حجّ غير مسلمان و غير شيعه

حجّ غير مسلمان و غير شيعه

 121 1 ـ اگر كافرى كه شرايط استطاعت را داراست مسلمان شود، حج بر وى واجب است؛ ولى اگر بعد از، از بين رفتن استطاعت مسلمان شود، حج بر وى واجب نيست.
122 2 ـ حج بر شخص مرتدّ، واجب مى شود، ولى قبل از حج اگر توبه نكند، حجّ او صحيح نخواهد بود.
123 3 ـ شخصى كه شيعه نيست، اگر حج را طبق مذهب شيعه، يا طبق مذهب خودش به نحو صحيح انجام داده باشد، اعاده حج بر او واجب نيست.

نذر حج و تعارض نذر با حج

124 1 ـ اگر كسى نذر كند كه حج بجا آورد، حج بر او واجب مى شود؛ و اگر سال نذر،معيّن باشد و بدون عذر به حج نرود، بايد علاوه بر قضا، كفّاره نذر را هم بپردازد.
125 2 ـ كسى كه نذر كرده در ايّام حج ـ مثلاً ـ به جايى براى زيارت برود، يا در محل خودش كار خاصى را انجام دهد، و بعد از نذر، مستطيع شود و حج بر او واجب شود، بايد به حج برود و به نذر عمل ننمايد.
126 2 ـ اگر كسى در زمانى كه مستطيع نبوده، نذر نموده كه اگر موفق به حج شود آن را به نيابت يكى از معصومين عليهم السلام يا فرزندان ايشان، انجام دهد و بعد به نحوى او را به حج بردند، نذر او منعقد و صحيح بوده و بايد به نذر خودش عمل نمايد و به اين صورت مستطيع نمى شود.

حكم كسى كه حج بر او واجب گردد و وفات كند (قضاى حج از طرف ميّت)

اگر كسى كه حج بر او واجب شده، وفات نمايد:

127 الف ـ اگر در سال اوّل استطاعت، وفات نمايد ـ يعنى حج بر او مستقر نشده ـ و وظيفه او نائب گرفتن هم نبوده، قضا از طرف او لازم نيست چه قبل از انجام حج وفات كند و چه حين انجام حج، چون اگر بعد از احرام و دخول حرم وفات نمايد حجش صحيح است؛ واگر قبل از آن وفات نمايد، كشف مى شود كه از اوّل مستطيع نبوده است.
128 ب ـ اگر كسى كه حج بر او مستقر شده، يعنى در سال اوّلى كه مستطيع شده، كوتاهى كرده و به حج نرفته است، وفات نمايد:
129 ـ اگر قبل از انجام دادن حج وفات نمايد، بايد از طرف او حج را قضا نمايند و همين طور است بنابر اقرب اگر بعد از احرام و قبل از داخل شدن در حرم بميرد.
130 ـ اگر به حج برود و مُحرم شود و در حَرَم (1) داخل شود و بنابر احتياط در داخل حرم وفات كند، كفايت از حج او مى نمايد و قضا از طرف او لازم نيست و اگر از حرم خارج شود و وفات كند، بنابر احتياط از طرف او قضا شود و همين  طور است اگر بعد از خارج شدن از احرام در حرم وفات نموده باشد.
131 ج ـ اگر كسى شرايط وجوب حج غير از توانايى بدنى را دارا بوده و وظيفه اش نائب گرفتن باشد ولى نائب نگرفته و فوت نموده باشد، بايد از طرف او حج بجا آورده شود.
132 د ـ اگر كسى به سبب نذر، حج بر او واجب شد و با وجود آن كه مى توانست آن را بجا آورد انجام ندهد تا اينكه وفات كند، از طرف او قضا مى نمايند.
1 ـ مراد از حرم محدوده نسبتا وسيعى است كه اطراف مكه مكرمه را احاطه نموده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS