مستحبات نماز

« مستحبات نماز »
    « 203 » مستحب است در حال قيام نگاه كردن به محل سجده؛ و نيز بعيد نيست استحباب نگاه كردن بين دو قدم در حال ركوع و به طرف بينى در حال سجود و به دامن خود در حال نشسته و به كف دو دست در حال قنوت؛ و مستحب است در حال قيام گذاشتن دستها روى رانها مقابل زانو و در حال قنوت قرار دادن آنها مقابل صورت به طورى كه كف آنها رو به آسمان باشد، و در حال سجده گذاشتن دست ها مقابل گوش ها يا صورت يا شانه ها، و در حال نشسته روى ران ها و در حال ركوع روى زانو براى مردها .

تعقيبات نماز
    « 204 » مستحب است انسان بعد از نماز مشغول تعقيب، يعنى خواندن ذكر و دعا و قرآن شود. و بهتر است پيش از آن كه از جاى خود حركت كند و وضو و غسل و تيمم او باطل شود، روبه قبله تعقيب رابخواند، و لازم نيست تعقيب به عربى باشد ولى بهتر است چيزهايى را كه در كتابهاى دعا دستور داده اند بخواند و از تعقيبهايى كه خيلى سفارش شده است، تسبيح حضرت زهرا عليهاالسلام است كه بايد به اين ترتيب گفته شود : 34 مرتبه « اللّه اَكبر » ، سپس 33 مرتبه « اَلحَمدُ للّه » و بعد از آن 33 مرتبه « سُبحان اللّه » ، و بنا بر اظهر مى شود « سبحان اللّه » را پيش از « اَلحَمد للّه » گفت ، ولى بهتر است بعد از « الحمد للّه » گفته شود .
    « 205 » مستحب است بعد از نماز سجده شكر نمايد و همين قدر كه پيشانى را به قصد شكر بر زمين بگذارد كافى است، ولى بهتر است صد مرتبه يا سه مرتبه يا يك مرتبه، « شُكرا للّه » يا « شكرا » يا « عَفْوا » بگويد و نيز مستحب است هروقت نعمتى به انسان مى رسد يا بلايى از او دور مى شود سجده شكر بجا آورد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS