راه ثابت شدن اول ماه

« راه ثابت شدن اول ماه »

    اول ماه به پنج طريق ثابت مى شود :

    اول : خود انسان ماه را ببيند.

    دوم : عده اى كه از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا مى شود، بگويند ماه را ديده ايم، و همچنين است هر چيز كه به واسطه آن يقين پيدا شود؛ و ممكن است از اين قبيل باشد، هنگامى كه ماه جديد به صورت طوق دار مشاهده شود، يعنى علاوه بر نيم دايره هلال كه كاملاً نورانى است ، نيمه ديگر آن كه تاريك است همراه با هاله اى از نور كم ديده شود، كه چنين حالتى مى تواند نشانه اين باشد كه روز گذشته روز اول ماه بوده و فردا روز دوم است . همچنين اگر به دليل ديده نشدن ماه در شب سى ام ماه گذشته بنا بر استصحاب حكم شود كه آن روز، روز سى ام است، اما در شب سيزدهم ماه آينده، ماه به صورت بدر كامل ديده شود، كه همين علامت ، مى تواند نشانه اين باشد كه آن شب در واقع شب چهاردهم ماه است و ماه گذشته بيست و نه روز بوده است.

    سوم : دو مرد عادل بگويند كه در شب ماه را ديده ايم يا اين كه يكى بگويد ماه را ديدم، و ديگرى بگويد سى روز قبل، ماه شعبان را ديدم، ولى اگر صفت ماه را بر خلاف يكديگر بگويند، يا شهادتشان خلاف واقع باشد مثل اين كه بگويند داخل دايره ماه طرف افق بود، اول ماه ثابت نمى شود.

    چهارم : سى روز از اول ماه شعبان بگذرد كه به واسطه آن، اول ماه رمضان ثابت مى شود و سى روز از اول رمضان بگذرد كه به واسطه آن، اول ماه شوال ثابت مى شود.

    پنجم : حاكم شرع حكم كند كه اول ماه است بنا بر اظهر .

    « 152 » اول ماه با پيشگويى منجّمين ثابت نمى شود، ولى اگر انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند، بايد به آن عمل نمايد .

    « 153 » اگر اول ماه رمضان براى كسى ثابت نشود و روزه نگيرد. بعد ثابت شود كه شب پيش ماه را ديده اند، بايد روزه آن روز را قضا نمايد.

    « 154 » اگر در شهرى ماه ديده شد در صورتى براى ساكنين شهر ديگر مفيد است كه يقين يا اطمينان بكنند اگر در آسمان يا زمين مانعى نبود در آنجا هم ماه ديده مى شد، چه در شرق باشد يا در غرب، ولى اگر به اين مطلب يقين نداشته باشند نمى توانند به ديدن ماه در شهر ديگر اكتفا كنند .

    « 155 » اول ماه به تلگراف ثابت نمى شود، مگر اين كه انسان بداند تلگراف از راهى بوده كه شرعا معتبر است، مثلاً دو نفر شاهد عادل شهادت داده اند يا آنكه سبب اطمينان شود، اگر چه با ضميمه نشانه ها و امارات ديگر باشد .

    « 156 » روزى را كه انسان نمى داند آخر رمضان است يا اول شوال، بايد روزه بگيرد ولى اگر تا پيش از مغرب بفهمد كه اول شوال است بايد افطار كند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS