احكام مسجد

« احكام مسجد »
    « 20 » بنا بر اظهر ، در قرار دادن مكانى به عنوان مسجد، صيغه وقف لازم نيست بلكه هرعملى كه دلالت بر آن كند كافى است ، اگر چه به كار بردن لفظ در ايجاب آن ، و تلفّظ به وقفيت به عنوان مسجديت احوط است . و همچنين در قبول متولى يا حاكم شرع؛ و اظهر اعتبار قصد قربت است در وقف مسجد ؛ و كافى است كه با نيت و اراده بگويد : « جَعَلْتُهُ مَسجِدا لِلّه » و مسجديّت را اعلام كند ، به معنايى كه در عرف مسلمين معمول است ( در مقابل مسجد به معناى لغوى ) ؛ و در قبضش كافى است يك نفر كه نمازش محكوم به صحت باشد با اذن واقف در آن جا نماز بخواند؛ و اقرب ترتيب آثار مسجديّت است بر مساجد مخالفين، در صورتى كه محكوم به كفر نباشند؛ و كليساها و كنيسه ها در جهت حصول تقرب مانند مساجد مخالفين است ولى در ساير جهات محل تأمل است .
    « 21 » نجس كردن زمين، سقف، بام، ظاهر و باطن مسجد حرام است و هركس بفهمد كه نجس شده است بايد فوراً نجاست آن را برطرف كند؛ و احتياط واجب آن است كه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكنند و اگر نجس شود نجاستش را برطرف نمايند مگر آن كه واقف آن را جزء مسجد قرار نداده باشد. و بنا بر احوط كافر نبايد وارد مساجد مسلمين شود.
    « 22 » گذاشتن لباس نجس و ساير چيزهاى نجس و متنجّس در مسجد، در صورتى كه نجاست آن به مسجد سرايت نكند و موجب بى احترامى به آن نباشد، مانعى ندارد.
    « 23 » بنا بر احتياط واجب مسجد را به طلا نبايد زينت نمايند و همچنين نبايد صورت چيزى را نقاشى كنند و بكشند، مخصوصا چيزهايى كه مثل انسان و حيوان روح دارد، كه در غير مسجد هم اشكال دارد ، و احتمال دارد نماز خواندن در اين مساجد هم مكروه باشد ؛ ولى نوشتن قرآن و احاديث صحيحه در مسجد مانعى ندارد.
    « 24 » اگر مسجد خراب هم شود نمى توانند آن را بفروشند، يا داخل ملك و جاده نمايند.
    « 25 » فروختن در و پنجره و چيزهاى ديگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود، بايد اينها را صرف تعمير همان مسجد كنند، و چنانچه در آن مسجد قابل مصرف نيست و همان مسجد به پول آن نياز دارد، بفروشند و صرف نياز آن مسجد كنند و اگر آن مسجد به خود آن و به پول آن نياز ندارد در مساجد ديگر آن را مصرف كنند و اگر آنجا هم نياز نباشد بفروشند و پول آن را صرف مسجد كنند. و غلّه و نذوراتى كه براى مسجد معينى قرار داده شده، در صورت بى نياز بودن آن مسجد و يا معذور بودن مصرف در آن مسجد مى توان آنها را در ساير مساجد مصرف كرد؛ و همچنين است حكم غلات و نذورات موقوفه مشاهد مشرفه؛ و با تعذر مصرف در موارد معين شده و يا مماثِل آن، مى توان آن غلات و نذورات را در مطلق خيرات و مبرّات مصرف نمود.
    « 26 » ساختن مسجد و تعمير مسجدى كه نزديك به خرابى مى باشد مستحب است و اگر مسجد طورى خراب شود كه تعمير آن ممكن نباشد، مى توانند آن را خراب كنند و دوباره بسازند بلكه مى توانند مسجدى را كه خراب نشده، براى احتياج مردم خراب كنند و بزرگتر بسازند.
    « 27 » چند چيز در مسجد مستحب است ، از جمله : تميز كردن مسجد ، روشن كردن چراغ آن و قرار دادن محل تطهير از بول و غايط در خارج مسجد ؛ و نيز مستحب است كسى كه مى خواهد مسجد برود ، ته كفش خود را وارسى كند كه نجاستى در آن نباشد و موقع داخل شدن به مسجد ، اول پاى راست و موقع بيرون آمدن ، اول پاى چپ را بگذارد.
    « 28 » مستحب است مسجد داراى سقف نباشد، بلكه سايبان قرار دادن بر آن به غير بوريا ، مكروه است ، مگر به سبب ضرورت و يا مرجّحات ديگرى كه با وجود آنها، بنا بر اقرب اين كراهت از بين مى رود .
    « 29 » خوابيدن در مسجد، اگر انسان ناچار نباشد ، و صحبت كردن راجع به كارهاى دنيا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعرى كه نصيحت و مانند آن نباشددر مسجد مكروه است؛ و نيز مكروه است آب دهان و بينى و اخلاط سينه را در مسجد بيندازد و گمشده اى را طلب كند و صداى خود را بلند كند و در هرصورت بايد از كارهايى كه با احترام مسجد منافات دارد يا مزاحم نمازگزاران است اجتناب كند؛ ولى بلند كردن صدا براى اذان مانعى ندارد.

    « 30 » مستحب است كه در مسجد از خريد و فروش و ساير معاملات ( عقود و ايقاعات ) غيرعبادى خوددارى شود و امّا مانند نذر و وقف و نكاح چون حيثيت عبادى دارند اشكالى ندارد ؛ و مستحب است از ورود ديوانگان و اطفال غيرمميز كه مراعات آداب مساجد را نمى نمايند به مساجد، خوددارى شود؛ و مكروه است كسى كه بوى بدى از او استشمام مى شود مثل بوى سير و پياز، داخل مسجد شود، و بعيد نيست نمازى را كه با اين حال خوانده اعاده اش مستحب باشد.
    « 31 » تعرض به معابد يهوديان و مسيحيان كه در ذمّه اسلام هستند و آن معابد هم در دست خود آنهاست جايز نيست، و آن اماكن مثل مساجد محترم است و جايز نيست خراب كردن آنها مگر با شرايطى كه در مساجد هم جارى است.

مكان هايى كه نماز خواندن در آنها مستحب است
    « 32 » نماز در مسجد از نماز در غير مسجد افضل است؛ و بهتر از همه مسجد الحرام است و بعد مسجد النبى و بعد مسجد كوفه و بعد مسجد سهله و مسجد خيف و مسجد غدير و مسجد بيت المقدس و مسجد براثا و مسجد قبا و مسجد جامع هرشهر و بعد مسجد قبيله و بعد مسجد بازار ؛ و از جمله مواضع مستحب و بافضيلت ، مشاهد مشرفه انبياء و اوصياء آنان و ائمه عليهم السلام است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS