احكام تيمّم

احكام تيمّم
    « 153 » پيشانى و پشت دست ها را بايد از بالا به پايين مسح نمايد ؛ و كارهاى تيمّم را بايد پشت سر هم بجا آورد و اگر بين آنها به قدرى فاصله دهد كه نگويند تيمّم مى كند باطل است .
    « 154 » در تيمّم بايد پيشانى و كف دست ها و پشت دست ها پاك باشد . و اگر كف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بكشد ، بايد با همان كف دست نجس تيمّم كند ، و احتياط واجب در اين است كه اگر روى دست نجس نيست ، هم با كف دست و هم با روى دست تيمم نمايد .
    « 155 » انسان بايد براى تيمّم انگشتر را از دست بيرون آورد و اگر در پيشانى يا پشت دست ها يا در كف دست ها مانعى باشد ، مثلاً چيزى به آنها چسبيده باشد ، بايد برطرف نمايد .
    « 156 » اگر پيشانى يا پشت دست ها زخم است و پارچه يا چيز ديگرى را كه بر آن بسته نمى تواند باز كند ، بايد دست را روى آن بكشد . و نيز اگر كف دست زخم باشد و پارچه يا چيز ديگرى را كه بر آن بسته نتواند باز كند، بايد دست را با همان پارچه به چيزى كه تيمّم به آن صحيح است بزند و به پيشانى و پشت دست ها بكشد . و اگر كف دست به سبب شكستگى يا عارضه ديگرى به طورى در ميان گچ باشد كه قابل برداشتن نيست ، براى تيمم از ديگران كمك بگيرد .
    « 157 » اگر پيشانى و پشت دست ها مو داشته باشد اشكال ندارد . ولى اگر موى سر روى پيشانى آمده باشد و بيش از حدّ معمول باشد ، بايد آن را عقب بزند .
    « 158 » كسى كه وظيفه اش تيمّم است بنابر احتياط واجب نبايد پيش از وقت نماز براى نماز تيمّم كند، ولى اگر براى كار واجب ديگر يا مستحبى تيمّم كند و تا وقت نماز عذر او باقى باشد، مى تواند با همان تيمّم نماز بخواند.
    « 159 » كسى كه وظيفه اش تيمّم است ، اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقى مى ماند ، در وسعت وقت مى تواند با تيمّم نماز بخواند . و همچنين اگر اميد برطرف شدن عذر در آخر وقت را دارد اظهر جواز مبادرت به نماز با تيمم است ، اگر چه تأخير افضل و احوط است .

    « 160 » كسى كه نمى تواند وضو بگيرد يا غسل كند، مى تواند نمازهاى قضاى خود را با تيمّم بخواند هر چند احتمال بدهد كه به زودى عذر او برطرف مى شود.
    « 161 » كسى كه نمى تواند وضو بگيرد يا غسل كند، جايز است نمازهاى مستحبى را كه مثل نافله هاى شبانه روز وقت معين دارد باتيمّم بخواند، حتى دراول وقت.
    « 162 » اگر به واسطه نداشتن آب يا عذر ديگرى تيمّم كند، بعد از برطرف شدن عذر، تيمّم او باطل مى شود.
    « 163 » كسى كه وظيفه اش تيمّم است اگر براى كارى تيمّم كند، تا تيمّم و عذر او باقى است ، كارهايى را كه بايد با وضو يا غسل انجام داد ، مى تواند بجا آورد ؛ ولى اگر عذرش تنگى وقت بوده، يا با داشتن آب ، براى نماز ميّت يا خوابيدن تيمّم كرده ، فقط كارى را كه براى آن تيمّم نموده مى تواند انجام دهد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS