نمــاز

نمــاز
    نماز مهمترين اعمال دينى است كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود ، عبادت هاى ديگر هم قبول مى شود و اگر پذيرفته نشود اعمال ديگر هم قبول نمى شود . و همان طور كه اگر انسان هرشبانه روز پنج نوبت در نهر آبى شستشو كند ، چرك در بدنش نمى ماند ، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاك مى كند . سزاوار است كه انسان نماز را در اول وقت بخواند . كسى كه نماز را پَست و سبك شمارد ، مانند كسى است كه نماز نمى خواند ؛ پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمودند : « كسى كه به نماز اهميت ندهد و آن را سبك شمارد ، سزاوار عذاب آخرت است ». روزى حضرت در مسجد تشريف داشتند ، مردى وارد و مشغول نماز شد ، ركوع و سجودش را كاملاً به جا نياورد . حضرت فرمودند : « اگر اين مرد در حالى كه نمازش اين طور است از دنيا برود، به دين من از دنيا نرفته است » . پس انسان بايد مواظب باشد كه به عجله و شتابزدگى نماز نخواند و در حال نماز به ياد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد و متوجه باشد كه با چه كسى سخن مى گويد و خود را در مقابل عظمت و بزرگى خداوند عالم بسيار پست و ناچيز ببيند و اگر انسان در موقع نماز كاملاً به اين مطلب توجه كند، از خود بى خبر مى شود، چنانكه در حال نماز تير را از پاى مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام بيرون كشيدند و آن حضرت متوجه نشدند. و نيز بايد نمازگزار توبه و استغفار نمايد و گناهانى كه مانع قبول شدن نماز است، مانند حسد، كبر، غيبت، خوردن حرام، آشاميدن مسكرات و ندادن خمس و زكات بلكه هرمعصيتى را ترك كند . و همچنين سزاوار است كارهايى كه ثواب نماز را كم مى كند بجا نياورد ، مثلاً در حال خواب آلودگى و خوددارى از بول به نماز نايستد و در موقع نماز به آسمان نگاه نكند و نيز كارهايى كه ثواب نماز را زياد مى كند به جا آورد ، مثلاً انگشترى عقيق به دست كند و لباس پاكيزه بپوشد و شانه و مسواك كند و خود را خوشبو نمايد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS