بپردازد و اگر بدون پرداخت ديون شرعى به حج برود، معصيت كرده است ولى به صحت حج وى لطمه نمى زند. البته اگر در صورت پرداخت ديون، به اندازه هزينه حج براى او نمى ماند مستطيع نبوده و حج وى حَجة الاسلام نخواهد بود.

901 7 ـ اگر كسى كه براى حج مستحبى يا عمره ثبت نام نموده و فوت نمايد، ورثه بايد خمس آن پول را بپردازند، چون با موت وى كشف مى شود كه در واقع آن پول زائد بر مؤونه بوده است.

902 8 ـ اگر كسى براى انجام حج اجير شود به اين نحو كه مثلاً مال الاجاره را شش ماه بعد از حج بگيرد، آن پول از درآمد سال وصول محسوب مى گردد.

903 9 ـ اگر كسى بدون پس انداز نمى تواند به حج يا عمره يا عتبات و امثال آن، مشرّف شود، به پولى كه بدين منظور پس انداز مى نمايد، خمس تعلق نمى گيرد.

برداشتن خاك و سنگ

904 برداشتن خاك و سنگ از مسجد الحرام و صفا و مروه (با فرض امكان) جايز نيست؛ و در غير اين امكنه نيز اگر برداشتن موجب مفسده باشد، جايز نيست.
بعضى احكام مربوط به نجاست و طهارت

905 1 ـ اگر بدن و لباس و امثال آن، پاك باشد تا يقين به نجس شدن آنها حاصل نشده پاك محسوب مى شوند و هر مكانى تا يقين يا اطمينان به نجاست آن ندارد پاك محسوب مى شود.

906 2 ـ اگر چيزى نجس بوده تا يقين يا اطمينان به تطهير آن نداشته باشد، حكم نجاست بر آن مترتب مى شود.

907 3 ـ اگر خونى غير از دماء ثلاثه، كمتر از درهم در بدن يا لباس نمازگزار باشد، به صحت نماز ضرر نمى زند ولى در طواف بايد بنابر احوط از آن هم اجتناب شود.

غسلهاى مستحب در مكه و مدينه

908 1 ـ در موارد ذيل غسل، استحباب دارد:
الف: غسل براى احرام، طواف عمره و حج، وقوف به عرفات، وقوف در مشعر، براى ذبح و حلق.
ب: روز عيد قربان.
ج: براى زيارت پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله وسلم و ديگر معصومين عليهم السلام .
د: براى داخل شدن به مسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله وسلم .
909 2 ـ به وسيله يك غسل مى توان نيّت چند غسل نمود چه واجب و چه مستحب.
910 3 ـ كسى كه نتواند غسلهاى ذكر شده را بجا آورد، اكتفاى به تيمّم براى درك صواب مشكل و احوط آن است كه اگر خواست تيمم نمايد به قصد رجا و احتمال مطلوبيّت بجا آورد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS