فصل دوم اعمال حج

فصل دوم اعمال حج

 عمل اول حج: احرام

636 اولين عمل بعد از پايان يافتن عمره تمتّع، احرام حج است كه از جهت احكام و شرايط، مانند احرام عمره است و اختلاف آن دو، فقط در نيّت و زمان و مكان احرام است كه بيان مى شود.

زمان احرام حج

637 1 ـ زمان احرام حج، بعد از فراغت از اعمال عمره تمتّع، آغاز مى شود و تا زمانى كه شخص بتواند وقوف عرفات را درك كند، ادامه مى يابد و بهترين وقت آن روز «ترويه»، يعنى هشتم ذى الحجه است.

638 2 ـ قبل از انجام دادن تقصير، احرام براى حج جايز نيست؛ همچنين قبل از تمام شدن اعمال حج، مُحرم شدن براى عمره مفرده جائز نيست.
مكان احرام حج

639 1 ـ احرام براى حج ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد در شهر مكه قديم، صورت گيرد؛ و مستحب است از مسجد الحرام در نزد مقام ابراهيم عليه السلام يا در حجر اسماعيل عليه السلام باشد.

ترك احرام حج

1 ـ اگر كسى سهوا يا به خاطر ندانستن مسأله، احرام حج را ترك كند يا احرام او باطل بوده و نمى دانسته، در وقتى كه فهميد:

640 الف ـ اگر برايش ممكن باشد، بايد در مكّه مُحرم شود و اگر در عرفات باشد بايد برگردد و اگر بازگشت برايش ممكن نباشد از همان جايى كه هست مُحرم شود؛

641 ب ـ اگر بعد از وقوف به عرفات فهميد، بايد از هر جايى كه هست مُحرم شود.

642 ج ـ اگر اصلاً متوجه نشد تا از اعمال حج فارغ شد، حج او صحيح است.

643 2 ـ اگر كسى عمدا احرام حج را ترك كند:

الف ـ اگر امكان تدارك آن قبل از وقوف به عرفات باشد، بايد از مكّه معظّمه مُحرم شود.

ب ـ و اگر ممكن نباشد از مكه مُحرم شود، و يا پس از مُحرم شدن، به وقوف عرفات نرسد، حج او باطل است و بايد سال بعد آن را اعاده نمايد.

طواف استحبابى بعد از احرام حج

644 شخصى كه براى حج تمتّع مُحرم شده است و هنوز به طرف عرفات روانه نشده است، احتياط مستحب آن است كه طواف مستحبى انجام ندهد؛ و چنانچه انجام داد، احتياط مستحب آن است كه بعد از طواف در محل احرام در حالى كه لباس احرام را پوشيده باشد، تلبيه را تجديد نمايد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS