قربانى در حج نيابى

قربانى در حج نيابى

 228 گوسفند قربانى بر عهده نائب است مگر آنكه در قرارداد شرط شده باشد كه پول آن را اجير كننده بپردازد.

زمان پرداخت اجرت

229 وقتى كه عقد اجاره بر نيابت واقع شد، اجير استحقاق اجرت را پيدا مى نمايد و مالك آن مى شود ولى زمان پرداخت آن چند حالت دارد:
230 الف ـ اگر زمان خاصى در ضمن عقد اجاره مشخص شده باشد، پرداخت در آن زمان لازم است.
231 ب ـ اگر زمان خاصّى مشخص نشده باشد، با توجّه به اين كه معمولاً بايد اجرت دريافت شود تا قدرت بر حجّ داشته باشد، اجير مى تواند مطالبه اجرت نمايد.
232 ج ـ اگر قرينه يا انصرافى بر هيچ زمانى وجود نداشت، پرداخت اُجرت به او تا بعد از تمام شدن اعمال حجْ واجب نيست.

كم و زيادى اجرت

233 هرگاه مبلغى كه به عنوان اجرت، معيّن شده، كمتر از اجرت متعارف باشد، يا به هر دليل، براى حجّ كافى نباشد، بر اجير گيرنده واجب نيست كمبود را تدارك نمايد؛ مگر اين كه انصرافى در بين باشد كه كمى اجرت به عهده يكى از طرفين باشد.
و اگر مبلغ زياد بيايد، اجير گيرنده نمى تواند زيادى را پس بگيرد، هرچند كه بر نائب معيّن شده، مستحب است زيادى را اگر به علّت صرفه جويى نبوده، پس بدهد.

نيابت يك نفر به جاى چند نفر
نيابت يك نفر به جاى چند نفر، جهت اعمال حجّ، بر چند گونه است:
234 الف ـ در حجّ مستحبى جايز است يك نفر به جاى چند نفر ـ خواه با اجرت و يا بدون آن ـ حجّ نمايد.
235 ب ـ در حجِ واجب، جايز نيست يك نفر از طرف بيش از يك شخص، نيابت نمايد و فقط از طرف يك نفر مى تواند حجّ انجام دهد.
236 ج ـ اگر مثلاً دو نفر نذر نموده باشند كه به طور شراكت كسى را براى حجّ بفرستند در اين صورت انجام حج از طرف بيش از يك نفر، مانعى ندارد.

نيابت چند نفر از طرف يك نفر
237 انجام دادن حجّ توسّط چند نفر در يك سال از طرف يك نفر، داراى چند صورت است:
238 الف ـ در حجّ مستحبى مانعى ندارد كه چند نفر هر كدام به طور جداگانه براى يك شخص حجّ مستحبى بجا آورند.
239 ب ـ در حجِ واجب اگر چند حجّ بر يك شخص واجب شده باشد، نيابت چند نفر مانعى ندارد، مثل شخصى كه وفات كرده يا قدرت بر مباشرت اعمال ندارد و حَجّة الاسلام و حجّ نذرى بر عهده اش باشد.
240 هـ : اگر بخواهند براى ميت يا زنده غير متمكّن هم حجِ واجب و هم حج مستحبى بجا آورند نيز تعدّد نائب مانعى ندارد.
241 ج ـ در حجِ واجب، اجير نمودن دو نفر به جهت احتياط، از طرف يك نفر مثل اين كه احتمال بدهند حجّ يكى از اين دو ناقص است، خالى از اشكال نيست مگر به گونه اى باشد كه قصد آنها به حج واجب و مستحب منحلّ باشد.

نيابت در بعضى از اعمال
بر اشخاصى كه در مكه نباشند يا حاضر باشند ولى متمكّنِ از طواف نباشند ولو با حمل نمودن چه به خاطرناتوانى يا به سبب عذرى ديگر، مثل اغما يا مبطون بودن يا مرضى كه با آن طهارتش محفوظ نماند، استنابه در طواف واجب است در صورت يأس از بهبودى در وقت آن.
نيّت نائب در اعمال حجّ

242 بايد شخصى كه از طرف او نيابت انجام مى شود، معيّن و مشخص باشد و لازم نيست نام او آورده شود اگر چه مستحب است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS