احكام غسل

« احكام غسل »
    « 135 » در غسل ارتماسى بايد تمام بدن پاك باشد مگر اينكه در آنِ واحد هم بدن پاك شود و هم غسل انجام گيرد ؛ و در غسل ترتيبى پاك بودن تمام بدن لازم نيست ، و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتى را پيش از غسل دادن آن قسمت آب بكشد كافى است . ولى پاك بودن تمام بدن قبل از شروع در غسل مطلقا ، موافق احتياط است .
    « 136 » اگر در غسل مقدارى از بدن نشسته بماند غسل باطل است ولى شستن جاهايى از بدن كه ديده نمى شود، مثل داخل گوش و بينى واجب نيست .
    « 137 » جايى را كه شك دارد از ظاهر بدن است يا از باطن آن، شستن آن لازم نيست ولى احتياط در شستن است.
    « 138 » چيزى را كه مانع رسيدن آب ببدن است، بايد برطرف كند.
    « 139 » اگر موقع غسل شك كند كه چيزى كه مانع از رسيدن آب باشد، در بدن او هست يا نه ، بايد بنا بر احوط وارسى كند تا مطمئن شود كه مانعى نيست . و اگر وارسى نكرد و پس از غسل معلوم شد مانعى نبوده و قصد قربت داشته ، غسل صحيح است .
    « 140 » لزوم شستن موهاى كوتاه كه پوست از لاى آنها ديده مى شود در موقع غسل كردن خالى از قوت نيست ولى موهاى بلند لازم نيست.
    « 141 » تمام شرطهايى كه براى صحيح بودن وضو گفته شد، مثل پاك بودن آب، در صحيح بودن غسل هم شرط است. ولى در غسل لازم نيست بدن را از بالا به پايين بشويد، امّا در ترتيبى احوط است، و نيز در غسل ترتيبى لازم نيست بعد از شستن هر قسمت فورا قسمت ديگر را بشويد، بلكه اگر بعد از شستن سر و گردن مقدارى صبر كند و بعد طرف راست را بشويد و بعد از مدتى طرف چپ را بشويد اشكال ندارد.
    « 142 » كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كند، اگر به اندازه اى كه غسل كند و نماز بخواند، بول و غائط از او بيرون نمى آيد چنانچه وقت تنگ باشد ، بايد هرقسمت را فورا بعد از قسمت ديگر بشويد و بعد از غُسل هم فورا نماز بخواند ؛ و همچنين است حكم زن مستحاضه كه بعدا گفته مى شود.
    « 143 » اگر در بين غسل، حدث اصغر از او سرزند مثلاً بول كند، بنابراحتياط به قصد وظيفه واقعيّه ( اعم از تمام يا اتمام ) غسل را دوباره از سر شروع كند و براى نماز و كارى كه وضو لازم دارد وضو بگيرد.
    « 144 » كسى كه چند غسل بر او واجب است مى تواند به نيت همه آنها يك غسل بجا آورد، يا آنها را جدا جدا انجام دهد.
    « 145 » كسى كه غسل جنابت كرده، نبايد براى نماز وضو بگيرد ولى در غسل هاى ديگر براى نماز بايد وضو بگيرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS