شك هاى صحيح

شك هاى صحيح
    « 42 » در نُه صورت ، اگر در شماره ركعت هاى نماز چهار ركعتى شك كند ، بنا بر احتياط بايد فكر نمايد ، پس اگر يقين يا گمان به يك طرفِ شك پيدا كرد ، همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند و گرنه به دستورهايى كه گفته مى شود عمل نمايد و آن نُه صورت از اين قرار است :
    1 ـ شك بين دو و سه بعد از سر برداشتن از سجده دوم بنا بر اظهر ، كه بايد بنا بگذارد سه ركعت خوانده و يك ركعت ديگر بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته به دستورى كه بعدا گفته مى شود بجا آورد، ولى احتياط در اين است كه يك ركعت ايستاده بخواند.

    2 - شك بين دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم، كه بايد بنا بگذارد چهار ركعت خوانده و نماز را تمام كند و بعد ازنماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند و بعيد نيست استحباب دو سجده سهو بعد از نماز احتياط.
    3 ـ شك بين دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم، كه بايد بنا را بر چهار بگذارد و بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نشسته بجا آورد؛ ولى اگر بعد از سجده اول يا پيش از سر برداشتن از سجده دوم يكى از اين سه شك برايش پيش آيد بايد نماز را رها كند و دوباره بخواند.
    4 ـ شك بين چهار و پنج بعد از سر برداشتن از سجده دوم ، كه بايد بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد ، ولى اگر بعد از ركوع ركعتى كه در آن شك كرده و پيش از سر برداشتن از سجده دوم ، اين شك براى او پيش آيد ، بنا بر احتياط واجب بايد به دستورى كه گفته شد عمل كند و نماز را دوباره هم بخواند .
    5 ـ شك بين سه و چهار؛ كه در هر جاى نماز باشد، بايد بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بجا آورد.
    6 ـ شك بين چهار و پنج در حال ايستاده قبل از ركوع، كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بجا آورد و بنا بر احتياط دو سجده سهو نيز انجام دهد.
    7 ـ شك بين سه و پنج در حال ايستاده قبل از ركوع؛ كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو ركعت نماز احتياط ايستاده بجا آورد و بعيد نيست استحباب دو سجده سهو براى آنچه زياد شده است ؛ و اگر اين شك بعد از ركوع باشد احوط اين است كه آن ركعت را تمام كند و يك ركعت ديگر هم بخواند و بعد از سلام ، نماز را اعاده كند ، و همچنين احتياط اين است كه در شك بين دو و پنج بعد از سر برداشتن از سجده دوم نماز را تمام كند و دوباره آن را بخواند .
    8 ـ شك بين سه و چهار و پنج در حال ايستاده قبل از ركوع؛ كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و بعد از سلامِ نماز، دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نشسته بجا آورد و سپس دو سجده سهو براى كارهاى زيادى كه انجام داده بجا آورد.
    9 ـ شك بين پنج و شش در حال ايستاده، كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو سجده سهو بجا آورد.
    « 43 » اگر يكى از شك هاى صحيح براى انسان پيش آيد، نبايد نماز را بشكند و چنانچه نماز را بشكند معصيت كرده است .
    « 44 » اگر يكى از شك هايى كه نماز احتياط براى آنها واجب است در نماز پيش آيد ، چنانچه انسان نماز را تمام كند و بدون خواندن نماز احتياط ، نماز را از سر بگيرد معصيت كرده است و در صورتى كه قصد قربت حاصل شود، مثل اين كه بعد از انجام كارى كه نماز را باطل مى كند مشغول نماز شده، نماز دومش صحيح است.
    « 45 » اگر موقعى كه ايستاده، بين سه و چهار يا بين سه و چهار و پنج شك كند و يادش بيايد كه يك سجده يا دو سجده از ركعت پيش بجا نياورده ، نمازش بنا بر اظهر باطل است .

موارد شكستن نماز
    « 46 » شكستن نماز واجب از روى اختيار حرام است، ولى براى حفظ مال و جلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى مانعى ندارد و همچنين شكستن نماز مستحبى از روى اختيار مانعى ندارد.
    « 47 » اگر حفظ جان خود يا كسى كه حفظ جان او واجب است يا حفظ مالى كه نگهدارى آن واجب مى باشد، بدون شكستن نماز ممكن نباشد بايد نماز را بشكند.
    « 48 » كسى كه بايد نماز را بشكند، اگر نماز را تمام كند معصيت كرده ولى صحيح بودن نمازش خالى از وجه نيست .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS