به سوى تو....

به سوى تو....

معبود من!

اگر توشه ام در سفر به سوى تو اندك است ولى گمان من با توكل بر تو بسى نيكوست؛ واگر جرمم مرا از عقوبتت به هراس آورده اما اميدوارى ام، رهايى از كيفرت را نويد داده است؛ و اگر گناهم مرا در معرض عقابت قرار داده ، ولى حسن اعتمادم [برتو] فرياد پاداش تو را در وجودم بر مى كشد؛ و اگر غفلتم مرا از آمادگى براى ديدارت در خواب فرو برده امّا معرفت به آقايى و مهربانى هايت مرا بيدارى بخشيده است؛ و اگر رابطه ام با تو به سبب زيادى گناهان و سركشى، تيره گرديده، اما مژده بخشش و خشنوديت آرامش خاطرم مى بخشد.

خداى من!
از تو درخواست مى كنم به پرتو افشانى رويت و انوار مقام قدست و التماس مى كنم به درگاه تو به عنايات مهربانانه ات و خوبى هاى همراه با محبتت كه گمانم را بر كَرم هاى هميشگى ات و نعمت هاى زيبايت، تحقق بخشى تا به تو تقرّب يابم و نزدت بار يابم و از مشاهده ات نيك بهره مند گردم.
و اينك من خودم را در معرض نسيم روح بخش مهربانيّت، قرارداده و باران جود و لطفت را طلب مى نمايم از غضب تو به سوى خشنوديت گريزانم، از تو به سوى خودت فرار مى كنم؛ بهترين داراييت را اميد دارم، بر عطاهاى تو تكيه بنموده ام، به نگهدارى تو نيازمندم.

پروردگار من!
آنچه از فضلت بر من ارزانى داشته اى، كاملش بنما و آن چه از روى آقائيت به من بخشيده اى از من باز مستان و گناهانى كه با بردباريت بر من پوشانده اى، آشكار مساز و آن چه از كارهاى زشتم مى دانى در گذر. پروردگارم در نزد تو خودت را شفيع قرار مى دهم و از تو به سوى خودت پناه مى آورم. به درگاه تو با طمع در احسانت و ميل و رغبت به منّت گذاريت روى نموده ام در حالى كه تشنه باران نيكى هايت هستم و باران ابرهاى فضلت را طلب مى نمايم خشنوديت را مى طلبم و به درگاه تو روى مى نمايم و در جويبار عطاى تو غوطه ور مى گردم. برترين نيكى ها را در نزدت التماس مى كنم، به ميهمانى حضور بسيار زيباى تو وارد مى گردم، و رويت را مى طلبم، بر درب خانه ات حلقه مى كوبم در حالى كه در برابر بزرگى و هست و جلال تو ناتوان و زمين خورده ام؛ پس با من آن سان كه زيبنده توست، با بخشش و مهربانى رفتار كن و آن گونه كه خودم مستحق آن از كيفر و استقامت هستم، رفتار مكن به مهربانيّت اى مهربان ترين مهربانان.(1)

1 - ترجمه مناجات راغبين از مناجات خمسة عشر امام سجاد عليه السلام كه متن آن در بخش پايانى كتاب ذكر شده است.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS