قنوت

« قنوت »
    « 197 » در تمام نمازهاى واجب و مستحب پيش از ركوع ركعت دوّم مستحب است قنوت بخواند، بلكه احتياط در اين است كه قنوت را در نمازهاى واجب ترك نكند؛ و در نماز وتر با آن كه يك ركعت مى باشد، خواندن قنوت پيش از ركوع مستحب است؛ و نماز جمعه در هر ركعت يك قنوت دارد ، در ركعت اول قبل از ركوع و در ركعت دوم بعد از ركوع ؛ و نماز آيات پنج قنوت و نماز عيد فطر و قربان در ركعت اول پنج قنوت و در ركعت دوم چهار قنوت دارد .
    « 198 » اگر بخواهد قنوت بخواند خوب است دست ها را مقابل صورت بلند كند بلكه احتياط در اين است كه در غيرموقع تقيه آن را ترك نكند و مستحب است كه كف آنها را رو به آسمان و پهلوى هم نگه دارد .
    « 199 » در قنوت هرذكرى بگويد ، اگر چه يك « سبحان اللّه » باشد، كافى است و بهتر است بگويد : « لااِلهَ اِلاَّ اللّه الْحَلِيمُ الْكَريم لااِلهُ الاّ اللّه الْعَلِيُّ الْعَظِيم سُبْحانَ اللّه رَبِّ السَّمواتِ السَّبْع وَ رَبِّ الاْءَرَضِينَ السَّبْع وَ ما فيهِنَّ وَ ما بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيم وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِين » .
    « 200 » اظهر جواز قنوت به غير عربى است و بايد به هرلغتى كه مى خواند صحيح بخواند تا وظيفه قنوتى را انجام داده باشد و همچنين بنا بر احتياط واجب بايد دعا خواندن به صورت غلط را ، در هرجاى نماز كه باشد ، ترك كند .
    « 201 » مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند ولى براى كسى كه نماز را به جماعت مى خواند ، اگر امام جماعت صداى او را بشنود بلند خواندن قنوت مستحب نيست .
    « 202 » اگر عمدا قنوت نخواند قضا ندارد ؛ و اگر فراموش كند و پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود يادش بيايد، مستحب است بايستد و بخواند، و اگر در ركوع يادش بيايد، مستحب است بعد از ركوع قضا كند، و اگر در سجده يادش بيايد مستحب است بعد از سلام نماز ، قضا نمايد و احتمال دارد هرجاى نماز كه يادش آمد بتواند قنوت را بجا آورد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS