احكام نگاه كردن

احكام نگاه كردن
    « 118 » نگاه كردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنين نگاه كردن به موى آنان چه با قصد لذت و چه بدون آن ، حرام است . و نگاه كردن به صورت و دست هاى آنها اگر به قصد لذت باشد، حرام است، و امّا بدون قصد لذت، نگاه به آنها بنا بر اظهر جايز است .
    « 119 » بنا بر احتياط واجب نگاه كردن مرد به بدن و موى دخترى كه نُه سالش تمام نشده ولى خوب و بد را مى فهمد جايزنيست، اگرچه بدون قصد لذت هم باشد.
    « 120 » نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم ، بنا بر احتياط واجب ، حرام است . و همچنين نگاه كردن زن به بدن پسرى كه بالغ نشده ولى خوب و بد را مى فهمد ، جايز نيست . و اما جواز نگاه كردن زن به قسمتى از بدن مرد نامحرم كه غالباً باز است ، مثل سر ، خالى از وجه نيست ، مگر اين كه اين نگاه كردن كمك به معصيت باشد .
    « 121 » دست زدن مرد به بدن زن نامحرم يا دست زدن زن به بدن مرد نامحرم ، مثل نگاه كردن ، حرام است . و دست زدن مرد به صورت و دست هاى زن نامحرم و بالعكس نيز بنا بر اظهر جايز نيست .
    « 122 » نگاه كردن به زنان اهل ذمّه بلكه به زنان كافرى كه از هنگام تولد محكوم به كفر هستند به جاهايى از بدن آنها كه عادتا پوشانيده نمى شود ، بدون قصد لذت و در صورتى كه خوف واقع شدن در حرام نباشد، جايز است . و بنا بر اظهر نگاه كردن به زنان باديه نشين و غير آنها كه عادت به پوشاندن ندارند، بدون قصد لذت، جايز است مگر در صورت خوف وقوع در حرام، پس معاشرت با آنها در داد و ستد و ساير نيازها ، جايز است .
    « 123 » شنيدن صداى زن نامحرم بدون قصد لذت، جايز است.
    « 124 » زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند اگر چه كمك به حرام و قصد لذتى در بين نباشد، بلكه احتياط واجب آن است كه از پسر غير بالغ كه خوب و بد را مى فهمد نيز خود را بپوشاند . و همچنين احتياط واجب آن است كه مرد هم بدن خود را از زن نامحرم بپوشاند اگر چه كمك بر حرام نباشد، و اگر كمك بر حرام باشد پوشاندن بدن قطعاً واجب است، همان طور كه پوشاندن عورت از زن نامحرم واجب است . و نيز احتياط واجب آن است كه مرد بدن خود را از دختر نامحرمى كه نُه سالش تمام نشده ولى خوب و بد را مى فهمد بپوشاند، اگر چه قصد لذتى در بين نباشد.
    « 125 » نگاه كردن به عورت ديگرى، حتى به عورت بچه مميّزى كه خوب و بد را مى فهمد، حرام است، ولى زن و شوهر مى توانند به تمام بدن يكديگر، چه ظاهر و چه باطن ، نگاه كنند.

    « 126 » مرد و زنى كه با يكديگر محرمند، اگر قصد لذت نداشته باشند مى توانند غير از عورت، به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
    « 127 » نگاه كردن مرد به بدن مرد ديگر با قصد لذت و همچنين نگاه كردن زن به بدن زن ديگر با قصد لذت ، حرام است ، ولى بدون قصد لذت جايز است .
    « 128 » اگر مرد براى معالجه زن نامحرم و يا زن براى معالجه مرد نامحرم ناچار شود كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند ، اشكال ندارد ، ولى اگر بانگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند ، و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد نگاه كند .
    « 129 » اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند اشكال ندارد.
    « 130 » نگاه كردن و دست زدن به بدن پيرزن و بچه غير مميّز كه خوب و بد را نمى فهمد، بدون قصد لذّت، جايز است.
    « 131 » نگاه كردن مرد به صورت زنى كه مى خواهد با او ازدواج كند جايز است به شرط آن كه بداند كه مانع شرعى از ازدواج با او نيست و احتمال هم بدهد كه زن ازدواج را قبول مى كند و احتمال بدهد كه با اين نگاه كردن اطلاع تازه اى پيدا مى كند . و با اين شرايط ، نگاه كردن فقط براى اين مرد جايز است ، اگر چه چند مرتبه باشد ، بلكه چنين نگاه كردنى براى جلوگيرى از نزاع بعد از عقد ، مستحب نيز هست و اجازه زن هم در آن لازم نيست ، و بنا بر اظهر نگاه كردن به مو و محاسن ديگر آن زن هم با همين شرايط جايز است . و وجهى دارد كه زن هم بتواند به مردى كه مى خواهد با او ازدواج كند با شرايطى كه گفته شد نگاه كند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS