4 و 5 ـ طواف نساء و نماز آن (عمل دهم و يازدهم حج)

4 و 5 ـ طواف نساء و نماز آن (عمل دهم و يازدهم حج)

766 1 ـ بعد از پايان گرفتن سعى، انجام طواف نساء و نماز آن واجب است.

767 2 ـ انجام طواف نساء و نماز آن واجب است ولى از اركان حج نيست؛ پس ترك عمدى آن دو، موجب بطلان حج نمى شود ولى تا كسى طواف نساء و نماز آن را انجام نداده، امور زناشويى بر او حلال نمى شود.

768 3 ـ طواف نساء و نماز آن از جهت واجبات و احكام و شرايط با طواف و نماز عمره و حج يكسان است مگر از جهت نيّت كه ذكر خواهد شد.

وجوب طواف نساء بر مردان، زنان و كودكان

769 طواف نساء بر همه حجّاج، اعم از مردان و زنان و كودكان، واجب است.

نيّت طواف نساء

770 1 ـ طواف نساء و نماز آن، بايد با نيّت و با قصد قربت انجام پذيرد به گونه اى كه در طواف حج و نماز آن گذشت.

771 2 ـ كسى كه حج نيابى انجام مى دهد، طواف نساء را از طرف كسى كه از طوف او نائب شده بجا مى آورد؛ و اگر نائب، طواف نساء و نماز آن را ترك كند يا صحيح انجام ندهد، امور زناشويى بر خود او حلال نمى شود.

زمان طواف نساء و نماز آن

772 1 ـ زمان انجام دادن طواف نساء، بعد از انجام دادن سعى است و جلوتر از آن عمدا، كافى نيست مگر در حال ضرورت و ترس حيض كه تقديم آن در اين فرض بر سعى جايز است و اگر از روى فراموشى يا ندانستن مسأله آن را جلوتر انجام داد ـ بنابر اظهر ـ كافى است و اعاده لازم ندارد.

773 2 ـ طواف نساء و نماز آن، لازم نيست بلافاصله بعد از سعى واقع شود
و تأخير آن دو به هر اندازه جايز است ولى تا انجام نشده، امور زناشويى، حلال نمى شود.

كسى كه طواف نساء را بر وقوفين مقدم كرده است

774 3 ـ كسى كه به خاطر عذر، طواف نساء و نماز آن را قبل از وقوفين بجا مى آورد تا وقتى كه مناسك منى را انجام نداده، امور زناشويى بر او حلال نمى شود.

افرادى كه قادر بر طواف نساء يا نماز آن نباشند

775 كسى كه به جهت عذرى نمى تواند طواف نساء و نماز آن را انجام دهد به وظيفه اى كه براى غير قادر بر طواف حج و نماز آن بيان شد، عمل مى نمايد، يعنى طواف را با كمك ديگران انجام مى دهد ولو با سوار شدن بر چرخ يا پشت كسى باشد؛ و اگر اين هم ممكن نباشد، نائب مى گيرد؛ و همچنين است نماز طواف.

ترك طواف نساء و نماز آن يا باطل بودن آن

776 1 ـ كسى كه عمدا يا سهوا يا جهلاً، طواف نساء را بجا نياورد يا باطل بجا آورد، امور زناشويى بر او حرام خواهد بود مگر آنكه خودش آن را تدارك كند، يا اگر ممكن نباشد نائب بگيرد تا از طرف او انجام دهد.

777 2 ـ فراموشى نماز طواف نساء، مانند فراموشى نماز طواف عمره تمتّع و طواف حج است كه حكم آن گذشت.(1)

شك در طواف نساء و نماز آن

778 1 ـ اگر كسى بعد از مراجعت از مكه معظّمه شك كند كه طواف نساء

1 - به مسأله 569 ـ 571 رجوع شود.
(177)
را انجام داده يانه اگر برايش ممكن باشد برگردد و آن را انجام دهد و گرنه نائب بگيرد تا آن را بجا آورد.

779 2 ـ اگر كسى بعد از فراغت از طواف نساء شك كند كه آيا آن را صحيح بجا آورده يا نه، بنابر صحت بگذارد و همچنين است نماز طواف نساء.

780 3 ـ هرگاه كسى طواف نساء را فراموش نمايد و وقت مراجعت طواف وداع بجا آورده باشد، از طواف نساء مجزى است چون در حقيقت قصد انجام وظيفه و امر فعلى را نموده است.

مرحله سوّمِ خروج از محرّمات احرام

781 هر گاه حاجى طواف نساء و نماز آن را بجا آورد امورى كه از ناحيه زناشويى بر او حرام شده بود، بر او حلال مى شود؛ اما كندن گياه و درختِ حرم و شكارِ در حرم حرمت آن اختصاص به مُحرم ندارد و بر همه حرام است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS