استبراء

استبراء
    استبراء عملى است مستحب ، كه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مى دهند و آن داراى اقسامى است و يك قسم آن كه مطابق احتياط است به اين صورت مى باشد كه بعد از قطع شدن بول، اگر مخرج غائط نجس شده، اول آن را تطهير كنند، بعد سه دفعه با انگشت ميانه دست چپ از مخرج غائط تا بيخ آلت بكشند و بعد شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را زير آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بكشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند .
    « 78 » آبى كه بعد از ملاعبه و بازى كردن از انسان خارج مى شود و به آن «مَذْى» مى گويند ، و آبى كه گاهى بعد از منى بيرون مى آيد و به آن « وَذْى » گفته مى شود ، و آبى كه گاهى بعد از بول بيرون مى آيد و به آن « وَدْى » مى گويند ( اگر بعد از خروج ، بول به آن نرسيده باشد ) پاك است . و چنانچه بعد از بول استبراء كند و بعد آبى از او خارج شود ، و شك كند كه بول است يا يكى از اينها و يا مخلوط است ، پاك مى باشد .

    « 79 » اگر انسان شك كند كه استبراء كرده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه، نجس مى باشد و چنانچه وضو گرفته باشد، باطل مى شود . ولى اگر شك كند استبرائى كه كرده درست بوده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه، پاك مى باشد و وضو را هم باطل نمى كند.
    « 80 » كسى كه استبراء نكرده اگر به واسطه آن كه مدتى از بول كردن او گذشته، يقين كند بول در مجرا نمانده است و رطوبتى ببيند و شك كند كه پاك است يا نه، آن رطوبت پاك مى باشد و وضو را هم باطل نمى كند.
    « 81 » اگر انسان بعد از بول استبراء كند و وضو بگيرد ، چنانچه بعد از وضو رطوبتى ببيند كه بداند يا بول است يا منى ، واجب است احتياطا غسل كند و وضو هم بگيرد . ولى اگر وضو نگرفته باشد ، فقط گرفتن وضو كافى است .
    « 82 » براى زن استبراء از بول نيست و اگر رطوبتى ببيند و شك كند كه پاك است يا نه ، پاك مى باشد و وضو و غسل او را هم باطل نمى كند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS