احكام شيردادن

احكام شيردادن

    « 142 » اگر زن بچه اى را با شرايطى كه بعداً گفته خواهد شد، شير دهد، آن بچه به واسطه شير خوردن به افراد ذيل مَحرَم مى شود :
    1 ـ خود زن، و او را مادر رضاعى مى گويند.

 2 ـ شوهر زن كه شير مال اوست، و او را پدر رضاعى مى گويند.

 3 ـ پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگر چه پدر و مادر رضاعى او باشند.

 4 ـ بچه هايى كه از آن زن به دنيا آمده اند، يا بعداً به دنيا مى آيند.

 5 ـ بچه هاى اولاد آن زن هر چه پايين آيند، چه از اولاد او به دنيا آمده، يا اولاد او آن بچه ها را شير داده باشند.

 6 ـ خواهر و برادر آن زن، اگر چه رضاعى باشند، يعنى به واسطه شير خوردن، با آن زن خواهر و برادر شده باشند.

 7 ـ عمو و عمه آن زن، اگر چه رضاعى باشند.

 8 ـ دايى و خاله آن زن، اگر چه رضاعى باشند.

 9 ـ اولاد شوهر آن زن، كه شير مال آن شوهر است، هر چه پايين آيند.

10 ـ پدر و مادر شوهر آن زن، كه شير مال آن شوهر است، هرچه بالا روند.

 11 ـ خواهر و برادر شوهر كه شير مال اوست، اگر چه خواهر و برادر رضاعى او باشند.

 12 ـ عمو، عمه، دايى و خاله شوهر كه شير مال اوست، هر چه بالا روند، اگر چه رضاعى باشند. همچنين عده ديگرى كه در مسائل بعد گفته مى شود.

 

    « 143 » اگر زن بچه اى را با شرايطى كه بعداً گفته مى شود شير دهد ، پدر آن بچه بنا بر اظهر و احوط ، نمى تواند با دخترهايى كه از آن زن به دنيا آمده اند ازدواج كند . همچنين نمى تواند با دخترهاى شوهر كه شير مال اوست ازدواج نمايد، بلكه احتياط واجب آن است كه دخترهاى رضاعى او را هم براى خود عقد ننمايد، ولى جايز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج كند.
    « 144 » اگر زن بچه اى را با شرايطى كه گفته مى شود شير دهد، شوهر آن زن، كه صاحب شير است، به خواهرهاى آن بچه، محرم نمى شود.
    « 145 » اگر زن بچه اى را شير دهد، به برادرهاى آن بچه محرم نمى شود. همچنين خويشان آن زن، به برادر و خواهر بچه اى كه شير خورده، محرم نمى شوند.
    « 146 » اگر مرد با زنى كه دخترى را شير كامل داده، ازدواج و با آن زن نزديكى نمايد، ديگر نمى تواند آن دختر را براى خود عقد كند.
    « 147 » اگر مرد با دخترى ازدواج كند، بنابر احتياط واجب ديگر نمى تواند با زنى كه آن دختر را شير كامل داده ازدواج نمايد.
    « 148 » مرد با دخترى كه مادر يا مادربزرگ مرد، او را شير كامل داده نمى تواند ازدواج نمايد. همچنين اگر زن پدر مرد، از شير پدر او، دخترى را شير داده باشد، آن مرد نمى تواند با آن دختر ازدواج نمايد، و چنانچه شخصى دختر شير خوارى را براى خود عقد كند، و بعداً مادر يا مادر بزرگ، يا زن پدر او از شير پدر آن شخص، آن دختر را شير دهد، عقد باطل مى شود.
    « 149 » با دخترى كه خواهر، يا زن برادر انسان از شير برادرش او را شير كامل داده، نمى توان ازدواج كرد، و همچنين است اگر خواهرزاده يا برادرزاده يا نوه خواهر، يا نوه برادر انسان آن دختر را شير داده باشد.
    « 150 » اگر زن نوه دخترى خود را شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى شود، و همچنين است اگر بچه اى را كه شوهر دخترش، از زن ديگر دارد شير دهد، ولى اگر نوه پسرى خود را شير دهد، زن پسرش، كه مادر طفل شير خوار است، بر شوهر خود حرام نمى شود.

    « 151 » اگر زن پدر دخترى، بچه شوهر آن دختر را از شيرآن پدر شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى شود، چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد.

شرايط شير دادن
    « 152 » شير دادنى كه موجب محرم شدن است، هشت شرط دارد:
    1 ـ بچه، شير زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنى كه مرده است شير بخورد، بچه به كسى محرم نمى شود.
    2 ـ شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر شير بچه اى را كه از زنا به دنيا آمده به بچه ديگر بدهند، به واسطه آن شير، بچه به كسى محرم نمى شود.
    3 ـ بچه ، شير را از پستان بمكد ، پس اگر شير را در گلوى او بريزند ، مَحرَم نمى شود.
    4 ـ دو سال بچه تمام نشده باشد، و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شير دهند به كسى محرم نمى شود.
    5 ـ شير از يك شوهر باشد.
    6 ـ بچه به واسطه بيمارى شير را قى نكند، ولى اگر قى كند، باز هم بنا بر احتياط واجب كسانى كه به واسطه شير خوردن به آن بچه محرم مى شوند، بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.
    7 ـ پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز به طورى كه در مسأله 1967 گفته مى شود شير كامل بخورد، يا مقدارى شير به او بدهند كه بگويند از آن شير استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است، بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير دهند، بنا بر اظهر كافى است، ولى احوط اين است كه اگر بخواهند محرميّت به وجود آيد، پانزده مرتبه شير بدهند.
    8 ـ شير، خالص باشد و با چيز ديگر مخلوط نباشد.
    « 153 » اگر پيش از تمام شدن دو سال، نُه مرتبه و بعد از آن، شش مرتبه شير بخورد، به كسى محرم نمى شود، ولى چنانچه از موقع زاييدن زن شيرده ، بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچه اى را شير دهد، بنا بر اظهر آن بچه به كسانى كه گفته شد، محرم مى شود.

    « 154 » بايد بچه در بين يك شبانه روز غذا يا شير زن ديگر را نخورد، ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در بين دفعات شير خوردن، غذا خورده اشكال ندارد، و نيز پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه ، شير زن ديگر را نخورد و در هردفعه بدون فاصله شير بخورد ، ولى اگر در بين شير خوردن نفس تازه كند يا كمى صبر كند ، به طورى كه از وقتى كه پستان در دهان مى گيرد تا وقتى كه سير مى شود يك دفعه حساب شود ، اشكال ندارد .
    « 155 » اگر زنى بچه اى را شير داد كه شير از شوهر اولش بود ولى هنوز ده مرتبه نشده ، مثلاً بعد از طلاق از شوهر اول و تمام شدن عدّه با كسى ازدواج نمود و از او آبستن و داراى شير شد، اگر بقيه شير را از اين شير دوم به بچه بدهد، موجب محرم شدن نمى شود .
    « 156 » اگر زن از شير شوهر خود بچه اى را شير دهد، بعد شوهر ديگرى اختيار كند و از شير آن شوهر هم بچه ديگرى را شير دهد، آن دو بچه به يكديگر محرم نمى شوند.
    « 157 » اگر زن از شير يك شوهر چندين بچه را شير دهد، همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده محرم مى شوند.
    « 158 » اگر كسى چند زن داشته باشد و هر كدام آنان با شرايطى كه گفته شد بچه اى را شير دهند، همه آن بچه ها به يكديگر و به آن مرد و به همه آن زن ها محرم مى شوند.
    « 159 » اگر كسى دو زن شيرده داشته باشد و يكى از آنان بچه اى را مثلاً هشت مرتبه و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد، آن بچه به كسى محرم نمى شود.
    « 160 » اگر زنى از شير يك شوهر، پسر و دخترى را شير كامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمى شوند.
    « 161 » زنى كه برادر انسان را شير داده، به او محرم نمى شود.
    « 162 » انسان نمى تواند با دو خواهر ، اگرچه رضاعى باشند، يعنى به واسطه شير خوردن ، خواهر يكديگر شده باشند ازدواج كند، و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده اند، در صورتى كه عقد آنان در يك وقت بوده، هر دو باطل است، و اگر در يك وقت نبوده، عقد اولى صحيح و عقد دومى، باطل مى باشد.

    « 163 » اگر كسى دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد، به انسان محرم نمى شود.

آداب شير دادن
    « 164 » مستحب است دايه اى را كه براى طفل مى گيرند، دوازده امامى و داراى عقل، عفت، صورت نيكو باشد، و مكروه است كم عقل يا غير دوازده امامى يا بدصورت، يا بدخُلق، يا زنازاده باشد، و نيز مكروه است دايه اى بگيرند كه بچه او از زنا به دنيا آمده باشد .

مسائل متفرقه شير دادن
    « 165 » اگر مرد پيش از آن كه زنى را براى خود عقد كند، بگويد به واسطه شير خوردن، آن زن بر او حرام شده، مثلاً بگويد، شير مادر او را خورده ام نمى تواند با آن زن ازدواج كند، و اگر بعد از عقد بگويد، و خود زن هم حرف او را قبول نمايد، عقد باطل است، پس اگر مرد با او نزديكى نكرده باشد، يا نزديكى كرده باشد، ولى در وقت نزديكى كردن، زن بداند كه بر آن مرد حرام است، مهر ندارد، و اگر بعد از نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بايد مهر او را مطابق زنهايى كه مثل او هستند بدهد.
    « 166 » اگر زن پيش از عقد بگويد به واسطه شير خوردن بر مردى حرام شده، نمى تواند با آن مرد ازدواج كند و اگر بعد از عقد بگويد، مثل صورتى است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است و حكم آن در مسأله قبل گفته شد.
    « 167 » شير دادنى كه موجب محرم شدن است به دو چيز ثابت مى شود:
    1 ـ خبر دادن عدّه اى كه انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند.
    2 ـ شهادت دو مرد عادل يا چهار زن كه عادل باشند، ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند مثلاً بگويند، ما ديده ايم كه فلان بچه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيز ديگرى در اين مدّت نخورده، و همچنين ساير شرطها را كه قبلاً گفته شد شرح دهند، ولى اگر معلوم باشد كه شرايط را مى دانند و در مورد اين شرايط، هم عقيده هستند و همچنين با مرد و زنى كه هم شير بوده اند در اعتقاد به محرميت موافق باشند لازم نيست شرايط را شرح دهند، و اگر كمتر از اين تعداد شهادت دهند، در قبول كردن حرف آنها تأمل است، اگر چه موافق احتياط است.
    « 168 » اگر شك كنند بچه به مقدارى كه علت محرم شدن است و با ساير شرايط شير خورده يا نه، بچه به كسى محرم نمى شود، و همچنين است اگر گمان داشته باشند ولى گمان به حد اطمينان نرسد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS