اعمال پنج گانه مكه

اعمال پنج گانه مكه (1)

 751 بعد از پايان گرفتن اعمال منى، حُجاج بايد جهت انجام دادن بقيه اعمال حج، به مكّه معظّمه برگردند و طواف حج و نماز آن و سعى را انجام دهند.

زمان رجوع به مكّه

752 گر چه جواز تأخير طواف، بعد از روزهاى تشريق (يازدهم و دوازدهم و سيزدهم) بلكه تا آخر ماه ذى الحجه، بعيد نيست؛ لكن احتياط مستحب آن است كه طواف حج از روز يازدهم ذى الحجة، تأخير نشود.

افرادى كه مى توانند اعمال مكّه را بر وقوف عرفات و مشعر مقدم نمايند

753 مقدم نمودن طواف و نماز آن و سعى، بر وقوف عرفات و مشعر ـ بنابر مشهور و اظهر ـ در حالت عادى جايز نمى باشد ولى براى افرادى جايز شمرده شده است:

754 الف ـ افرادى كه مى دانند يا احتمال عقلايى مى دهند كه هنگام بازگشت از منى قدرت بر انجام دادن اين اعمال را ندارند؛ مى توانند اين اعمال را مقدم نمايند، حتّى طواف

1 ـ هر چند اين اعمال به عنوان عمل هفتم و هشتم و ... ذكر شده اند ولى تأخير آنها تا بعد از عمل سيزدهم كه رمى جمرات سه گانه است، مانعى ندارد با خصوصياتى كه در متن ذكر مى گردد.
(173)
نساء بنا بر مشهور واظهر. پس افراد پير، يا زنى كه مى ترسد كه در آن زمان حيض شود، و امثال آنها مى توانند اعمال مكه را بر وقوف عرفات و مشعر، مقدم نمايند؛ و احوط آن است كه اگر بعد از بجا آوردن آن اعمال براى آنها ممكن شد، در ايام تشريق يا تا آخر ذى الحجة، اعاده نمايند؛ و اگر ممكن نشد ـ بنابر احوط ـ نائب بگيرند، و اگر مى دانند كه اعاده آن اعمال تا آخر ماه، ممكن نمى شود، احوط جمع بين مقدم نمودن اعمال و نائب گرفتن است.

755 ب ـ كسى كه بعد از اعمال منى بازگشت به مكّه معظّمه براى او ممكن نباشد، مى تواند طواف حج و نماز آن و سعى را بر وقوفين مقدم نمايد؛ بلكه مقدم نمودن طواف نساء نيز ـ بنابر مشهور و اظهر ـ ، مانعى ندارد.

اعمال مكه از پنج عمل به ترتيب ذيل، تشكيل مى شود:

1 ـ طواف حج (عمل هفتم حج)

756 1 ـ طواف حج از جهت احكام و شرايط كاملاً با طواف عمره كه گذشت يكسان مى باشد فقط از جهت نيّت با آن متفاوت است.

757 2 ـ اگر كسى خواست علاوه بر نيّت قلبى آن را بر زبان آورد، مى تواند اين جمله را بگويد: «هفت شوط طواف حج بجا مى آورم از حج تمتّع واجب يا مستحب، قربة إلى اللّه ».

انجام طواف مستحبى قبل از طواف حج

758 انجام طواف مستحبى قبل از طواف حج، مانعى ندارد.
كسانى كه قدرت بر طواف نداشته باشند

759 اگر كسى عارضه اى برايش رخ دهد و نتواند طواف نمايد ـ مانند زنى كه حيض ببيند يا زايمان كند و نتواند تا پاك شدن خود در مكه بماند ـ لازم است براى طواف و نماز، نائب بگيرد و پس از طوافِ نائب و نماز او، خودش سعى را بجا آورد.

مرحله دوّمِ خروج از محرّمات احرام

760 1 ـ كسى كه طواف و نماز و سعى را بجا آورد، بوى خوش نيز بر او حلال مى شود.

761 2 ـ كسى كه تقديم طواف و سعى بر وقوفين برايش جايز باشد هر گاه طواف و سعى نمود تا مناسك منى را بجا نياورد، بوى خوش و ساير محرمات بر او حلال نمى شود.

2 ـ نماز طواف حج (عمل هشتم حج)

762 1 ـ نماز طواف حج كاملاً با نماز طواف عمره يكسان است مگر نيّت.

763 2 ـ اگر كسى خواست نيّت را بر زبان آورد مى تواند اين جمله را بگويد: «دو ركعت نماز طواف حج تمتع واجب يا مستحب بجا مى آورم قربة إلى اللّه ».

3 ـ سعى (عمل نهم حج)

764 1 ـ بعد از پايان يافتن طواف و نماز آن سعى بين صفا و مروه با همان خصوصياتى كه در سعى عمره گذشت، انجام مى شود.

765 2 ـ براى نيّت سعى حج مى تواند اين جمله را بگويد: «هفت شوط سعى حج تمتع واجب يا مستحب انجام مى دهم قربة إلى اللّه ».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS