خوردنيها و آشاميدنيها

خوردنيها و آشاميدنيها
    « 74 » خوردن گوشت مرغى كه مثل شاهين چنگال دارد حرام است . و خوردن گوشت هُدهُد مكروه مى باشد و همچنين پرستو ، بنا بر اظهر .
    « 75 » اگر چيزى را كه روح دارد از حيوان زنده جدا نمايند، مثلاً دنبه يا مقدارى گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام مى باشد.
    « 76 » خوردن پنج چيز از حيوانى كه حلال گوشت است و به دستور شرع آن را سر بريده اند حرام است كه عبارتند از:
    1 ـ طحال ( سپرز ) .     2 ـ نرى .     3 ـ دنبلان .     4 ـ خون .5 ـ فضله و سرگين .
    « 77 » هرچه در نظر مردم جزء چيزهاى خبيث باشد و متعارف مردم از آنها متنفّر باشند، خوردن آنها حرام است، و بنا بر احتياط واجب بايد از خوردن ده چيز اجتناب كرد، اگر چه جزء چيزهاى خبيث نباشند، كه عبارتند از :
    1 ـ مثانه ( بول دان ) .
    2 ـ زَهره دان.
    3 ـ بچه دان.
    4 ـ فرج.
    5 ـ غُدد ، كه آنها را دُشْوِل هم مى گويند .
    6 ـ نخاع ( مغز حرام ) ، كه داخل ستون فقرات و گردن است .
    7 ـ نخود مغز ( و آن چيزى است در مغز به شكل نخود ) .
    8 ـ چيزى كه در ميان سُم است و به آن ذات الاشاجع هم مى گويند .
    9 ـ حدقه چشم .
    10 ـ پِى دو طرف تيره پشت .
    « 78 » خوردن كمى از تربت حضرت سيد الشهداء عليه السلام براى شفا به اندازه يك نخود، كه از قبر مطهر آن حضرت يا از اطراف آن برداشته باشند، اشكال ندارد، و مظنون اين است كه خوردن تربت حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم و ساير ائمه طاهرين عليهم السلام براى شفا، در اين حكم مثل تربت امام حسين عليه السلام باشد اگر چه احوط اين است كه آن را در آب مخلوط كنند به طورى كه مستهلك شود، و خوردن گِل داغستان و گِل اَرمَنى براى معالجه، اگر علاج منحصر به خوردن آنها باشد، بنا بر اظهر اشكال ندارد .
    « 79 » خوردن گوشت اسب، و قاطر و الاغ مكروه است و اگر كسى با آنها وطى كند، يعنى نزديكى نمايد، حرام مى شوند و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند.
    « 80 » خرگوش و سوسمار و همه حشرات، حرام گوشت هستند.
    « 81 » اگر ـ نَعوذُ بِاللّه ـ با گاو، گوسفند و شتر نزديكى كنند، بول و سرگين آنها نجس مى شود و آشاميدن شير و خوردن گوشت آنها هم حرام است و بايد بدون آن كه تأخير بيفتد آن حيوان را بكشند و بسوزانند و كسى كه با آن وطى كرده پول آن را به صاحبش بدهد .
    « 82 » آشاميدن شراب حرام و در بعضى از روايات بزرگترين گناه شمرده شده است، و اگر كسى آن را حلال بداند، در صورتى كه ملتفت باشد كه لازمه حلال دانستن آن تكذيب خدا و پيغمبر صلى الله عليه و آله وسلم مى باشد، كافر است. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمودند : « شراب ريشه بدى ها و منشأ گناهان است و كسى كه شراب مى خورد ، عقل خود را از دست مى دهد و در آن موقع ، خدا را نمى شناسد و از هيچ گناهى باك ندارد و احترام هيچ كس را نگه نمى دارد و حق خويشان نزديك را رعايت نمى كند و از زشتى هاى آشكار رو نمى گرداند و روح ايمان و خداشناسى از او بيرون مى رود و روح ناقص خبيثى كه از رحمت خدا دور است در او مى ماند ، و خدا و فرشتگان و پيغمبران و مؤمنين او را لعنت مى كنند ، و تا چهل روز نماز او قبول نمى شود ، و روز قيامت روى او سياه است و زبان از دهانش بيرون مى آيد و آب دهان او به سينه اش مى ريزد و فرياد تشنگى او بلند است » .

    « 83 » سر سفره اى كه در آن شراب مى خورند ، اگر انسان يكى از آنان حساب شود ، بنا بر احتياط واجب نبايد نشست و از چيز خوردن از آن سفره هم بايد اجتناب كرد .

آداب غذا خوردن
    « 84 » چند چيز در غذا خوردن مستحب است :
    1 ـ هردو دست را پيش از غذا بشويد .
    2 ـ بعد از غذا دست خود را بشويد و با دستمال خشك كند .
    3 ـ ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد، و پيش از غذا اول ميزبان دست خود را بشويد، بعد كسى كه طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد به كسى كه طرف چپ او نشسته، و بعد از غذا اول كسى كه طرف چپ ميزبان نشسته دست خود را بشويد و همين طور تا به طرف راست ميزبان برسد .
    4 ـ در اول غذا « بِسم اللّه » بگويد ، و اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد ، در وقت خوردن هريك از آنها ، نيز « بسم اللّه » بگويد .
    5 ـ با دست راست غذا بخورد.
    6 ـ با سه انگشت يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.
    7 ـ اگر چند نفر سر يك سفره نشسته اند هركسى از غذاى جلو خودش بخورد.
    8 ـ سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد.
    9 ـ بعد از غذا خداوند عالم را حمد كند.
    10 ـ آنچه بيرون سفره مى ريزد جمع كند و بخورد ولى اگر در بيابان غذا بخورد، مستحب است آنچه بيرون مى ريزد، براى پرندگان و حيوانات بگذارد.
    11 ـ بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بيندازد.
    12 ـ اول غذا و آخر آن نمك بخورد.
    13 ـ مستحب است يك سوم معده را براى غذا و يك سوم براى آب و يك سوم براى راحت تنفس كردن قرار دهد.
    « 85 » غذا خوردن در حال راه رفتن و همچنين به اندازه سيرشدن مكروه است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS