احكام محجور

احكام محجور
    بچه اى كه بالغ نشده شرعا نمى تواند در مال خود تصرف كند و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است. بنا بر اين هريك از اين سه نشانه به تنهايى علامت بلوغ و رسيدن به حد تكليف شرعى است :
1 ـ روييدن موى درشت در زير شكم بالاى عورت.
2 ـ بيرون آمدن منى، در خواب يا بيدارى با اختيار يا بى اختيار.
3 ـ تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نُه سال قمرى در زن.
    « 259 » روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها بعيد نيست كه نشانه بلوغ باشد.
    « 260 » روييدن مو اگر به سبب معالجه و استعمال دارو باشد، بنابراظهر نشانه بلوغ نيست مگر آن كه معالجه از قبيل تقويت و تفريحات باشد كه در رشد قوه بدنى مؤثر است.
    « 261 » اگر بچه مميّزى كه بلوغ او نزديك است ادعاى بلوغ به احتلام كرد، قبول آن بدون بيّنه و قسم خالى از وجه نيست، و همچنين است اگر دو نفر عادل خبر دهند، يا علم و يا اطمينان نزديك به علم حاصل شود.
    « 262 » شخص سفيه و همچنين كسى كه حاكم شرع او را به علتى از تصرف در اموالش منع كرده باشد، نمى توانند در مال خود تصرف نمايند ، ولى تصرفات غيرمالى آنها اشكالى ندارد، و شخص سفيه، عقدهايش با اجازه ولىّ صحيح است ،و نيز مى تواند در اجراى صيغه عقد ، وكيل ديگرى شود.

(سفيه كسى است كه مال خود را در كارهاى غير عقلايى و بيهوده صرف مى كند و در تدبير امور مالى و اصلاح آن، عقل او كمتر از مردم متعارف مى باشد) .
    « 263 » كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه در هنگام ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست.
    « 264 » انسان در مرضى كه به آن از دنيا مى رود، بنا بر اقرب مى تواند هرمقدار از مال خود را كه بخواهد به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى شود برساند ، و نيز اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد ، صحيح است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS