عمل ششم حج و عمل سوم منى: حلق يا تقصير

عمل ششم حج و عمل سوم منى: حلق يا تقصير

 «حلق»، يعنى تراشيدن سر و «تقصير» چنانكه گذشت، يعنى چيدن مقدارى از مو يا ناخن و داراى احكام و شرايطى است كه ذكر مى شود.

تخيير بين حلق و تقصير، براى مردان

735 مردان مى توانند حلق نمايند و يا تقصير نمايند، يعنى مى توانند سر بتراشند و يا از مو يا ناخن خود كوتاه نمايند؛ و سر تراشيدن بهتر است، و براى كسى كه اولين بار حج مى نمايد (صروره) مستحبّ موكّد است.

736 2 ـ سر تراشيدن براى زنان جايز نيست و بايد تقصير نمايند و همچنين است خنثاى مشكل.

نيّت حلق و تقصير

737 1 ـ تقصير بايد با نيّت و قصد قربت انجام شود.

738 2 ـ اگر كسى خواست نيّت بر زبان آورد مى تواند اين جمله را بگويد: «حلق يا تقصير مى نمايم به نيّت حج تمتع واجب يا مستحب قربة إلى اللّه ».

زمان و مكان حلق و تقصير

739 1 ـ احتياط آن است كه حلق و تقصير، بعد از رمى جمره و ذبح قربانى در روز عيد انجام گيرد؛ ولى اگر به هر جهتى آن را بر رمى جمره يا قربانى يا هر دوى آنها مقدم نمود، اعاده آن لازم نيست.
740 2 ـ انجام دادن حلق و تقصير در شب، مجزى است.

741 3 ـ مكان حلق و تقصير، منى است و اختيارا در غير آنجا جائز نمى باشد.

742 4 ـ كسى كه وظيفه او روزه گرفتن است، حلق يا تقصير را بايد در روز عيد انجام دهد.

743 5 ـ اگر به جهت عذر، ذبح قربانى از روز عيد تأخير افتاد، مقدم نمودن حلق و تقصير جائز است.

ترك حلق يا تقصير

744 1 ـ هر گاه شخصى از روى فراموشى يا ندانستن مسأله، حلق يا تقصير ننمايد تا از منى بيرون رود، بايد به منى برگردد و آن را انجام دهد؛ و اگر بازگشت دشوار يا غير ممكن باشد، هر جا كه هست حلق يا تقصير نموده و موى خود را در صورت امكان به منى بفرستد.

745 2 ـ هر گاه از روى فراموشى يا ندانستن مسأله، حلق يا تقصير ننمود تا اينكه بعد از طواف فهميد و به منى مراجعت نمود و حلق يا تقصير نمود، اعاده طواف واجب است.

746 3 ـ حكم ترك عمدى تقصير يا حلق، مانند سهو است، لكن بنابر احوط يك گوسفند كفّاره دارد.

مراحل سه گانه خروج از محرمات احرام

خروج از محرمات احرام در سه مرحله صورت مى پذيرد:

747 مرحله اول: به وسيله حلق و تقصير صورت مى گيرد؛ و پس از آنكه حاجى سر تراشيد يا تقصير نمود، غير از مسائل زناشويى و بوى خوش، همه محرّمات احرام بر او حلال مى شود؛ و حلال شدن صيد از ناحيه احرام بعد از تقصير و حلق، بى وجه نيست، هر چند كه صيد در حرم، بر مُحرم و غير مُحرم، حرام است.

748 مرحله دوم: بعد از انجام طواف و نماز آن و سعى، بوى خوش بر حاجى، حلال مى شود.

749 مرحله سوم: بعد از انجام طواف نساء و نماز آن، امور زناشويى نيز حلال مى گردد.

خارج شدن از مكه معظمه قبل از اعمال آن

750 بعد از اعمال منى و قبل از پايان يافتن اعمال مكه معظّمه بنابر احتياط خروج از مكه جائز نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS