مسائل متفرقه نماز مسافر

مسائل متفرقه نماز مسافر
    « 161 » مسافر مى تواند در مسجد الحرام و مسجد النّبى صلى الله عليه و آله وسلم و مسجد كوفه نمازش را تمام بخواند، و احتياط در اين است كه نماز را شكسته بخواند. ولى اگر بخواهد در جايى كه اول جزء اين مساجـد نبوده و بعد به آنهـا اضافه شده نماز بخواند، احتياط واجب آن است كه شكسته بخواند، و نيز مسافر مى تواند در حرم اصلى حضرت سيد الشهداء عليه السلام نماز را تمام بخواند، ولى اگر در اين چهار مكان نماز او قضا شد ، بنا بر احتياط واجب به طور شكسته قضا نمايد ، اگر چه در همان مكان باشد .

    « 162 » كسى كه مى داند مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند ، اگر در غير چهار مكانى كه در مسأله پيش گفته شد عمدا تمام بخواند، نمازش باطل است.
    « 163 » مسافرى كه نمى داند بايد نماز را شكسته بخواند، اگر تمام بخواند و قصد قربت در نماز داشته باشد نمازش صحيح است.
    « 164 » مسافرى كه مى داند بايد نماز را شكسته بخواند اگر بعضى از خصوصيات آن را نداند، مثلاً نداند كه در سفر هشت فرسخى بايد شكسته بخواند، چنانچه تمام بخواند ، در صورتى كه وقت باقى است بايد بنا بر احوط نماز را شكسته بخواند و اگر وقت گذشته به طور شكسته قضا نمايد.
    « 165 » مسافرى كه مى داند بايد نماز را شكسته بخواند، اگر به گمان اين كه سفر او كمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتى بفهمد كه سفرش هشت فرسخ بوده، نمازى را كه تمام خوانده، بنا بر احتياط واجب بايد دوباره شكسته بخواند و اگر وقت هم گذشته، قضا نمايد.
    « 166 » اگر فراموش كند كه مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنانچه در وقت يادش بيايد، بايد شكسته بجا آورد ولى اگر بعد از وقت يادش بيايد، قضاى آن نماز بر او واجب نيست.
    « 167 » اگر از روى فراموشى نماز را شكسته بخواند با اين كه نمى دانست سفرش به اندازه مسافت شرعى هست يا نه، يا اين كه مى دانست به اندازه مسافت نيست ولى بعد معلوم شد كه به اندازه مسافت بوده، بنا بر اظهر اگر نيت قربت داشت ، اعاده لازم نيست .
    « 168 » مسافرى كه نماز نخوانده، اگر پيش از تمام شدن وقت به وطنش برسد، يا به جايى برسد كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند، بنابر اصح بايد نماز را تمام بخواند، و كسى كه مسافر نيست، اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت كند، بنا بر اقوى در سفر بايد نماز را شكسته بخواند.
    « 169 » اگر از مسافرى كه بايد نماز را شكسته بخواند نماز ظهر يا عصر يا عشا قضا شود، بايد آن را دو ركعتى قضا نمايد، اگر چه در غير سفر بخواهد قضاى آن را بجا آورد، و اگر از كسى كه مسافر نيست يكى از اين سه نماز قضا شود، بايد چهار ركعتى قضا نمايد اگر چه در سفر بخواهد آن را قضا نمايد.
    « 170 » مستحب است مسافر بعد از هر نمازى كه شكسته مى خواند سى مرتبه بگويد : « سُبْحانَ اللّه وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لااِلهَ اِلاّ اللّه وَ اللّه اَكْبَرْ » .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS