مكروهات نماز

مكروهات نماز
    « 10 » در نماز چند چيز مكروه است : گرداندن صورت به مقدار كم به طرف راست يا چپ، بستن چشم ها، گرداندن چشم به چپ و راست، فوت كردن محل سجده، خميازه كشيدن، بازى كردن با ريش يا دست، داخل هم كردن انگشتان، آب دهان انداختن، گرفتن آب بينى و خلط سينه، نگاه كردن به خط قرآن يا كتاب يا خط انگشترى و هركار ديگرى كه خضوع و خشوع را از بين ببرد .
    « 11 » موقعى كه انسان خوابش مى آيد و نيز موقع خوددارى كردن از بول و غائط ، نماز خواندن مكروه است . و غير از اينها مكروهات ديگرى هم در كتاب هاى مفصّل ذكر شده است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS