احكام اولاد ، حضانت و نفقه

احكام اولاد ، حضانت و نفقه
    « 169 » فرزندى كه از زن متولد مى شود ملحق به شوهر مى شود، به شرط آن كه بين نزديكى و زايمان، حداقل شش ماه هلالى كه كمترين مدّت حمل است، فاصله شده باشد، و نيز بيشتر از نُه ماه فاصله نشود، اگر چه رعايت احتياط متناسب با يك سال است.
    « 170 » اگر زن شوهردار زنا كند، در صورتى كه امكان داشته باشد بچه متولد از او و از شوهرش باشد ملحق به شوهر مى شود و متولد از زنا حساب نمى شود.
    « 171 » حق سرپرستى طفل پسر باشد يا دختر، بنابراظهر تا دو سال براى مادر است، اما بعد از دو سال تا هفت سال پدر هم حق سرپرستى دارد، و در اين پنج سال احوط آن است كه حق سرپرستى پسر با پدر و دختر با مادر است، ولى بعد از هفت سال حق سرپرستى، فقط از آن پدر است.
    « 172 » اگر زنى كه آزاد، مسلمان و عاقل است دخترى داشته باشد، تا هفت سال دختر تمام نشده، پدر نمى تواند او را از مادرش جدا كند.
    « 173 » در ايام سرپرستى هركدام از پدر و مادر ، اگر ديگرى خواست بچه اش را ببيند يا اين كه به او چيزى برساند ، يا مشكل و ضررى از او برطرف كند ، و يا اين كه مدّتى در كنار هم باشند، ديگرى نبايد مانع شود.
    « 174 » هريك از پدر و مادر، اگر چه مثل پدر قبل از رسيدن نوبت سرپرستيش از دنيا برود، حق سرپرستى مخصوص ديگرى مى شود، نه وصى يا نزديكان متوفّى، و در صورت وفات پدر، اگر مادر ازدواج كند در حق سرپرستى او تأمّل است، و احوط رعايت رضايت كسى است كه شرعاً بعد از پدر و مادر صاحب حق است.
    « 175 » اگر پدر و مادر مفقود شوند، بنابراظهر حق سرپرستى براى جدّ پدرى به جاى پدر و جدّه مادرى به جاى مادر به همان صورتى كه در پدر و مادر گفته شد ثابت است، و احتياط در رعايت رضايت جدّ پدرى است، و اگر اينها هم مفقود شوند، حق سرپرستى براى كسى كه از نظر ارث به بچه نزديكتر است، يعنى اگر بچه بميرد از او ارث مى برد، خالى از وجه نيست.
    « 176 » انفاق و تأمين مخارج زندگى پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ هرچه بالاروند بر فرزند واجب است، و همچنين تأمين مخارج فرزندان و اولاد آنها هرچه پايين آيند. و اين دو حكم در صورتى است كه آنها فقير باشند ، و انفاق بر غير اينها ، از برادران و خواهران و عموها و دائى ها واجب نيست، اگر چه مستحب مؤكّد است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS