مقدمه اعمال و احكام حج تمتّع

مقدمه اعمال و احكام حج تمتّع

243 حج تمتّع چنانكه گذشت از دو قسمت تشكيل مى شود: عمره تمتّع و اعمال حج؛ و كسى كه عمره تمتّع را انجام دهد، بايد اعمال حج را به دنبال آن انجام دهد چه حج او مستحبى باشد و چه واجب، چه نيابى باشد و چه غير آن.

244 اعمال عمره تمتّع از پنج عمل به ترتيب ذيل تشكيل مى شود:

1 ـ احرام در ميقات
2 ـ طواف
3 ـ نماز طواف
4 ـ سعى بين صفا و مروه
5 ـ تقصير (يعنى گرفتن مقدارى از ناخن يا كوتاه كردن مو)

و اعمال حج از سيزده عمل به ترتيب ذيل تشكيل مى شود:

1 ـ احرام در مكه مكرّمه
2 ـ بودن در «عرفات» (وقوف عرفات) از اوّل ظهر روز نهم ذى الحجة تا غروب
3 ـ بودن در «مشعر» (وقوف مشعر) از طلوع فجر روز عيد قربان تا طلوع آفتاب و شب آن بنابر احتياط.
4 ـ زدن سنگريزه به «جمره عَقَبه» در روز عيد قربان در مِنى.
5 ـ قربانى در روز عيد در منى.
6 ـ تراشيدن سر يا گرفتن مقدارى از مو يا ناخن در منى.
7 ـ طواف.
8 ـ نماز طواف.
9 ـ سعى بين صفا و مروه.
10 ـ طواف نساء.
11 ـ نماز طواف نساء.
12 ـ ماندن شب در منى در شب يازدهم و دوازدهم. براى بعضى افراد شب سيزدهم نيز لازم مى شود.
13 ـ زدن سنگريزه به «جمره اوُلى» و «جمره وُسطى» و «جمره عقبه» در روز يازدهم و دوازدهم. و افرادى كه شب سيزدهم را در منى مانده باشند، روز سيزدهم نيز رمى مى نمايند.

فاصله و زمان عمره تمتّع و اعمال حج

245 1 ـ عمره تمتّع بايد در ماههاى حج: شوّال، ذى القعده، ذى الحجّه، قبل از اعمال حج واقع شود و اعمال حج در وقت مقرّر، يعنى از حدود روز هشتم به بعد شروع و در وقت مقرّر يعنى دوازدهم يا سيزدهم ذى الحجه، خاتمه مى يابد.
246 2 ـ عمره تمتّع و اعمال حج تمتّع، بايد در يك سال بجا آورده شوند و تأخير اعمال حج تمتّع براى سال بعد صحيح نمى باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS