خون هاى زنانه (استحاضه، حيض و نفاس)

خون هاى زنانه (استحاضه، حيض و نفاس)

1. استحاضه

چه خونى استحاضه است؟

861. استحاضه چيست؟

ج. هر خونى كه خانم ها قبل از بلوغ يا بعد از يائسگى مى بينند يا خونى كه از 3 روز كمتر ديده مى شود يا خونى كه از 10 روز بيشتر مى شود (كه در اين حالت مى تواند مقدارى حيض باشد كه در احكام حيض گفته شده)، استحاضه است؛ در صورتى كه خون زخم و خون نفاس نباشد.

استحاضه و انواع آن

862. استحاضه چند نوع است؟

ج. خون استحاضه يكى از خون هايى است كه از زن خارج مى شود، اين خون اگر زياد باشد استحاضه كثيره و اگر كم باشد استحاضه قليله و در صورت بينابين [متوسط [استحاضه متوسطه ناميده مى شود.

استحاضه قليله

863. استحاضه قليله چه ويژگى دارد؟

ج. استحاضه قليله آن است كه خون در پنبه اى كه زن داخل فرج مى نمايد نفوذ نكند و فقط روى آن آلوده شود.

استحاضه متوسطه

864. استحاضه متوسطه چه ويژگى دارد؟

ج. استحاضه متوسطه آن است كه خون در پنبه اى كه زن داخل مهبل مى نمايد، نفوذ مى كند، اما از پنبه به دستمال جارى نمى شود.

استحاضه كثيره

865. استحاضه كثيره چه ويژگى دارد؟

ج. استحاضه كثيره آن است كه خون علاوه بر نفوذ در پنبه اى كه زن داخل مهبل مى نمايد از آن بگذرد و به دستمال هم برسد.

استحاضه و حدث اصغر و اكبر

866. استحاضه چه نوع حدثى به شمار مى آيد؟

ج. استحاضه قليله مانند حدث اصغرى است كه استمرار دارد مانند كسى است كه سلس بول دارد. اما استحاضه متوسطه و كثيره علاوه بر اين كه مانند حدث اصغر عمل مى كند و باعث وجوب وضو مى شود، مانند حدث اكبر باعث وجوب غسل هم مى شود.

ويژگى خون استحاضه

867. خون استحاضه چه ويژگى هايى دارد؟

ج. خون استحاضه غالبا زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بيرون مى آيد.

همانندى خون استحاضه با حيض

868. آيا ممكن است خون استحاضه همانند خون حيض سرخ و سياه باشد؟

ج. ممكن است گاهى خون استحاضه شبيه خون حيض غليظ و سرخ و سياه باشد و با فشار و سوزش بيرون بيايد.

استحاضه در ايام حيض

869. آيا خانم ها در ايام عادت ماهانه ممكن است خون استحاضه ببينند؟

ج. در ايام حيض ممكن است خون هاى كم رنگ شبيه استحاضه ديده شود يا گاهى تمام مدت عادت ماهانه خون كم رنگ ديده شود؛ اما هيچگاه به آن استحاضه نمى گويند. البته گاهى واقعا نمى دانيم خونى كه مى بينيم حيض است يا استحاضه.

خون كمتر از 3 روز استحاضه است

870. خانمى در يك ماه به اين صورت خون ديده است. 3 روز خون ديده كه 3 ساعت قبل از تمام شدن كامل 3 روز پاك شده است و مجددا 2 روز خون ديده است. حكم اين خون ها با توجه به اين كه 3 روز اوّل كامل نشده است چيست؟ حيض است يا استحاضه؟

ج. اگر در 3 ساعت باقى مانده از 3 روز در باطن هم خون نداشته استحاضه است.

شك در اتصال در 3 روز احتياط به احكام استحاضه

871. خانمى چون نمى دانسته بايد خود را وارسى كند، شك دارد كه در 3 روز خون اتصال داشته يا خير يا اين كه در روز سوم شك كند كه 2 روز قبل، خون اتصال داشته يا خير، وظيفه اش چيست؟

ج. مورد احتياط است (وظيفه مستحاضه را انجام دهد و كارهايى كه بر حائض حرام است را ترك كند).

استحاضه پس از ايام حيض

872. خانمى 7 روز پس از پاك شدن خون حيض مجددا خونى با علايم حيض مى بيند كه حداقل تا 7 روز ادامه مى يابد. وظيفه وى چيست؟

ج. دومى محكوم به استحاضه است.

873. اگر خانمى كه عادت 6 روزه دارد، يك ماه تا روز نهم خون ببيند و روز دهم پاك شود و روز پانزدهم مجددا خون ببيند وظيفه او چيست و چه روزهايى را حيض و چه روزهايى را استحاضه قرار دهد؟

ج. شش روز آن حيض است و بقيه استحاضه.

استحاضه و خانم مضطربه

874. اگر خانمى كه مضطربه است يك ماه تا روز نهم خون ببيند و روز دهم پاك شود و روز پانزدهم مجددا خون ببيند، وظيفه او چيست؟ و چه روزهايى را حيض و چه روزهايى را استحاضه قرار دهد؟

ج. 1) اگر مضطربه بيشتر از ده روز خون ببيند و همه خون هايى كه ديده يك جور باشد، چنان چه عادت خويشان او مشخص است، آن مقدار را براى خون حيض و بقيه را استحاضه قرار مى دهد.

2) مضطربه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانه حيض و چند روز ديگر آن نشانه استحاضه دارد، چنان چه خونى كه نشانه حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد، همه آن حيض است، و اگر خونى كه نشانه حيض را دارد كمتر از سه روز باشد، بايد بنابر احتياط تا هفت روز را حيض قرار دهد.

استحاضه در دوران حاملگى و پس از زايمان

خون جفت حيض است يا استحاضه؟

875. زنى هستم كه مدت سه ماه است پشت سر هم خون مى بينم دكترها خون را از جفت مى دانند. آيا بايد به وظيفه حائض عمل كنم يا مستحاضه؟

ج. حيض در حال حاملگى امكان دارد. پس اگر خون از ده روز گذشت، ايام عادت را حيض قرار مى دهد و بقيه را استحاضه قرار مى دهد (با تفصيل مذكور در رساله) ولى اگر بداند كه خون از زخم و جراحت داخل است، جز تطهير ظاهر حكمى ندارد.

استحاضه در زمان حاملگى و زمان شيردهى

876. خانم حامله اى خونريزى دارد آيا حيض حساب مى شود يا استحاضه؟ هم چنين خانمى كه بچه شير مى دهد و خونريزى دارد آيا حيض حساب مى شود يا استحاضه؟

ج. زن حامله و زنى كه بچه شير مى دهد ممكن است حيض ببيند بنا بر اقوى، ولى اگر بيست روز از ايام عادت ديرتر بود، بنابر احتياط هم وظيفه حائض و هم مستحاضه را انجام دهد.

خون قبل از زايمان استحاضه است

877. خونى كه قبل از ولادت بچه خارج مى شود چيست؟

ج. قبل از ولادت بچه هر خونى كه ديده مى شود، در صورتى كه احتمال غير استحاضه داده نشود ـ مانند زخم و امثال آن ـ استحاضه است.

حيض پس از زايمان و پس از نفاس به مقدار عادت

878. خون زائو در صورت ادامه مى تواند حيض باشد؟

ج. تمام خونى كه زائو بعد از گذشتن ايام عادتش و يا اگر عادت ندارد بعد از ده روز مى بيند استحاضه است. ولى اگر بعد از گذشت حداقل ده روز مصادف با ايام عادتش شده حيض محسوب مى شود.

خون پس از زايمان و پس از مقدار عادت

879. اگر خونريزى زائو تا يك ماه يا بيشتر و كمتر ادامه پيدا كند چه مقدارش استحاضه است؟

ج. براى كسى كه عادت معينى دارد تا ايام عادت و براى كسى كه عادت ندارد تا ده روز نفاس و بعد از آن استحاضه است.

احتياط نفاس از دهم تا هجدهم زايمان

880. گفته مى شود بعد از گذشت ايام نفاس و انجام غسل روز هجدهم هم مى بايست يك غسل انجام شود آيا صحت دارد؟ اگر دارد كاملاً وجه آن را شرح دهيد.

ج. يعنى اگر به طور متصل خون ببيند يا مثلاً 7 روز خون ببيند و پاك شود و دوباره مثلاً 3 روز خون ببيند، در اين هشت روز ـ از روز دهم تا روز هيجدهم ـ بنابر احتياط مستحبى اكيد، هم وظيفه استحاضه را انجام دهد و هم كارهايى كه در حال نفاس حرام است را ترك كند يعنى بين وظيفه استحاضه و نفاس جمع كند. و در روز هيجدهم غسل نفاس را به قصد وظيفه و رجاى مطلوبيت به جا آورد كه در متوسطه و كثيره با غسل استحاضه در عمل متحد است.

لك بينى هايى كه استحاضه است

لك قبل از شروع خونريزى

881. برخى خانم ها قبل از شروع عادت، خونى كه علايم حيض دارد مى بيند ـ مثلاً يك روز قبل از شروع خون حيض، لكه هاى خونى مى بيند ـ آيا حيض است يا استحاضه؟

ج. اگر لكه هاى خونى متصل نباشد استحاضه است. ولى اگر لكه ها اتصال دارد يا اين كه به ظاهر متصل نباشد و خارج نيايد ولى در باطن خون باشد حيض است. خلاصه اين كه: اگر لكّه ها متصل نباشد ولو در باطن، استحاضه است.

لكه هاى زرد رنگ ادامه عادت

882. حكم لكه هاى زرد رنگى كه خانم ها در ادامه عادت (چه قبل از 10 روز و چه بعد از آن) مى بينند چيست؟ حكم اين لكه ها اگر در ايام پاكى ديده شوند چيست؟

ج. اگر آن لكه ها خون باشد ادامه عادت است قبل از ده روز، و بعد از ده روز استحاضه است.

لك بعد از عادت تا دوازدهم

883. اگر شخصى كه عادت شش روزه دارد روز هفتم پاك شود ولى از همان روز هفتم تا روز دوازدهم در بين روز چند لحظه لك ببيند و بقيه روز پاك باشد وظيفه او چيست و آيا اين حالت، گذشتن خون از ده روز محسوب مى شود؟

ج. بله تجاوز از ده روز است.

وظايف مستحاضه

زنى كه نمى داند استحاضه او از چه قسم است

884. اگر زن نداند استحاضه او از چه قسم است؟

ج. در صورت امكان بايد مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند و بيرون آورد و بعد از آن كه فهميد استحاضه او كدام يك از آن سه قسم است، كارهايى را كه براى آن قسم دستور داده شده انجام دهد.

نماز قبل از وارسى

885. زن مستحاضه با اين كه مى توانسته خود را وارسى كند اگر پيش از آن كه خود را وارسى كند، مشغول نماز شود آيا نمازش باطل است؟

ج. چنان چه قصد قربت داشته و به وظيفه خود عمل كرده، مثلاً استحاضه اش قليله بوده و به وظيفه استحاضه قليله عمل نموده، نماز او صحيح است. و اگر قصد قربت نداشته يا عمل او مطابق وظيفه اش نبوده مثل آن كه استحاضه او متوسطه بوده و به وظيفه قليله رفتار كرده، نماز او باطل است.

ناتوانى از وارسى

886. زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نمايد چه وظيفه اى دارد؟

ج. 1) اگر بداند قبلاً كدام يك از آن سه قسم بوده بايد به وظيفه همان قسم عمل كند.

2) اگر حالت قبلى خود را نمى داند بنابر احتياط واجب بايد به آن چه مشكل تر است عمل كند، مثلاً اگر نمى داند استحاضه او قليله است يا متوسطه، بايد كارهاى استحاضه متوسطه را بنا بر احوط انجام دهد و اگر نمى داند متوسطه است يا كثيره، بايد كارهاى استحاضه كثيره را بنا بر احوط انجام دهد.

887. اگر زن مستحاضه نتواند خود را آزمايش كند (مثل دوشيزگان يا كسى كه در موقعيتى قرار دارد كه نمى تواند اختبار كند و يا شب است و هوا تاريك است)چه وظيفه اى دارد؟

ج. اگر حالت قبل خود را مى داند به همان عمل كند و اگر حالت قبل را ندارد يا نمى داند، به سخت ترين حالت عمل كند.

تعويض پنبه

888. تعويض پنبه چه حكمى دارد؟ آيا حتى اگر با تحفظ خونى خارج نشود باز هم وظيفه هست كه پنبه را از داخل خارج كند كه در حين خارج كردن اطراف هم آلوده مى شود؟

ج. بلكه تعويض پنبه لازم است حتى اگر با تحفظ خونى خارج نشده باشد وظيفه هست كه پنبه را از داخل خارج كند؛ هر چند در حين خارج كردن اطراف هم آلوده شود.

ملاك وجود خون در داخل

889. در استحاضه ملاك، خروج خون به خارج است يا ملاك، وجود خون در داخل است؟

ج. براى شروع استحاضه ملاك خروج خون است. اما وجود خون در داخل براى ادامه استحاضه كافى است.

مواظبت از خروج خون

890. مواظبت از خروج خون چگونه است؟

ج. زن مستحاضه بايد موقع غسل و وضو و بعد از آن تا آخر نماز، خود را از بيرون آمدن خون (در صورتى كه براى او ضرر نداشته باشد) حفظ كند.

ضرر جلوگيرى از خروج خون براى دوشيزه

891. آيا اگر خانم مستحاضه دوشيزه باشد يا براى او داخل كردن پنبه ضرر داشته باشد چه حكمى دارد؟

ج. حفظ كردن در صورتى واجب است كه ضرر نداشته باشد.

وضو، تعويض پنبه، آب كشيدن براى قليله

892. مستحاضه قليله براى نماز چه وظايفى را دارد؟

ج. بايد مستحاضه قليله براى هر نماز يك وضو بگيرد و بنابر احتياط واجب پنبه را عوض كند يا آب بكشد و ظاهر فرج را هم اگر خون به آن رسيده، آب بكشد.

قطع خون متوسطه و دوباره آمدن

893. 1) اگر مستحاضه متوسطه براى نماز صبح غسل كند و بعد از نماز خونش قطع شود، ولى دوباره قبل از نماز ظهر متوسطه گردد، آيا براى نماز ظهر و عصر بايد غسل نمايد؟

2) اگر براى نماز ظهر و عصر غسل كند و بعد از نماز ظهرين خون قطع شود ولى دوباره قبل از مغرب متوسطه شود، وظيفه او براى نماز مغرب و عشا چيست؟

ج. در هر دو مورد بايد دوباره غسل كند.

پيدايش خون متوسطه پيش از نماز صبح

894. در صورتى كه استحاضه متوسطه پيش از نماز صبح يا در بين آن پيدا شود چه وظيفه اى دارد؟

ج. بايد براى نماز صبح غسل كند وتا صبح ديگر براى نمازهاى خود بنا بر احتياط واجب پنبه را اگر خونى شده عوض كند يا آب بكشد، هم چنين ظاهر فرج را اگر نجس شده است، آب بكشد و وجوب وضو براى هر نماز در اين صورت خالى از وجه نيست.

پيدايش خون متوسطه پيش از نماز ظهر

895. اگر بعد از نماز صبح تا پيش از نماز ظهر يا بين آن متوسطه شود چه وظيفه اى دارد؟

ج. بايد براى نماز ظهر غسل كند، وبه همين ترتيب پيش از هر نماز يا بين هر نمازى كه استحاضه متوسطه شده بايد براى آن غسل كند.

اگر مستحاضه متوسطه براى نماز صبح غسل نكند

896. اگر مستحاضه متوسطه عمدا يا از روى فراموشى براى نماز صبح غسل نكند چه حكمى دارد؟

ج. بايد براى نماز ظهر وعصر غسل كند و اگر براى نماز ظهر وعصر غسل نكند بايد پيش از نماز مغرب وعشا غسل نمايد چه آن كه خون بيايد يا قطع شده باشد.

آمدن خون قبل از نماز

897. اگر خون استحاضه پيش از وقت نماز آمده باشد و زن براى آن خون، وضو وغسل را انجام داده باشد باز هم بايد وضو وغسل را براى نماز انجام دهد؟

ج. اگر خون استحاضه پيش از وقت نماز هم بيايد اگرچه زن براى آن خون، وضو و غسل را انجام داده باشد بايد در موقع نماز، وضو وغسل را به جا آورد.

قليله بعد از نماز صبح متوسطه شود

898. اگر استحاضه قليله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود آيا غسل واجب است؟

ج. بله بايد براى نماز ظهر وعصر غسل كند، واگر بعد از نماز ظهر وعصر متوسطه شود بايد براى نماز مغرب وعشا غسل نمايد.

كثيره شدن قليله يا متوسطه بعد از نماز صبح

899. اگر استحاضه ى قليله يا متوسطه ى زن بعد از نماز صبح به استحاضه كثيره تبديل شود، وظيفه ى او چيست؟

ج. اگر استحاضه قليله يا متوسطه زن بعد از نماز صبح كثيره شود بايد براى نماز ظهر و عصر يك غسل و براى نماز مغرب وعشا غسل ديگرى به جا آورد، و اگر بعد از نماز ظهر وعصر كثيره شود، بايد براى نماز مغرب و عشا غسل نمايد.

900. آيا مستحاضه متوسطه و كثيره علاوه بر غسل وظايف ديگرى هم دارند؟

ج. بله، علاوه بر غسل وظيفه تعويض پنبه و آب كشيدن ظاهر فرج و وضو براى هر نماز را هم دارند.

وظيفه مستحاضه پس از قطع شدن خون

901. خانم مستحاضه پس از قطع شدن خون چه وظيفه اى دارد؟

ج. زن مستحاضه بعد از آن كه خونش قطع شد، فقط براى نماز اولى كه خواند، بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد وبراى نمازهاى بعد لازم نيست.

1) مستحاضه قليله پس از قطع شدن خون براى اوّلين نماز فقط وضو مى گيرد.

2) مستحاضه متوسطه و كثيره پس از قطع شدن خون براى نماز بعد بايد غسل انجام دهند، هر نمازى باشد.

نيامدن خون از نماز قبل

902. مى دانيم مستحاضه كثيره و متوسطه وقتى كاملاً از خون پاك شدند بايد غسل كنند، ولى اگر بدانند از وقتى كه براى نماز قبلى مشغول غسل شده اند ديگر خون نيامده، آيا بازهم بايد غسل نمايند؟

ج. خير، لازم نيست دوباره غسل كنند. اگر مستحاضه بعد از غسل يا وضو و قبل از نماز به كلى پاك شود يا به اندازه اى پاك شود كه بتواند در پاكى نماز بخواند، بايد غسل و يا وضوى خود را دوباره انجام دهد.

شك در داشتن وقت براى اعاده ى غسل بعد از پاك شدن

903. مى دانيم كه اگر بعد از غسل و وضو و قبل از نماز پاك شويم بايد غسل و وضو را دوباره انجام دهيم اما اگر شك كنيم كه وقت كافى خواهيم داشت يا نه باز هم اعاده غسل و وضو لازم است؟

ج. نه در صورت شك واجب نيست

تأخير نماز در صورت خارج نشدن خون

904. زن مستحاضه اگر بداند از وقتى كه مشغول وضو يا غسل شده خونى از او بيرون نيامده وتا بعد از نماز هم خون در داخل فرج نيست وبيرون نمى آيد، مى تواند خواندن نماز را تأخير بيندازد؟

ج. بلى مى تواند.

مكث در مسجد در زمان استحاضه

905. آيا زن در حال استحاضه مى تواند در مساجد مكث كند و داخل مسجد الحرام و مسجد النبى ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ بشود؟

ج. بنابر اقوى جايز است اما احتياط مستحب است كه بدون غسل براى نماز يا غسل جداگانه وارد نشود.

دست زدن به خط قرآن براى مستحاضه

906. آيا مستحاضه مى تواند به خط قرآن دست بزند؟

ج. دست زدن و رساندن بدن به خط قرآن براى قليله با وضوى جداگانه و براى متوسطه و كثيره با غسل و وضوى جداگانه جايز است.

صحت طلاق زن مستحاضه

907. طلاق زن مستحاضه چگونه است؟

ج. صحت طلاق زن مستحاضه مشروط به غسل نيست.

نزديكى در حال استحاضه

908. آيا غسل جداگانه اى با مستحاضه براى نزديكى لازم است؟

ج. 1) در مستحاضه كثيره و متوسطه، اگر اقوى نباشد، بنابر احتياط واجب، غسل جداگانه لازم است؛ بلكه بنابر احتياط وضو هم ضميمه شود.

2) غسلى كه براى نماز به جا آورده در صورتى كافى است كه نزديكى بعد از نماز و در وقت نماز باشد و الا كافى نيست.

نوار بهداشت هاى جديد داخل مهبل

909. با وجود نوارهاى جديدى كه داخل مهبل قرار مى گيرد و از خروج خون كاملاً جلوگيرى مى كند تا بدين وسيله وجوب تحفظ رعايت شود؛ با توجه به اين مسأله، حكم موارد ذيل را بيان فرماييد:

1) ملاك در اختبار، وارسى ظاهر و خارج فضاى فرج است يا بايد نوار را خارج نمود؟

2) در صورت حكم به خروج نوار، آيا طهارت به هم خورده و غسل تكرار مى شود؟

ج. در موقع نماز بايد نوار را خارج كند و نوار و خود را وارسى نمايد و طبق انواع استحاضه عمل كند و نوارهاى جديد، حكم همان پنبه را دارد كه در رساله آمده است.

وارسى طواف و نماز طواف

910. آيا واجب است خانم مستحاضه بين طواف و نماز طواف خود را وارسى نمايد؟

ج. بله، واجب است.

طواف و نماز طواف غسل صلاتى

911. مستحاضه كثيره و متوسطه باغسل صلاتى مى تواند طواف و نماز طواف به جا آورد؟

ج. خير، بايد براى طواف و نماز آن دوباره غسل كند.

غسل در نزديكى مسجدالحرام يا در هتل

912. آيا با وجود امكان غسل در نزديكى مسجد الحرام مى تواند غسل را در هتلى كه با حرم فاصله دارد انجام دهد؟

ج. اگر از زمان غسل در هتل تا وقت طواف باز خونى و لو در باطن مى آيد، بايد در نزديكى مسجد غسل كند.

طواف مستحب

913. زن مستحاضه در چه صورتى مى تواند طواف مستحبّ به جا آورد؟

ج. ظاهرا صحت طواف مستحب هم براى قليله با وضوى مستقل است و براى متوسطه و كثيره با غسل و وضوى جداگانه مخصوصا اگر طواف در غير وقت نماز باشد.

وظيفه مستحاضه قليله براى طواف و نماز طواف

914. وظيفه زن مستحاضه قليله براى طواف و نماز طواف چيست؟

ج. 1) زن مستحاضه قليله براى طواف وضو مى گيرد، اگر در بين طواف و نماز خون نبيند با آن وضو مى تواند نماز طواف و مستحبات ديگر را به جا آورد؛

2) ولى اگر خون مستمر باشد، بايد براى نماز طواف وضوى ديگرى بگيرد. خلاصه در حكم، مانند دو نماز واجب است.

غسل استحاضه

وجوب غسل استحاضه

915. آيا غسل استحاضه واجب است؟

ج. يكى از هفت غسل واجب، غسل استحاضه است.

نيّت غسل استحاضه

916. آيا هنگام غسل استحاضه بايد نوع استحاضه (قليله، متوسطه و كثيره) را نيز در نيت مشخص كرد يا تنها نيّت استحاضه كافى است؟

ج. نيّت غسل استحاضه كافى است.

وضو بعد از غسل استحاضه

917. آيا بايد پس از غسل استحاضه وضو هم بگيرد يا همانند جنابت مى تواند بدون وضو نماز بخواند؟

ج. در هر يك از موارد استحاضه كثيره ومتوسطه وحيض ونفاس، اگرچه غسل لازم است لكن با غسل تنهايى، نمى تواند نماز بخواند، بلكه واجب است وضو نيز براى نماز بگيرد.

راه هاى شناخت خون استحاضه

918. راه تشخيص خون استحاضه از ساير خون ها چيست؟

ج. هر خونى كه شرايط حيض را نداشته باشد و بكارت و زخم هم نباشد، استحاضه است.

لباس و حوله حائض

919. لباس و حوله اى كه در حال حيض يا استحاضه يا نفاس استفاده كرده ايم چه حكمى دارد؟

ج. اگر آلوده به خون نشده باشد پاك است.

لكه بينى پس از مصرف دارو

920. لكه هايى كه زنان بعد از مصرف داروهاى ضد باردارى، در ايام عادت يا غير عادت مى بيند، چه حكمى دارد؟

ج. 1) اگر در 3 روز به طور مستمر نباشد، هر چند در ايام عادت، استحاضه است.

2) در بيشتر از 3 روز اگر ساير شرايط حيض را دارد حيض است و اگر ندارد استحاضه است

باطل شدن وضو

921. آيا خون استحاضه وضو را باطل مى كند؟

ج. يكى از هفت چيزى كه وضو را باطل مى كند، استحاضه زنان است.

تحفظ از خون در روزه

922. مستحاضه اى كه براى صحت روزه تحفظ نمايد، اگر آن را ترك كند آيا بايد روزه هايش را قضا نمايد؟

ج. تحفظ از خروج خون براى نماز است نه روزه، شرط صحت روزه همان غسل به نحو مذكور در رساله است.

آزمايش قبل از وقت نماز

923. آيا آزمايش قبل از وقت نماز كفايت مى كند؟

ج. آزمايش قبل از وقت نماز كافى نيست؛ مگر اين كه بداند حالتش تغيير نمى كند.

چگونگى آزمايش مستحاضه

924. آزمايش چگونه صورت مى گيرد؟

ج. بايد مقدارى پنبه يا چيزى شبيه آن را داخل كند و مقدارى صبر كند و خارج كند تا بداند استحاضه اش از كدام نوع است.

فاصله انداختن بين وضو و نماز

925. در چه صورتى زن مستحاضه مى تواند بين وضو ونماز فاصله بيندازد؟

ج. اگر بعد از غسل و وضو خون قطع نشود يا احتمال آمدنش قبل از نماز باشد، زن مستحاضه بعد از غسل و وضو واجب است بلافاصله نماز را بخواند. ولى اگر مدتى پاك شود و بداند تا آخر وقت پاك مى ماند، مى تواند بين غسل و وضو و نماز فاصله بيندازد.

اگر مستحاضه متوسطه و كثيره براى نافله صبح غسل صحيح انجام داده، خواندن نافله را به تأخير مى اندازد تا به نماز صبح متصل شود.

وجوب جلوگيرى از خروج خون

926. آيا جلوگيرى از خروج خون واجب است؟

ج. بر زن مستحاضه، بعد از غسل و وضو واجب است با داخل كردن پنبه يا نوار بهداشتى به داخل مهبل از خروج خون جلوگيرى كند؛ مگر در صورتى كه مثلاً به خاطر دوشيزگى يا آلوده بودن پنبه براى او ضرر داشته باشد.

مستحاضه از خروج خون جلو گيرى نكند

927. اگر زن مستحاضه از خروج خون جلو گيرى نكند، چه حكمى دارد؟

ج. اگر خون به خاطر بى توجهى در داخل كردن پنبه و مواظبت خارج شود، بنابر احتياط واجب بايد نماز را با مقدمات آن از غسل و وضو دوباره به جا آورد. ولى اگر مواظبت كافى براى خارج شدن خون انجام داده ولى خون فروان بوده لازم نيست نماز را تكرار كند.

اگر كثيره متوسطه يا قليله شود

928. اگر استحاضه كثيره متوسطه يا قليله شود وظيفه چيست؟

ج. براى اوّلين نماز بعدى وظيفه كثيره را انجام مى دهد و براى نمازهاى ديگر وظيفه متوسطه يا قليله را انجام مى دهد.

متوسطه قليله شود

929. اگر استحاضه متوسطه قليله شود وظيفه چيست؟

ج. براى اوّلين نماز بعدى غسل متوسطه به جا مى آورد و براى نمازهاى ديگر فقط وضو مى گيرد و ساير وظايف قليله را به جا مى آورد.

2. دوره ماهانه (حيض)

قاعدگى چيست؟

930. قاعدگى چيست و به چه كسى حائض گفته مى شود؟

ج. خونى كه به طور غالب در هر ماه چند روز از رحم زن دفع مى شود، خون حيض (قاعدگى) است و زن را به هنگام خون ديدن «حائض» مى نامند.

تحقق عادت

931. معيار پيدايى (تحقق) عادت چيست؟

ج. اگر زن دوبار به يك صورت خون حيض ببيند، عادتش محقق مى شود. منتها در وقتيه و عدديه مورد اتفاق است، ولى در وقتيه يا عدديه فقط حضرت امام فرموده اند: تحقق عادت با دوبار مشكل است وشايسته است احتياط را ترك ننمايد، يعنى هنوز حكم به تحقق عادت نكند.

معيار به هم خوردن عادت حائض

932. چگونه عادت حائض به هم مى خورد؟

1) يك بار بر خلاف عادت قبلى ديده است، عادت قبلى زايل نمى شود.

2) دوبار ديده: الف) هر دو بار يك شكل بوده است: عادت قبلى زايل مى شود. ب) مختلف بوده است: روشن نيست، مگر بيش از دو بار باشد كه عرفا صدق كند كه اين زن عادت معينى ندارد كه در آن صورت، مضطربه خواهد شد.

علامات وصفات حيض

933. خون حيض به چه شناخته مى شود و علامات و صفات آن چيست؟

ج. خون حيض، در اغلب اوقات و اغلب زنان، به تيرگى رنگ و غلظت و جهيدن و گرمى و سوزاندن فرج هنگام بيرون آمدن شناخته مى شود.

شك در خروج خون

934. خانم احتمال مى دهد چيزى از او خارج شده چه حكم دارد؟

ج. بايد بنا را بگذارد كه چيزى خارج نشده و وارسى هم واجب نيست.

شك در چيزى كه خارج شده

935. خانم مى داند چيزى خارج شده اما نمى داند چيزى كه خارج شده خون است يا چرك و يا ترشحات معمول و يا چيز ديگر؟

ج. حكم به پاكى و طهارت آن بكند و در نتيجه نه نياز به شستن دارد و نه غسل و وضو مى خواهد و احتياج به وارسى هم نيست.

شك در خروج خون از مهبل

936. خانم مى داند چيزى كه خارج شده خون است؛ اما نمى داند از جاى ديگر خارج شده يا از مهبلش، در اين صورت چه حكمى دارد؟

ج. فقط نياز به شستشو دارد ولى غسل و وضوى او باطل نشده است و احتياج به وارسى هم نيست.

اختلاف خون ها با يكديگر

937. زنى مى داند خون از فرج خارج شده اما نمى داند كدام يك از خون هاى پنج گانه (حيض، نفاس، استحاضه، زخم و بكارت) است؟

ج. هر كدام حالت جداگانه اى دارد. و از جواب مسايل گذشته و آينده روشن مى شود.

شناخت خون بكارت از حيض

938. هر گاه خون حيض، اشتباه به خون بكارت شود، شناختن آن به چه طريق است؟

ج. در تشخيص و شناختن آن، بايد قدرى پنبه، داخل مهبل كند وقدرى صبر نمايد، و بهتر آن است كه وقتى مى خواهد اين عمل را انجام دهد به پشت بخواهد و پاها را بلند كند، وبعد از گذشت مدتى پنبه را آهسته بيرون آورد، پس اگر خون در دور آن واقع شده باشد، خون بكارت است واگر خون تمام پنبه را گرفته باشد، خون حيض است. در اين آزمايش شرط است كه زخمى اطراف فرج مثل بكارت نداشته باشد و هم چنين خون بسيار نباشد كه نتوان تشخيص داد.

وارسى در اشتباه بكارت و حيض

939. اگر خونى ببيند كه نداند خون حيض است يا بكارت، ولى احتمال خون ديگرى مثل خون جراحت وزخم را هم ندهد، چه وظيفه اى دارد؟

ج. بايد خود را وارسى كند، يعنى مقدارى پنبه داخل فرج نمايد وكمى صبر كند، بعد بيرون آورد؛ پس اگر اطراف آن آلوده باشد، خون بكارت است واگر به همه آن رسيده، حيض مى باشد. البته بايد خون زياد نباشد تا به وسيله فوق بتواند بين خون حيض وبكارت فرق بگذارد.

عدم تشخيص خون بكارت

940. اگر خانم خونريزى داشته باشد و نداند اين خون بكارت است يا خون هاى ديگر و در صورت آزمايش نتواند تشخيص دهد يا اصلاً نتواند خود را آزمايش كند، وظيفه اش چيست؟

ج. در صورت عدم امكان تشخيص وعدم حصول يقين، اگر در ايام عادت است، حكم به حيض بودن مى كند وگرنه به حالت قبلى خود عمل مى نمايد.

نماز خواندن بدون وارسى هنگام شك در حيض

941. زن كه نمى داند خونش حيض است يا بكارت و مى توانسته خود را وارسى كند اگر بدون وارسى نماز بخواند چه حكمى دارد؟

ج. اگر بدون امتحان مذكور با ممكن بودن آن نماز به جا آورد، نماز باطل است هر چند بعد، ظاهر شود كه خون بكارت بوده است مگر آن كه به اميد مطابقت با واقع نماز به جا بياورد و در واقع هم همان باشد كه اميد داشته است.

حكم خون بكارت

942. بعد از نزديكى و پاره شدن بكارت، به غير از غسل جنابت براى نماز، براى چيزهايى كه نياز به طهارت دارد خانم ها چه وظيفه اى دارند؟

ج. به غير از تطهير موضع حكمى ندارد.

اشتباه بين خون زخم و حيض

943. خون حيض اگر مشتبه به خون قرحه (زخم) شود، طريق شناختن آن، به چه نوع است؟

ج. طريق شناختن ندارد واحتياط واجب جمع بين تروك حائض و اعمال طاهر است؛ ولى اظهر، اعتبار خروج از طرف چپ است براى حيض بودن وخروج از راست است براى قرحه (زخم) و براى تشخيص به پشت بخوابد و انگشت وسطى را داخل كند تا بفهمد كه جريان خون از راست يا چپ است، البته در صورتى كه اين آزمايش امكان داشته باشد؛ و گرنه به حكم كسى كه طريق شناخت ندارد عمل مى كند يعنى به حالت سابق خودش رجوع مى كند؛ يعنى اگر قبلاً حيض بوده، يعنى خون حيض ديده وممكن است اين خون دنباله آن باشد حيض است؛ واگر سابقا پاك بوده، وظيفه اى نسبت به حيض ندارد.

اشتباه خون حيض با نفاس

944. خانمى خونى ديده و نمى داند خون حيض است يا نفاس، مثل آن كه احتمال سقط و ولادت را بدهد ولى مطمئن نباشد، چه وظيفه اى دارد؟

ج. اگر در ايام عادتِ زن باشد آن را خون حيض قرار مى دهد وگرنه بايد به وظيفه اى كه مشترك بين حيض و نفاس است عمل كند، يعنى لازم نيست آن چه بر حائض واجب است ولى بر نفساء واجب نيست وآن چه بر نفساء واجب است وبر حائض واجب نيست به جا آورد. گرچه انجام دادن مجموع وظايف حائض و نفساء، مطابق احتياط است؛ بلكه اين احتياط در صورت امكان ترك نشود ودر صورت عدم امكان احتياط، مخالفت قطعيه ننمايد.

945. آيا خون حيض مى تواند شبيه خون استحاضه كم رنگ باشد؟

ج. بله.

استحاضه در وقت حيض

946. آيا كسى كه استحاضه است مى شود حيض هم باشد؟

ج. خون كه از 10 روز مى گذرد در حقيقت در بيشتر اوقات حيض با استحاضه آميخته مى شود ولى نمى شود زن حائض مستحاضه باشد و بر عكس

اگر خون خارج نشود حيض است يا نه

947. خانم به خاطر دل درد يا علامت ديگر مى داند خون از رحم به مهبل آمده ولى به خاطر بسته بودن مجرا و يا وجود نوار مخصوص داخل هنوز خون بيرون نيامده آيا حائض حساب مى شود؟

ج. در اين حالت احتياط ترك نشود به جمع بين تروك حائض و افعال طاهر و احتمال دارد احتياط به ترك عبادت باشد يعنى مراعات احتمال حائض باشد. ولى به محض خروج خون ولو به وسيله چيزى، احكام حيض جارى مى شود. و خروج خون حيض ولو به اندازه سر سوزن، باعث جارى شدن احكام مى شود.

948. براى شروع و ادامه آيا خارج شدن خون ملاك است يا وجود خون در داخل كافى است؟

ج. براى شروع خروج مهم است و لو به وسيله چيزى، اما براى ادامه حيض وجود خون در داخل مهبل كافى است.

هفت روز پاكى بين دو خون ديدن

949. خانم كه عادت معين دارد 7 روز خون ببيند و 7 روز پاك شود دو باره 3 روز خون ببيند چه حكم دارد؟

ج. خون دوم استحاضه است چون: هر خونى كه بعد از قطع شدن ـ خون كه از جهت عادت يا غير آن حكم به حيض بودن آن شده ـ ديده شود، اگر بين دو تا خون 10 روز پاكى فاصله نشده و چون دو تا خون از 10 روز بيشتر هستند نمى توان هر دو را حيض حساب كرد پس خون دوم استحاضه است.

منظور از روز در احكام حيض

950. منظور از روز 24 ساعت است يا از صبح تا غروب؟

ج. منظور از روز از طلوع فجر (اذان صبح) تا غروب است پس شب ها خارج است.

ملاك احتساب ماه در صاحب عادت وقتيّه

951. ملاك احتساب ماه براى صاحب عادت وقتيّه چيست؟ آيا ملاك، 30 روز تمام است يا ماه قمرى؟

ج. بايد همان شرطيت حيض، به اين كه كمتر از 3 روز و بيشتر از 10 روز نباشد را در نزديك وقت عادت رعايت كند و كار با همين تمام مى شود و نيازى به احتساب ماه نيست.

ترك عبادت با ديدن خون با وجود وقت معين

952. به محض ديدن خون مى توانيم عبادت را ترك كنيم؟

ج. كسى كه در وقت معين عادت مى شود، چه عدد روزهاى حيضش هم معين باشد يا نه، به مجرد ديدن خون در ايام عادت، هر چند صفات حيض را نداشته باشد، خود را حائض حساب مى كند و عبادت را ترك مى كند. هم چنين اگر عادتش را جلو و عقب بيندازد و چند روز قبل و بعد از عادتش خون ببيند.

ديدن خون با نبود وقت معين

953. كسى كه در وقت معين عادت نمى شود و فقط عدد معين دارد چه موقع با ديدن خون عبادتش را بايد ترك كند؟

ج. بنابر اقوى به محض ديدن خون عبادتش را ترك نكند مگر ويژگى حيض را داشته باشد يا بداند حيض است يا بداند در 3 روز ادامه خواهد يافت در غير اين صورت تا 3 روز اعمال مستحاضه را انجام دهد و كارهايى كه بر حائض حرام است را ترك كند. بعد از 3 روز تا 10 روز خود را حائض قرار دهد و ديگر اعمال مستحاضه را انجام ندهد.

قضاى عبادت در جايى كه حيض نبوده

954. كسى كه در وقت معين حيض مى شده اگر عبادتش را ترك كند بعد بفهمد حيض نبوده، مثلاً چون قبل از 3 روز پاك شده چه وظيفه اى دارد؟

ج. عبادات خود را قضا نمايد.

ترك عبادت با ديدن خون

955. كسى كه وقت عادت معين ندارد اما از حالات ديگر مثلاً دل درد يا اين كه هر ماه فقط حيض مى شود به محض ديدن خون مى داند حيض است آيا مى تواند خود را حائض قرار دهد و عبادت را ترك كند؟

ج. بنابر اقوى به محض ديدن خون عبادتش را ترك نكند مگر ويژگى حيض را داشته باشد يا بداند حيض است يا بداند در 3 روز ادامه خواهد يافت و اگر عبادت را ترك كرد و معلوم شد حيض نبوده قضا كند.

پاك وسط ايام عادت

956. خانمى حداقل 3 روز متوالى خون ديده و بعد پاك شده دوباره چند روز خون ديده و كل روزهايى كه خونريزى داشته با پاكى وسط از 10 روز بيشتر نشده آيا روزهاى پاك را بايد غسل كند؟

ج. هر دو خون با پاكى وسط همه حيض حساب مى شود چه هر دو خون در ايام عادت باشند يا هر دو خارج ايام عادت يا يكى در ايام عادت و چه هر دو ويژگى هاى حيض را داشته باشند يا نه.

پاك وسط دو خون بيشتر از 10 روز

957. خانمى حداقل 3 روز متوالى خون ديده و بعد پاك شده دوباره چند روز خون ديده و كل روزهايى كه خونريزى داشته با پاكى وسط از 10 روز بيشتر شده است آيا روزهاى پاك را بايد غسل كند؟

ج. كسى كه عادت معين دارد و يكى از دو خون يا مقدارى از آن در ايام عادت باشد، همان حيض است.

كم ترين زمان حيض

958. آيا مى شود خون حيض از 3 روز كمتر باشد؟

ج. مدت حيض كمتر از سه روز نمى شود واگر مختصرى هم از سه روز كمتر باشد حيض نيست.

959. اگر كمتر از سه روز خون ببيند و سپس پاك شود و بعد سه روز خون ببيند كدام حيض است؟

ج. خون دوم حيض است وخون اوّل اگرچه در روزهاى عادتش باشد حيض نيست.

حداكثر ايام حيض

960. حداكثر ايام حيض چند روز است؟

ج. مدت حيض بيشتر از ده روز نمى شود.

961. اگر 3 روز اوّل پشت سر هم باشد ولى چند روز پاك شود و دو باره خون ببيند چه حكمى دارد؟

ج. در صورتى كه روزهايى كه خون ديده و روزهايى كه در وسط پاك بوده، روى هم از ده روز بيشتر نشود، تمام اين مدت را حيض قرار مى دهد.

سه روز غير متوالى

962. اگر دو روز خون ببيند و يك روز پاك شود، دو باره يك روز خون ببيند حيض حساب مى شود؟

ج. حيض نيست؛ زيرا بايد سه روز اوّل حيض پشت سر هم باشد، پس 3 روز غير متوالى در 10 روز كافى نيست.

963. خانمى در يك ماه به اين صورت خون ديده است. 3 روز خون ديده (البته 3 ساعت قبل از تمام شدن كامل 3 روز پاك شده است) و مجددا 2 روز خون ديده است. حكم اين خون ها با توجه به اين كه 3 روز اوّل كامل نشده است چيست؟ حيض است يا استحاضه؟

ج. اگر در باطن خون ندارد استحاضه است.

شك در استمرار 3 روز اوّل

964. خانمى چون نمى دانسته بايد خود را اختبار (وارسى) كند، شك دارد كه در 3 روز خون اتصال داشته يا خير يا اين كه در روز سوم شك كند كه 2 روز قبل، خون اتصال داشته يا خير، وظيفه اش چيست؟

ج. مورد احتياط است.

شك بين زخم و حيض

965. اگر زنى بيش از سه روز خون ديد وده روز يا كمتر از آن پاك شد، چنان چه نمى داند خون زخم وجراحت است يا نه آيا حيض است؟

ج. اگر در ايام عادت زن باشد يا اين كه شرايط حيض را داشته باشد آن را خون حيض قرار مى دهد.

دو بار حيض در يك ماه با حداقل فاصله ده روز

966. اگر حائض پاك شد و بعد از گذشتن ده روز يا بيشتر، دوباره خون ديد خون دوم حيض است؟

ج. اگر از سه روز بيشتر طول بكشد ولى از ده روز بيشتر نباشد وساير شرايط حيض را داشته باشد، خون دوم نيز حيض است.

خون ديدن در غير ايام عادت

967. خانمى هميشه ماهى يك بار حيض مى شده، اگر در يك ماه دو بار خون ببيند كه يكى در ايام عادت و يكى خارج از ايام عادت كدام حيض است؟

ج. اگر بين دو خون حداقل 10 روز فاصله شده هر كدام كه در ايام عادت است حيض و خون ديگر اگر ويژگى هاى حيض را دارد حيض حساب مى شود اما اگر ويژگى حيض را ندارد و شبيه استحاضه است بايد كارهايى كه بر حائض حرام است ترك كند و عبادت ها را هم انجام دهد.

دو خون هر دو خارج از عادت

968. خانمى هميشه ماهى يك بار حيض مى شده اگر در يك ماه دو بار خون ببيند كه هر دو خارج از ايام عادت او باشد كدام حيض است؟

ج. هر دو تا حيض است چه هر دو ويژگى حيض را داشته باشند يا هر دو ويژگى حيض را نداشته باشند يا يكى ويژگى حيض را داشته باشد و يكى نداشته باشد، اگرچه بهتر است در خون دوم كه ويژگى حيض ندارد، احتياط كند.

اقسام زنان حائض

969. زنان حائض چند قسم مى باشند؟

ج. زن هاى حائض بر شش قسمند:

1) صاحب عادت وقتيه وعدديه، وآن زنى است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند وشماره روزهاى حيض او هم در هر دو ماه يك اندازه باشد، مثل آن كه دو ماه پشت سر هم از اوّل ماه تا هفتم آن خون ببيند.

2) صاحب عادت وقتيه، وآن زنى است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين، خون حيض ببيند ولى شماره روزهاى حيض او در هر دو ماه يك اندازه نباشد، مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه خون ببيند ولى ماه اوّل روز هفتم وماه دوم روز هشتم از خون پاك شود.

3) صاحب عادت عدديه، وآن زنى است كه شماره روزهاى حيض او در دو ماه پشت سر هم به يك اندازه باشد، ولى وقت ديدن آن دو خون يكى نباشد، مثل آن كه ماه اوّل از پنجم تا دهم وماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببيند.

4) مضطربه، وآن زنى است كه چند ماه خون ديده ولى عادت معينى پيدا نكرده، يا قبلاً عادت داشته ولى عادتش به هم خورده وعادت تازه اى پيدا نكرده است.

5) مبتدئه، و آن زنى است كه دفعه اوّل خون ديدن او است.

6) ناسيه، وآن زنى است كه عادت خود را فراموش كرده است.

ترك عبادت به ديدن خون

970. خانمى كه عادت وقتيه وعدديه دارد (در وقت معين حيض مى شود و تعداد روزهاى عادتش هم معين است)، اگر در وقت عادت يا دو سه روز جلوتر يا دو سه روز عقب تر خون ببيند، به طورى كه بگويند حيض را جلو يا عقب انداخته آيا مى تواند به محض ديدن خون نماز و روزه را ترك كند؟

ج. اگرچه آن خون، نشانه هاى حيض را نداشته باشد، بايد به احكامى كه براى زن حائض گفته شد عمل كند و چنان چه بعد بفهمد حيض نبوده، مثل اين كه پيش از سه روز پاك شود، بايد عبادت هايى را كه به جا نياورده قضا نمايد.

خون ديدن قبل و بعد عادت كمتر از 10 روز

971. زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد اگر چند روز پيش از عادت و همه ى روزهاى عادت و چند روز بعد از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود چند روز حيض است؟

ج. اگر روى هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است.

خون ديدن قبل و بعد عادت بيشتر از 10 روز

972. زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد اگر چند روز پيش از عادت و همه ى روزهاى عادت و چند روز بعد از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر شود چند روز حيض است؟

ج. اگر از ده روز بيشتر شود، فقط خونى را كه در روزهاى عادت خود ديده، حيض است و خونى كه پيش از عادت وبعد از آن ديده استحاضه مى باشد، و بايد عبادت هايى را كه در روزهاى پيش از عادت وبعد از عادت به جا نياورده قضا نمايد.

خون ديدن وقتيه و عدديه قبلِ عادت كمتر از 10 روز

973. زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد اگر همه روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود؟

ج. اگر روى هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است.

خون ديدن وقتيه و عدديه در عادت و بعد عادت بيشتر از 10 روز

974. زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد اگر همه روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر شود چه حكمى دارد؟

ج. فقط روزهاى عادت حيض و باقى استحاضه است.

خون ديدن وقتيه و عدديه مقدارى از عادت و قبل عادت بيشتر از 10 روز

975. زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر شود، چه حكمى دارد؟

ج. روزهايى كه در عادت خون ديده با چند روز پيش از آن، كه روى هم به مقدار عادت او شود، حيض، و روزهاى اوّل را استحاضه قرار دهد.

در وقتيه و عدديه مقدارى از عادت و بعد عادت بيشتر از 10 روز

976. زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر شود؟

ج. بايد روزهايى كه در عادت، خون ديده با چند روز بعد از آن كه روى هم به مقدار عادت او شود، حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد.

عادت اوّل تا هفتم خون از اوّل تا دوازدهم

977. زنى كه عادت حيض او از اوّل ماه تا هفتم است، اگر از اوّل تا دوازدهم خون ببيند چه روزهايى حيض است؟

ج. هفت روز اوّل آن حيض وپنج روز بعد استحاضه مى باشد. چون زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند، خونى كه در روزهاى عادت ديده اگرچه نشانه هاى حيض را نداشته باشد، حيض است، وخونى كه بعد از روزهاى عادت ديده اگرچه نشانه هاى حيض را داشته باشد استحاضه است.

دخترانى كه براى اوّلين بار عادت مى شوند

978. مبتدئه (دخترى كه براى اوّلين بار عادت مى شود) اگر بيشتر از ده روز خون ببيند چه حكم دارد؟

ج. اگر خون ديده شده، چند روز آن نشانه حيض و چند روز ديگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، چنان چه خونى كه نشانه حيض دارد از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد همه حيض است والاّ، بايد از اولى كه خون نشانه حيض دارد، حيض قرار دهد ودر عدد به خويشاوندان خود رجوع كند وبقيه را استحاضه قرار دهد.

مضطربه (نداشتن عادت معين)

979. خانمى كه مضطربه است اگر چند ماه (بيش از دو ماه) پشت سرهم بيشتر از ده روز خون ببيند چه مقدار از اين خون ها حيض و چه مقدار از آن استحاضه است؟

ج. با نبودن تميز و عدم امكان رجوع به اقارب احوط اختيار هفت روز در هر ماه است و اين احتياط مربوط به مبتدئه و ناسيه نيست.

فراموشى عادت

980. ناسيه، يعنى زنى كه وقت وعدد عادت خود را فراموش كرده است، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند چه حكم دارد؟

ج. 1) در مرحله اوّل بايد روزهايى را كه خون او نشانه حيض دارد تا ده روز، حيض قرار دهد وبقيه را استحاضه قرار دهد.

2) اگر نتواند حيض را به واسطه نشانه هاى آن تشخيص دهد، بنا بر احتياط واجب بايد هفت روز اوّل را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد، مگر اين كه بداند به طور مسلم در روزهاى اوّل، حيض نمى شده است كه در آن صورت بعد از آن روزها را بايد حيض قرار دهد.

3) اگر گمان اطمينانى پيدا كرد كه ايام عادتش مثل خويشان خود است عادت آن ها را براى خود انتخاب مى كند

فراموشى وقت عادت

981. خانمى هميشه عادتش در وقت معين و عدد معين بوده اما وقت خودش را فراموش كرده و قدر متيقن وقت ندارد، چه وظيفه اى دارد؟

ج. محتمل، تخيير او است در تحيض به عدد معتاد او در هر طرف از اطراف احتمال عادت سابقه، لكن احتياط در تحيض در ابتداى روءيت خون در اوّل اطراف احتمال در صورت عدم تمييز مخالف، ترك نشود. وبه همين ترتيب در ماه هاى ديگر در صورت استمرار.

فراموشى عدد عادت با دانستن اوّل وقت

982. خانمى هميشه عادتش در وقت معين با عدد معين بوده اما اكنون وقت خود راداند ولى عدد خودش را فراموش كرده، او چه وظيفه اى دارد؟

ج. اگر اوّل وقت را مى داند، آن را به سه روز تكميل مى نمايد، بلكه تا مقدارى كه احتمال نمى دهد عادتش از آن قدر كمتر بوده است، و در بقيه تا ده روز، حكم حيضيت مى نمايد، و با گذشت از ده روز، در آن مقدار كه احتمال ايام عادت نمى دهد، ظاهرا بايد به وظيفه مستحاضه عمل كند.

فراموشى عدد عادت با دانستن آخر وقت

983. خانمى هميشه عادتش در وقت معين با عدد معين بوده و آخر وقت خود راداند اما عدد خودش را فراموش كرده، وظيفه او چيست؟

ج. اگر آخر حيضش را مى داند، تكميل مى نمايد روز آخر را با سابق بر آن تا سه روز، ودر بقيه سابق، احتياط مى نمايد در هر روز احتمال دخول در عادت تا آن كه مجموع، ده روز شود. وبا عدم احتمال دخول در عادت، حكم به عمل مستحاضه با عدم تمييز، در صورت تجاوز مجموع، از ده روز، اظهر است و گرنه مورد احتياط است. و بعد از آخر حيض، غسل حيض را مقدم بر غسل استحاضه مى نمايد با عدم تداخل و با استمرار خون و با اين كه خون متأخّر از خون حيض ـ در آن مورد كه فرض شود ـ از قليله نباشد.

فراموشى عدد عادت با دانستن وسط وقت

984. خانمى هميشه عادتش در وقت معين با عدد معين بوده اما عدد خودش را فراموش كرده است، وظيفه او چيست؟

ج. اگر وسط حيض را مى داند كه دو طرف مساوى است، پس وسط وطرفين حيض يقينى است ودر بقيه تا ده روز از طرفين، احتياط مى نمايد، لكن در صورت تجاوز مجموع از ده روز، در مقدار زايد كه احتمال دخول در عادت نمى دهد، عمل استحاضه با عدم صفات حيض، اظهر است. و در احتياط، غسل حيض را ضميمه مى نمايد در موارد احتمال انقطاع خون حيض و هم چنين اگر نداند غير از حيض بودن يك روز را مثلاً در تكميل و در احتياط تا ده روز، مگر در صورت تجاوز از ده روز كه زايد بر احتمال عادت، استحاضه است بنا بر اظهر، و در ضميمه كردن غسل حيض در وقت احتمال انقطاع حيض واقعى.

استقرار عادت جديد

985. خانمى كه صاحب عادت عدديه يا وقتيه و عدديه مى باشد، اگر چند ماه (بيشتر از دو ماه) پشت سرهم بيش از ده روز خون ببيند، آيا عادت او به هم خورده و عادت جديدى برايش مستقر شده است؟ در اين صورت حكم خون هايى كه مى بيند چيست؟

ج. به دست آمدن عادت جديد تنها در صورتى است كه دو مرتبه پشت سرهم به يك شكل بر خلاف عادت قبل ببيند، پس در مورد سؤال عادت جديد به وجود نيامده است.

زوال عادت قبل

986. برطرف شدن عادت به چه صورت است؟

ج. زوال عادت قبل در صورتى است كه به دفعات خلاف آن ديده شود به طورى كه عرفا بگويند اين خانم عادت معين ندارد.

زوال عادت قبل به دو بار خلاف ديدن

987. آيا دو بار عدد غير مماثل در عادت عدديه، موجب به هم خوردن عادت مى شود؟

ج. بله.

به هم خوردن عادت عدديه

988. عادت عدديه فردى 7 روز است. يك ماه 8 روز و ماه ديگر 9 روز خون مى بيند و بعد از آن هميشه از 10 روز تجاوز مى كند. لطفا بفرماييد آيا مى توان 7 روز حيض و بقيه را استحاضه قرار داد؟

ج. اين خانم مضطربه است (زنى كه چند ماه خون ديده ولى عادت معينى ندارد يا عادتش به هم خورده) اگر همه خون هايى كه ديده يك جور باشد، چنان چه عادت خويشان او مشخص است آن مقدار را براى خود حيض و بقيه را استحاضه قرار مى دهد. اما اگر چند روز آن نشانه ى حيض و چند روز ديگر آن نشانه استحاضه دارد، چنان چه خونى كه نشانه حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد، همه آن حيض است، واگر خونى كه نشانه ى حيض را دارد كمتر از سه روز باشد بايد بنابر احتياط تا هفت روز را حيض قرار دهد.

989. عادت عدديه خانمى 7 روز است. دو ماه پى در پى است كه ايشان 12 روز خون مى بيند آيا عادت عدديه سابق ايشان به هم خورده است؟ وظيفه ايشان چيست؟

ج. در دو ماه اخير عادت او 7 روز است و عادت عدديه او به هم نخورده است.

خون ديدن بدون فاصله 10 روز

990. خانمى 7 روز پس از پاك شدن خون حيض مجددا خونى با علايم حيض مى بيند كه حداقل تا 7 روز ادامه مى يابد. وظيفه وى چيست؟

ج. دومى محكوم به استحاضه است.

صاحب عادت 6 روزه اى كه 9 روز خون ديده

991. اگر خانمى كه عادت 6 روزه دارد يك ماه تا روز نهم خون ببيند و روز دهم پاك شود و روز پانزدهم مجددا خون ببيند، وظيفه او چيست و چه روزهايى را حيض و چه روزهايى را استحاضه قرار دهد؟

ج. شش روز آن حيض و بقيه استحاضه است.

لكه بينى پس از ايام عادت

992. اگر شخصى كه عادت شش روزه دارد روز هفتم پاك شود ولى از همان روز هفتم تا روز دوازدهم چند لحظه در وسط روز لك ببيند و بقيه روز پاك باشد وظيفه او چيست و آيا اين حالت، گذشتن خون از ده روز محسوب مى شود؟

ج. بله تجاوز از ده روز است.

به هم خوردن عادت پس از زايمان

993. وقتى دختر بودم عادت معينى داشتم و بعد از ازدواج، عادتم به هم خورد و قبل از اين كه به صورت معين بشود باردار شدم و اكنون خون نفاس از ده روز گذشته است آيا بايد عادت معين قبل از ازدواج را بگيرم يا حكم مضطربه را دارم؟

ج. اگر يك مرتبه بر خلاف عادت سابق حيض ديده ايد، عادت زايل نشده است؛ ولى اگر چند مرتبه باشد به نحوى كه نزد عرف صدق كند عادت زايل شده است مضطربه هستيد.

لك بينى پس از عادت

994. خانمى بعد از پنج روز ايام عادتش پاك شده و غسل كرده، روز هشتم يك قطره خون مى بيند، اين خون چه حكمى دارد؟ و اگر عادتش به اين نحو است، وظيفه او از روز پنجم تا روز هشتم چيست؟

ج. در فرض سؤال كه تا روز هشتم است، حكم حيض را دارد، حتى روزهايى كه در بين پاك بوده است.

995. خانمى بعد از روز پنجم يا ششم لك زرد رنگى مى بيند، نمى داند خون است يا نه، وظيفه او چيست؟

ج. اگر عرفا صدق خون بر آن نكند و بداند كه در باطن هم خون نيست، پاك شده است و الا محكوم به حيض است تا وقتى كه از ده روز تجاوز نكند.

لك بينى پس از پاكى از حيض

996. اگر زنى پس از پاكى از حيض و پيش از ده روز، لكه زرد رنگى بيند كه خون بودن آن مشكوك است، وظيفه اش چيست؟ آيا پاك است يا ادامه حيض قبلى محسوب مى شود؟

ج. اگر خون باشد هر چند به مرتبه ضعيفه از خون يا يك نقطه اى از خون هم باشد و يا معلوم شود كه در باطن به صورت خون است، محكوم به ادامه حيض است.

ترشحات زرد رنگ كه تركيبات خونى ندارد

997. پزشكان مى گويند: ترشحات زرد رنگ دو روز آخر حيض قطعا خون نيست و به هيچ وجه تركيبات خونى ندارد بلكه سلول هاى مرده جدار داخلى رحم است كه به تدريج خارج مى شود.

لطفا حكم اين ترشحات را از جهت حيض بودن يا نبودن و طهارت و نجاست آن بفرماييد؟

ج. اگر زن احراز كرده كه ترشحات مزبور خون نيست حكم خون ندارد و همين طور اگر شك دارد و با تفحص علم به خون بودن پيدا نشد حكم خون را ندارد.

حداكثر ايام حيض

زياد شدن زمان خون ريزى در اثر دستگاه

998. زنى كه مدت خون حيض او هفت روز بوده بعد از استفاده از دستگاه جلوگيرى از حمل، روزهاى حيضش بيشتراز هفت روز و كمتر از ده روز شده است، چه حكمى دارد؟

ج. همه محكوم به حيض است.

خون ريزى در اثر نصب ابزار

999. يكى از راه هاى جلوگيرى از انعقاد نطفه اين است كه ابزارى در دهانه رحم نصب مى كنند كه اين عمل موجب خونريزى مى شود و ممكن است اين خونريزى مدت طولانى ادامه داشته باشد، با توجه به اين كه اين خونريزى عمدى است، آيا حيض محسوب مى شود؟

ج. عمدى بودن، مانع از حيض بودن آن نمى شود. پس اگر شرايط مذكور در رساله را دارد حيض است. (به مسأله ى 408 رساله مراجعه شود.)

خوردن قرص براى جلوگيرى از خونريزى

999 .زن براى اين كه حيض نشود هر شب قرص مى خورد يك شب فراموش كرد قرص بخورد و روزش خونريزى كرد شب بعد كه قرص خورد خون قطع شد و خلاصه از ايام عادت، همان يك روز را خون ديد تكليف او چيست؟

ج. يك روز، حيض نيست.

1000. هر گاه زن در ايام عادت ماهانه، به وسيله خوردن قرص، از آمدن خون حيض جلوگيرى نمايد حكمش چيست؟

ج. تا موقعى كه خون خارج نشده به حكم طاهر عمل كند.

حيض و بلوغ دختر

شك در بلوغ

1001. دخترى كه نمى داند بالغ شده يا نه چه حكمى دارد؟

ج. حكم به عدم بالغ شدن او مى شود. مگر خون ببيند و يقين كند حيض است كه نشانه است بر بلوغ او. اما اگر خون به صفات حيض ببيند ولى به حيض بودن آن اطمينان پيدا نكند در اين كه بگوييم صفات حيض نشانه بر حيضيت و نشانه بر بلوغ باشد، محلّ تأمل است.

خون قبل از 9 سالگى با نشانه حيض

1002. دخترى است كه هنوز 9 سالش تمام نشده و مى دانيم هنوز بالغ نشده اگر خون ببيند كه نشانه هاى حيض را دارد حيض حساب مى شود؟

ج. چنين خونى استحاضه است، اگر احتمال خون هاى ديگر مثل بكارت و زخم داده نشود.

خون قبل از 9 سالگى حيض يا استحاضه

1003. در صورتى كه دختر قبل از 9 سالگى خون ببيند و بداند يا حيض است يا استحاضه متوسطه و كثيره در اين صورت آيا غسل بر او واجب است؟

ج. در اين صورت پس از بلوغ بنابر احتياط واجب به قصد وظيفه فعليه خود غسل مى كند. اما اگر احتمال خون جراحت و مانند آن بدهد چيزى بر او واجب نيست.

كسى كه تاريخ ولادتش را نمى داند و خون ديده

1004. دخترى كه تاريخ ولادتش را نمى داند و در بلوغ خود شك دارد اگر خونى ببيند كه نشانه حيض دارد آيا مى توان گفت بالغ شده؟

ج. بله، نشانه بلوغ است.

خون قبل از 9 سالگى بدون علامت بلوغ

1005. دخترى مى داند 9 سالش تمام نشده آيا خونى كه ديده حيض است؟

ج. در صورتى كه علامت ديگر غير از سن مانند درشت شدن موها، بر بلوغ او نباشد، حيض نيست.

يقين به حيض با شك در بلوغ

1006. اگر دخترى نمى داند كه نه سالش تمام شده يا نه خونى ديد كه يقين كرد خون حيض است وظيفه اش چيست؟

ج. بايد آن را خون حيض قرار دهد.

يائسگى

يائسگى در سيده و غير سيده

1007. زنان در چه سنى يائسه مى شوند؟

ج. زن هاى سيده بعد از تمام شدن شصت سال قمرى يائسه مى شوند، يعنى خون حيض نمى بينند، و زن هايى كه سيده نيستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال قمرى يائسه مى شوند.

تطبيق 50 و 60 سال شمسى با قمرى

1008. شصت سال و پنجاه سال قمرى برابر چند سال شمسى مى شود؟

ج. شصت سال قمرى معادل 58 سال و 77 روز و 12 ساعت شمسى مى شود. و پنجاه سال قمرى معادل 48 سال و 179 روز شمسى مى باشد.

عدول به مراجع ديگر در مسأله يائسگى

ب) در صورتى كه سن يائسگى در زنان غير سيده پنجاه سالگى باشد آيا مى توانند در اين مسأله به نظر مراجع ديگر عدول كنند؟

ج. خير، نمى توانند.

خون ديدن بعد از پنجاه سال قمرى

1009. خانمى هستم 50 سال قمرى من تمام شد ولى مثل جوانى كه سر ماه رگل شدم، خون مى بينم. وظيفه ام چيست؟ آيا يائسه هستم؟

ج. اگر زن غير سيده باشد، يائسه و استحاضه است.

حيض پس از يائسگى با قرص هورمون

1010. بعد از 3 سال كه از سن يائسگى من گذشته به جهت مصرف قرص هاى هورمونى مجددا رگل مى شوم با اين كه اطبا متفق اند ديگر قابليت حمل در من نيست ولى آن خون را عادت ماهانه مى دانند وظيفه من چيست؟

ج. وظيفه شما عمل به حكم استحاضه است.

شك در يائسگى

1011. اگر شك كنيم كه يائسه شده ايم يا نه چه بايد كرد؟

ج. زنى كه شك دارد يائسه است يا نه خود را يائسه به حساب نياورد.

حيض و شك در يائسگى

1012. زن نمى داند يائسه شده يا نه و خونريزى هم دارد آيا حيض است يا استحاضه؟

ج. زنى كه شك دارد يائسه شده يا نه، اگر خونى ببيند ونداند حيض است يا نه بايد بنا بگذارد كه يائسه نشده است.

خون يائسگى چيست؟

1013. خونى كه خانم يائسه مى بيند چه حكمى دارد؟

ج. اين خون استحاضه حساب مى شود اگر احتمال بدهيم استحاضه باشد و احتمال ديگر و نيز اماره معتبره اى دالّ بر اين كه استحاضه است، در ميان نباشد.

زنان قرشى و هاشمى

1014. چه زنانى تا شصت سالگى خونشان حيض محسوب مى شود؟

ج. حد يأس در «قرشيه»، از هنگام ولادت تا تمام شدن شصت سال قمرى شرعى است، و قرشى كسى است كه نسبت او به «نضر بن كنانه» برسد واز طرف پدر و مادر يا از طرف پدر به تنهايى باشد، واما از طرف مادر به تنهايى، كفايت نمى كند و از قرشيه در اين زمان غير از زنان هاشميه كسى معروف نيست، بلى قبيله اى كه منسوب به قريش باشند اگر معلوم شود انتساب ايشان به «نضر بن كنانه»، در وجه تسميه، نيز همين حال را دارند.

شك در سيده بودن

1015. خانم نمى داند سيده است يانه سيده حساب مى شود يا غير آن؟

ج. سيده حساب نمى شود.

حيض پس از زايمان

1016. آيا زائو مى تواند حيض بشود؟

ج. پس از زايمان حداقل بايد 10 روز فاصله شود تا خون بعد حيض حساب شود.

تقارن عادت با نفاس

س. زنى كه عادت ماهانه وقتيه وعدديه دارد اگر وقت عادت او با روز تولد بچه يكى باشد، خونى كه مى بيند حيض است يا نفاس؟

ج. پس از خروج اوّلين جزء بچه، نفاس است.

حكم حيض با بيرون آوردن رحم

1017. زنى حيض شده روز دوم حيض رحمش را با عمل جراحى درآوردند، آيا غسل حيض واجب است يا غسل استحاضه؟

ج. به قصد وظيفه ى فعليّه غسل كند، كافى است.

خون ديدن زن هايى كه رحم خود را خارج كرده اند

1018. زن هايى با عمل جراحى رحم خود را بيرون مى آورند و پس از آن خون هايى مى بينند. آيا خون حيض است؟

ج. اگر شرايط را نداشته باشد خون حيض نيست و محكوم به خون زخم است، خصوصا اگر علامت آن را دارا باشد كه خروج از طرف راست باشد همين طور اگر دو روز خون حيض ديد. و روز سوم به جهت اخراج رحم ديگر خون نديد، غسل حيض بر او واجب نيست.

حيض حامله و زن شير دهی

1019. خونى كه زن حامله وزنى كه بچه شير مى دهد مى بيند چه حكمى دارد؟

ج. زن حامله وزنى كه بچه شير مى دهد ممكن است حيض ببيند بنا بر اقوى ، ولى اگر بيست روز از ايام عادت ديرتر بود، احتياطا هم وظيفه حائض وهم مستحاضه را انجام دهد.

خون قبل از سقط

1020. اگر زن حامل بر اثر ترسيدن يا ضربه اى كه به او اصابت كرده چند روز خون ببيند و بعد سقط كند. خون قبل از سقط چه حكمى دارد؟

ج. به مسأله ى 407 و 401 رساله و به جواب سؤال قبلى مراجعه شود.

پزشك بايد احكام زنان را بداند

1021. پزشك زنان (اعم از متخصص زنان و ماما و...) كه بانوان دچار خونريزى نامنظم رحمى را تحت درمان قرار مى دهند آيا لازم است احكام مربوطه را بياموزند تا بيماران خود را راهنمايى كنند؟

ج. در حد ابتلا بايد مسايل را بياموزد.

نظر متخصص زن و ماما در حكم خون هاى زنانه

1022. آيا نظر پزشك زنان (اعم از متخصص زنان و ماما و...) كه بانوان دچار خونريزى نامنظم رحمى را تحت درمان قرار مى دهند، در تشخيص موضوعات مربوطه براى زنان مى تواند حجيّت داشته باشد؟

ج. اگر قولشان موجب اطمينان باشد، حجت است.

روش هاى به ياد خدا بودن در زمان حيض

1023. در ايام عادت كه خانم ها از عبادت محرومند، چه اعمالى مى توانند انجام دهند تا از خدا غافل نمانند؟

ج. مستحب است حائض در اوقات نماز پنبه را تعويض كند، وضو بگيرد و به مقدار نماز خود رو به قبله مشغول ذكر خداوند شود.

حرمت عبادات بر حائض

1024. چه عباداتى بر حائض جايز نيست؟

ج. نماز، روزه، طواف، اعتكاف و نماز احتياط بر حائض جايز نيست و اگر انجام دهد، باطل است.

نماز ميّت توسط زن حائض

1025. زن حائض مى تواند نماز ميّت بخواند؟

ج. زن حائض اگر نماز ميّت را به جماعت مى خواند، در صفى تنها بايستد.

نماز احتياط و سجده سهو

1026. خانمى پس از اتمام نمازش حيض شده در حالى كه بايد نماز احتياط و سجده سهو به جا آورد، در اين صورت مى تواند حال نماز احتياط و سجده سهو را انجام دهد؟

ج. نماز احتياط را در حال حيض نمى تواند بخواند اما بنابر احتياط واجب هم سجده سهو را بلافاصله در حال حيض به جا آورد و هم پس از پاك شدن دوباره تكرار كند.

وجوب قضاى روزه

1027. آيا قضاى روزه بر حائض واجب است؟

ج. بله، بنا بر اقوى قضاى روزه هاى واجب چه رمضان يا روزه هاى واجب ديگر مانند: روزه ى نذر بر حائض؛ پس از پاك شدن واجب است.

عدم وجوب قضاى نماز بر حائض

1028. آيا قضاى نماز بر حائض واجب است؟

ج. قضاى نمازهاى واجب يوميّه واجب نيست اما قضاى نمازهاى واجب غير يوميّه مانند: نماز آيات و نماز نذر و نماز طواف ـ اگر اقوى نباشد بنابر احتياط واجب ـ لازم است.

حيض شدن پس از وقت نماز

1029. خانمى پس از گذشتن مقدارى از اذان حيض شده آيا بايد نمازش را قضا كند؟

ج. اگر مقدارى از وقت نماز گذشته كه مى توانسته بر حسب حال خودش كه مسافر بوده يا نبوده وضو و غسل (مثلاً جنابت) يا تيمم كند و نماز بخواند بايد آن نماز را قضا كند. اگرچه احتياط مستحب است كه اگر وقت كافى براى ساير شرايط را نداشته اما مى توانسته با طهارت نماز بخواند آن نماز را قضا كند.

فكر مى كرد وقت نداشته

1030. خانمى كه حيض بوده و در اواخر وقت پاك شده و فكر مى كرده وقت كافى براى غسل و نماز ندارد، ولى بعد متوجه شده وقت داشته؛ آيا نماز را بايد قضا كند؟

ج. بله، قضاى آن نماز بر او واجب است.

كسى كه فكر مى كرد براى دو نماز وقت دارد

1031. اگر پس از پاكى فكر مى كرد براى هر دو نماز وقت داشته اما بعد متوجه شد فقط براى نماز دوم وقت داشته قضاى هر دو بر او واجب است؟

ج. قضاى نماز دوم واجب است.

كسى كه فكر مى كرد براى دو نماز وقت ندارد

1032. خانمى پس از پاكى فكر مى كرد براى هر دو نماز وقت ندارد و نماز دوم را به جا آورد آيا نماز دوم صحيح است؟

ج. بله نماز دوم صحيح است و نماز اوّل را هم بايد به جا آورد و اگر وقت گذشته، قضا نمايد.

رساندن دست و بدن به خط قرآن و دعا و قرآن خواندن حايض

كراهت همراه داشتن قرآن

1033. همراه داشتن قرآن داخل غلاف براى حائض چه حكمى دارد؟

ج. مكروه است.

كراهت رساندن بدن به حاشيه قرآن

1034. دست زدن حائض به حاشيه قرآن و بين سطر ها چه حكمى دارد؟

ج. مكروه است.

لمس قرآن برجسته توسط حائض نابين

1035. آيا خانم هاى نابينا به هنگام عادت ماهانه مى توانند قرآن بخوانند؟ با توجه به اين كه قرآن براى آن ها به صورت برجسته نوشته شده و بايستى آن را براى خواندن لمس كنند.

ج. لمس مزبور جايز نيست و مى توانند حايلى قرار دهند و يا دستكش به دست كنند و يا به همراه گوش دادن به مثل ضبط صوت به تلاوت بپردازند، البته در غير سوره هايى كه آيه سجده دارد و خواندن بيش از هفت آيه براى آنان مكروه است.

مراد از هفت آيه

1036. اين كه زن حائض مى تواند هفت آيه از غير سوره هاى سجده دار بخواند، آيا مراد از هفت آيه در مجلس واحد يعنى به نحو مستمر است يا به صورت منفصل مراد است؟

ج. ظاهرا به نحو مستمر مراد است.

منظور از كراهت قرآن خواندن

1037. براى خانم ها كراهت قرائت سوره هايى كه آيه سجده ندارند را از جهت كم بودن ثواب آن دانستيد. آيا تحصيل ثواب كم بهتر است يا اصلاً قرائت را ترك كنند؟

ج. كراهت خواندن قرآن، كراهت عبادتى است نه حقيقى. پس ترك خواندن نه احوط است و نه بهتر. پس خواندن با ثواب كمتر اولويت دارد.

شركت حايض در مجالس ختم قرآن

1038. آيا زن حائض مى تواند در مجالس ختم قرآن كه معمولاً در ماه مبارك رمضان تشكيل مى شود شركت كند و قرآن را گوش بدهد با توجه به اين كه سوره هاى سجده دار را هم مى خوانند و اگر آيه سجده را استماع كرده اند وظيفه چيست؟

ج. استماع قرآن اشكال ندارد و با شنيدن آيه سجده بايد سجده كند و طهارت در آن شرط نيست.

تلاوت سهوى آيه سوره ى سجده دار

1039. آيه سوره ى سجده دار كه در دعاى كميل يا ادعيه ديگر وارد شده، اگر زن حائض ندانسته يا از روى غفلت تلاوت كند، آيا اشكال دارد؟

ج. اشكال ندارد.

سوره سجده در دعاه

1040. خانمى مى داند كه اگر دعاى كميل يا دعاهاى ديگر را شروع كند وقتى به آيه سوره سجده دار رسيد، از روى غفلت آن را قرائت خواهد كرد. آيا جايز است اصل دعا را بخواند؟

ج. آن موضع را علامت بگذارد كه آن را نخواند.

تفحص از آيه هاى سوره سجده دار

1041. آيا بر خانم ها لازم است كه قبل از خواندن دعاهاى وارده از و جود آيه يا آيات سوره هاى سجده دار تفحص كنند ويا آيا لازم است اطلاع كامل از متن سوره مذكور داشته باشند تا به جهل تقصيرى به تلاوت آن ها نپردازند؟

ج. با ندرت وجود آن در ادعيه، ظاهرا فحص لازم نيست.

قرائت زيارت عاشورا در زمان عادت

1042. آيا زنان در عادت ماهيانه ميتوانند زيارت عاشورا بخوانند؟

ج. بله مى توانند.

رفتن حائض به حرم مطهر ائمه ـ عليهم السّلام ـ

1043. آيا رفتن زن حائض به رواق هاى اطراف ضريح مطهر امام رضا ـ عليه السّلام ـ اشكال دارد؟ گرچه قبر را ببيند و به ضريح خيلى نزديك باشد؟

ج. عبور، حتى از خود حرم مطهر اشكال ندارد، و نشستن در حرم شريف جايز نيست و در رواق خلاف احتياط است.

غسل حيض

نماز خواندن با غسل حيض

1044. آيا مى توان با غسل حيض نماز خواند؟

ج. لازم است پس از آن وضو نيز بگيرد.

وجوب غسل حيض

1045. خانم حائض پس از پاكى، براى چه اعمالى بايد غسل انجام دهد؟

ج. حائض براى هر كارى كه طهارت در آن شرط است بايد غسل نمايد.

در غسل حيض وضو هم بايد گرفت

1046. آيا با غسل حيض همانند غسل جنابت مى توان بدون وضو نماز خواند؟

ج. غسل حيض در احكام و كيفيت همانند غسل جنابت است اما براى نماز از وضو كفايت نمى كند.

وقت وضو در غسل حيض

1047. زن حائض كه مى خواهد غسل حيض كند چه وقت بايد وضو بگيرد؟

ج. بهتر است وضو بگيرد، خواه قبل از غسل باشد يا بعد از غسل.

غسل حيض درروز فرد يا روز زوج

1048. غسل حيض بين روزهاى 3 ـ 10 بايد در روزهاى زوج باشد يا فرد؟

ج. فرقى ندارد بستگى به پاكى و ايام عادت دارد پس كسى كه 3 روزه يا 5 روزه پاك مى شود، روز فرد غسل مى كند وكسى كه 4 روزه يا 6 روزه پاك مى شود روز زوج غسل مى كند.

ناتوانى از انجام وضو

1049. اگر حائض بعد از غسل حيض نتواند وضو بگيرد؟

ج. بدل از وضو تيمم نمايد.

ناتوانى از انجام وضو و غسل حيض

1050. اگر حائض از غسل حيض و وضو هر دو عاجز شود چه تكليفى دارد؟

ج. دو تيمم يكى بدل از غسل حيض و ديگرى بدل از وضو به جا آورد.

آب فقط به اندازه غسل دارد

1051. خانم حائض فقط به اندازه وضو يا غسل آب دارد كدام را انجام دهد؟

ج. آب را براى غسل مصرف كند.

باطل شدن تيمم بدل از غسل حيض

1052. خانمى كه به جاى غسل حيض تيمم كرده آيا پس از كارى كه وضو را باطل مى كند دو باره بايد تيمم بدل از غسل كند؟

ج. تيمم بدل از غسل تا زمانى كه بتواند غسل كند باطل نمى شود؛ هر چند احتياط مستحب تجديد تيمم بدل از غسل است.

پاكى از حيض و عدم دسترسى به آب

1053. حائضى كه در حال سفر پاك مى شود و دسترسى به آب براى غسل ندارد وظيفه اش براى نماز چيست؟

ج. بايد تيمم بدل از غسل حيض كند و تا دسترسى به آب با تيمم نماز بخواند.

فراموشى غسل حيض

1054. زنى حائض بوده و غسل حيض را فراموش كرده و مدتى نماز خوانده و فقط وضو مى گرفته و در اين بين غسل هاى واجب و مستحب ديگرى انجام داده وظيفه او چيست؟

ج. اگر آن غسل هاى واجب را به قصد وظيفه انجام مى داده ـ كه همين طور هم هست ـ ، نمازهاى بعد از غسل قضا ندارد.

غسل حيض پس از مرگ

1055. كسى را كه در حال حيض يا در حال جنابت مرده،آيا لازم است غسل حيض يا غسل جنابت بدهند؟

ج. همان غسل ميّت براى او كافى است، ولى بنابر احتياط موقع غسل دادن نيت غسل جنابت و يا حيض را نيز بنمايند.

قصد اقامت زن حائض مسافر

1056. زن مسافر در مقصد، با اين كه ايام عادت او است، مى تواند قصد ده روز كند و يا بايد صبر نمايد تا پاك شود و در ابتداى ورودش به مقصد، اگر مثلاً پنج روز عادت او است، اين پنج روز جزو عشره، محسوب است يا نه؟

ج. مجرد قصد ده روز، كافى است؛ اگرچه در تمام آن، حائض باشد كه بعدا اگر يك روز هم بماند بايد نماز را تمام بخواند به شرط آن كه قبل از خواندن نماز، از قصد اقامه ده روز، برنگشته باشد.

روزه

1057. پس از پاك شدن از حيض اگر تا اذان صبح غسل نكنيم روزه صحيح است؟

ج. يكى از شرايط درست بودن روزه باقى نماندن بر حيض و نفاس تا اذان صبح (در صورتى كه پاك شده است) و ديگر آن كه در تمام روز حيض و نفاس نشود، اگرچه مقدار كمى از روز باشد.

حناگذارى در زمان عادت زنانه

1058. آيا حنا گذاشتن به خاطر مريضى در ايام عادت مكروه است؟

ج. به طور كلى خضاب كردن با حنا يا چيز ديگر براى حائض كراهت دارد.

نزديكى در ايام حيض

1059. در زمان حيض، نزديكى نمودن در مهبل حائض، چه صورت دارد؟

ج. در زمان حيض نزديكى نمودن در مهبل حائض با علم به آن حرام است، و درباره هر يك از مرد وزن، موجب فسق مى شود على المعروف، اگرچه معلوم نيست از گناهان كبيره باشد، بلى حلال شمردن آن، با علم به حرمت آن موجب كفر است.

نزديكى مرد با همسر حايض

1060. هر گاه شوهر با همسر خود در زمان حيض نزديكى نمود، آيا كفاره بر زن واجب است يا نه؟

ج. واجب نيست، هر چند زن راضى به همبسترى باشد. بلكه وجوب آن بر شوهر هم، معلوم نيست، و اظهر استحباب است و احتياطا ترك كفاره نشود.

مقدار كفاره

1061. كفاره نزديكى، چه قدر است؟

ج. كفاره عبارت است از يك دينار، (يعنى اشرفى هجده نخودى) كه يك مثقال شرعى است. واين مقدار كفاره، در اوّل حيض است ، و در وسط آن، نصف اشرفى است، و در آخر آن، ربع آن.

اوّل، وسط و آخر حيض

1062. اوّل، وسط و آخر حيض را بيان فرماييد.

ج. زنى كه مدتش مثلاً شش روز است، روز اوّل ودوم آن، اوّل حيض است و روز سوم و چهارم، وسط حيض است وروز پنجم و ششم، آخر حيض است.

كفاره نزديكى با كنيز در زمان حيض

1063. كفاره نزديكى با كنيز در زمان حيض چه قدر است؟

ج. سه مد گندم يا جو كه به مسكين بدهد، هر چند آخر آن باشد، ولى تفريق بر سه مسكين، دليلى ندارد. بلكه احوط جمع است در كنيز بين دينار وامداد مذكوره، به سه مسكين، يا ده مسكين، اگرچه به بيش از سه مد باشد، و شايد به دادن يك دينار، مثلاً به ده مسكين، در كنيز احتياط حاصل شود.

نزديكى با زنى كه با استفاده از قرص حيض نمى بيند

1064. نزديكى با زنى كه با قرص از حيض جلوگيرى مى كند چه حكمى دارد؟

ج. اگر خون خارج نشود، حكم حيض را ندارد و نزديكى اشكال ندارد.

قول زن در حيض و پاكى

1065. قول زن در حائض بودن وپاك شدنش، مسموع است يا نه؟

ج. بلى مسموع است، اگرچه مظنون باشد كه خبرش دروغ است. پس اگر بگويد حائضم، نزديكى با او حرام است و اگر بگويد پاكم نزديكى با او حلال است. و هر گاه خبر دهد كه در يك ماه، سه حيض ديده، جميع احكام حيض نسبت به هر زمانى كه مى گويد زمان حيض است، جارى است، واگر احتمال ضعيف برود كه راست مى گويد، احوط است.

در حال نزديكى متوجه حيض شود

1066. به گفته همسرم مبنى بر پاك شدن، اطمينان پيدا كردم و اقدام به مجامعت كردم و متوجه شدم كه پاك نشده و من سريعا خود را كنار كشيدم، آيا عمل من كفاره دارد؟

ج. در فرض سؤال كفاره ندارد.

نزديكى قبل از غسل حيض

1067. آيا نزديكى كردن با زن پس از قطع شدن خون حيض و قبل از غسل جايز است يا خير؟

ج. در جايز بودن نزديكى غسل شرط نيست، هر چند قبل از غسل مكروه است و نيز بهتر است در نزديكى قبل از غسل، ظاهر مهبل را شستشو نمايد.

جنابت زن حائض به غير نزديكى

1068. در زمان عادت ماهانه اگر زن به طريقى غير از جماع ـ مثلاً با استمتاع زوج ـ جنب شود، آيا اشكال دارد؟

ج. در مورد مزبور اشكال ندارد.

جماع با حايض از پشت

1069. نزديكى كردن در دبر (پشت) زن در ايام عادت ماهانه آيا جايز است و بر فرض عدم اطلاع آيا كفاره دارد؟

ج. بنابر احتياط واجب جايز نيست و بر فرض جهل كفاره ندارد.

در حال آميزش حيض شدن

1070. اگر نداند همسرش عادت ماهانه است و بعد در حال آميزش متوجه شود يا اين كه در ابتداى آميزش حيض نبوده و بعدا شده چه وظيفه اى دارد؟

ج. واجب است فورا خود را كنار بكشد.

حكم ساير لذت ها غير نزديكى

1071. حكم مادون الجماع چيست؟

ج. نزديكى در حال حيض هم بر زن هم بر مرد حرام است ولى بوسيدن و لذت هاى ديگر جايز است و لذّت بردن از مابين ناف تا زانو مكروه است.

حرمت، به زن دايم اختصاص ندارد

1072. آيا حرمت نزديكى به همسر دايم اختصاص دارد؟

ج. نزديكى در حال حيض حرام است، چه زن دايم باشد يا غير دايم يا زن آزاد باشد يا كنيز.

حرمت نزديكى با حائض

1073. نزديكى با زن حائض به چه مقدار حرام است؟

ج. نزديكى كردن در مهبل، هم براى مرد حرام است و هم براى زن، اگرچه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد.

نزديكى در ايامى كه حيض قطعى نيست

1074. آيا نزديكى با زنى كه حيضش قطعى نيست جايز است؟

ج. نزديكى كردن در روزهايى كه حيض زن قطعى نيست، ولى شرعا بايد براى خود حيض قرار دهد حرام است؛ پس زنى كه بيشتر از ده روز خون مى بيند و بايد به دستورى كه قبلاً ذكر شده روزهاى عادت خويشان خود را حيض قرار دهد، شوهرش نمى تواند در آن روزها با او نزديكى نمايد.

حكم فرزندى كه نطفه اش در زمان حيض به وجود مى آيد

1075. اگر در حال حيض كسى با زن خودش جماع كند و فرزندى متولد شود حكمش چيست؟

ج. هر گاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض با زن نزديكى كند معصيت كرده، ولى اگر بچه اى از آنان به دنيا بيايد، حلال زاده است.

عرق كسى كه با حائض نزديكى كرده

1076. آيا نزديكى در حال حيض حكم جنب از حرام را دارد كه اجتناب از عرق واجب شود؟

ج. اگر در زمانى كه نزديكى با زن حرام است (مثلاً در روزه ماه رمضان يا در حال حيض) با زن خود نزديكى كند، در صورتى كه عرق او خشك نشده واگر وظيفه اش تيمم باشد تيمم نكرده، بنا بر احتياط واجب بايد از عرق خود، در حال نماز، اجتناب نمايد. و اگر تيمم كرده، بنا بر اظهر اجتناب از عرقى كه بعد از تيمم فوق حاصل شده، حتى اگر خشك نشده باشد، لازم نيست.

بطلان طلاق حائض

1077. حكم طلاق زن در حال حيض و نفاس چيست؟

ج. طلاق دادن زن در حال حيض و نفاس باطل است و زن بايد در وقت طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى يا در حال نفاس و حيضى كه قبل از اين پاكى بود، با او نزديكى نكرده باشد.

صحت طلاق قبل از غسل حيض

1078. آيا طلاق دادن زن پس از قطع شدن خون حيض و قبل از غسل صحيح است يا خير؟

ج. در صحت طلاق، غسل شرط نيست.

موارد صحت طلاق زن در حال حيض

1079. در چه حالاتى مى توان زن حائض را طلاق داد؟

ج. طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است:

1) آن كه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد.

2) آبستن باشد، واگر معلوم نباشد كه آبستن است وشوهر در حال حيض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، اشكال ندارد.

3) مرد به واسطه غايب بودن، نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد، ولى احتياط مستحب در اين است كه در اين صورت يك ماه صبر كند وبعد طلاق بدهد.

روزه نذرى مصادف با حيض

1080. اگر خانمى نذر كند كه در هر هفته، مثلاً روز جمعه را روزه بگيرد، چنان چه در يكى از جمعه ها حائض شد، چه وظيفه اى دارد؟

ج. بايد آن روز را روزه نگيرد، بلكه قضاى آن را به جا آورد.

قطع خون سر 3 روز، دو باره ديدن در 10 روز

1081. هرگاه خون سر سه روز قطع شود ودر بين ده روز باز، ديده شود و قطع شود، حكمش چيست؟

ج. تمامى خون و پاكى وسط، حيض است.

حائض شدن در نماز

1082. حائض شدن در نماز چه حكمى دارد؟

ج. اگر بين نماز، حائض شود، حتى اگر حرفى از تشهد مانده باشد نماز باطل است، بلكه هم چنين است پيش از تمام نمودن سلام واجب؛ و اگر در نماز باشد وگمان نمايد كه حائض شده، دست خود را داخل كند و به موضعى كه خون بيرون مى آيد بمالد، پس اگر خون بيرون آمده باشد، از حالت نماز بيرون رود وگرنه نماز را تمام نمايد، لكن ظاهر اين است كه اگر چنين نكند ونماز را تمام كند عيبى ندارد و اگر بعد از نماز، حائض شدن، ظاهر نشود يا معلوم نشود پيش تر بودن حيض بر تمام بودن نماز، نماز او صحيح است.

عدم جواز اعتكاف كسى كه مى داند در 3 روز حيض مى شود

1083. خانمى مى خواهد معتكف شود ولى مى داند قبل از 3 روز حيض مى شود اعتكافش چه حكمى دارد؟

ج. جايز نيست، اعتكاف براى كسى كه مى داند به عيد فطر و قربان برخورد مى كند و نمى تواند روزه بگيرد.

ترس از نرسيدن به وقوفين براى حائض

1084. هر گاه خانمى به جهت عارض شدن حيض بترسد كه اگر منتظر بماند تا پاك شود و طواف عمره را به جاى آورد و وقت وقوف به عرفات بگذرد چه كند؟

ج. در اين صورت اگر براى عمره تمتع محرم شده عدول مى كند از نيّت احرام به احرام حج افراد واگر محرم نشده احتياطا به وظيفه حج افراد در احرام از ميقات يا منزل (هر كدام نزديك تر به مكه باشد) عمل مى كند وگرنه از مكه محرم مى شود.

صحت احرام حائض و زائو

1085. آيا خانم هاى حائض و زائو مى توانند محرم شوند؟

ج. در صحت احرام، طهارت از حدث اصغر و اكبر شرط نيست و كسى كه محدث به حدث اصغر يا حدث اكبر باشد، احرام وى صحيح است. به عبارت واضح تر احرام شخص بى وضو يا جنب يا زن حائض و نفساء اشكالى ندارد. بنابراين جنب و حائض و نفساء مى توانند احرام ببندند.

جواز تلبيه حائض

1086. آيا در حال حيض و نفاس مى توان تلبيه هارا گفت؟

ج. گفتن تلبيه ها و تكرار آن هنگام بر خواستن از خواب، بعد از هر نماز واجب و مستحب، وقت رسيدن به سواره، هنگام بالا رفتن از تل يا سرازير شدن از آن، وقت سوار شدن يا پياده شدن واوقات سحر حتى در حال حيض و نفاس مستحب است.

حائض قبل از احرام وارد حرم شده

1087. هر گاه زن حائض از روى جهل به حكم وندانستن مسأله از ميقات احرام نبسته و داخل حرم شد، چه وظيفه اى دارد؟

ج. بر او لازم است مانند ديگران در صورتى كه نتواند به ميقات برگردد، به خارج حرم رفته واز آن جا احرام ببندد؛ بلكه احتياط اين است كه تا آن جا كه ممكن است از حرم دور شود واحرام ببندد به شرطى كه اين عمل مستلزم فوت حج نباشد و در صورتى كه انجام اين عمل برايش ممكن نباشد، با ديگران يكسان خواهد بود، يعنى مانند ديگران از حرم محرم شود.

غسل حيض و نفاس براى طواف

1088. پس از پاكى از حيض و نفاس آيا براى طواف، غسل واجب است و اگر نتواند غسل نمايد چه وظيفه اى دارد؟

ج. بر زن حائض و نفساء (زائو) بعد از گذشتن ايام حيض و نفاس واجب است كه براى طواف غسل كنند، و در صورت معذور بودن از غسل و مايوس شدن از توانايى بر غسل، واجب است با تيمم طواف كنند. ودر صورت معذور بودن از تيمم، تا آخر زمان تمكن از مباشرت نايب گرفتن متعين است واحوط آن است كه خود نيز طواف كند.

حيض پس از احرام با گنجايش وقت عمره

1089. هر گاه زن هنگام بستن احرام براى عمره تمتع يا پس از بستن احرام، خون حيض ببيند و وقت به جا آوردن اعمال عمره را داشته باشد چه وظيفه اى دارد؟

ج. بايستى صبر كند تا پاك شود و غسل نموده و اعمال عمره را به جا آورد.

حيض پيش از احرام با نداشتن وقت عمره

1090. هرگاه زن پيش از بستن احرام براى عمره تمتع يا پس از بستن احرام، خون حيض ببيند و وقت به جا آوردن اعمال عمره را نداشته باشد چه وظيفه اى دارد؟

ج. در اين صورت، حج تمتعش بدل به حج افراد شده وبر او واجب است در صورت تمكن بعد از فراغت از حج، عمره مفرده به جا آورد.

حيض پس از احرام با نداشتن وقت عمره

1091. هرگاه زن بعد از بستن احرام براى عمره تمتع خون حيض ببيند و وقت به جا آوردن اعمال عمره را نداشته باشد، چه وظيفه اى دارد؟

ج. در اين صورت مى تواند حج افراد را به جا آورد و بعد از فراغت، عمره مفرده به جا آورد مانند صورت اوّل، و اين كفايت مى كند از آن چه بر او واجب بوده است از حج تمتع.

حيض در اثناى طواف

1092. اگر زن در اثناى طواف حائض شود چه حكمى دارد؟

ج. مشهور بين فقها اين است كه اگر حائض شدن پيش از تمام شدن چهار شوط باشد، طوافش باطل مى شود و چنان چه بعد از آن باشد، آن چه به جا آورده صحيح است، و واجب است بعد از پاكى و غسل نمودن، باقيمانده را به جا آورد. و احوط در هر دو صورت اين است كه بعد از پاكى يك طواف كامل به نيت اعم از تمام و اتمام به جا آورد، به اين معنى كه چنين نيّت كند كه اگر يك طواف كامل بر من واجب است، كه اين طواف است و اگر به جا آوردن كمبود طواف سابق بر من واجب است، هر مقدار از اين طواف كمبود او را تكميل كند بكند و باقيمانده، زيادى باشد. و اين در صورتى است كه وقت اين كار را داشته باشد و در غير اين صورت سعى و تقصير نموده وبراى حج محرم شود و لازم است پس از بازگشت از منى و قبل از طواف حج، قضاى طواف عمره را به نحوى كه گفته شد به جا آورد.

حيض بين طواف و نماز طواف

1093. هر گاه زن پس از طواف و پيش از نماز آن، يعنى بين طواف و نمازش، حيض شود چه حكمى دارد؟

ج. طوافش صحيح است و نماز طواف را پس از پاكى و غسل به جا آورد. و چنان چه وقت نداشت، سعى وتقصير را به جا آورده و نماز طواف را پيش از طواف حج قضا نمايد.

پس از طواف و نماز نمى داند حيض بوده يا نه

1094. هر گاه زنى پس از طواف ونمازش احساس نمود كه حيض شده، ولى نمى داند كه پيش از طواف حيض شده يا پيش از نماز يا در اثناى نماز يا بعد از نماز، در اين صورت چه وظيفه اى دارد؟

ج. در اين صورت، بنابر صحت طواف و نماز بگذارد.

پس از طواف و نماز متوجه حيض شده

1095. هر گاه زنى پس از طواف ونمازش احساس نمود كه حيض شده و بداند كه حيض قبل از نماز حادث شده و وقتش هم تنگ است، در اين صورت چه وظيفه اى دارد؟

ج. سعى و تقصير نموده و نماز را تا پس از پاكى تأخير بيندازد و عمره اش صحيح است.

به جا نياوردن عمدى عمره تا حيض شدن

1096. هر گاه زنى به مكه رسيد و مى توانست اعمال عمره را به جا آورد ولى با علم وعمد به جا نياورد تا حيض شد و وقت هم تنگ شد چه وظيفه اى دارد؟

ج. ظاهرا عمره اش فاسد است. و احتياط اين است كه عدول به حج افراد نموده و حج خود را در سال بعد اعاده نمايد.

تقديم طواف بر وقوفين

1097. خانمى به حج تمتع رفته و مى ترسد حيض شود آيا مى تواند طواف و نماز طواف حج را قبل از وقوف در عرفات و مشعر انجام دهد؟

ج. تقديم طواف چه طواف حج باشد چه طواف نساء ـ على المشهور الاظهر ـ و نماز و سعى بر وقوفين در حج تمتع جايز نيست؛ مگر براى پيرمردان يا زنى كه بيم حيض شدن دارد، كه اين دو مى توانند طواف حج ونمازش را قبل از وقوفين به جا آورند و احوط نيز در صورت امكان، اعاده آن هاست در ايام تشريق يا بعد از آن تا آخر ماه ذى الحجة، و اگر ممكن نشد، استنابه نمايد على الاحوط واگر مى داند كه اعاده آن تا آخر ماه ممكن نمى شود، پس احوط، جمع بين تقديم و استنابه است.

نيابت طواف حائض

1098. خانمى كه حيض ببيند يا زائو شود، ونتواند تا پاك شدن خود در مكه بماند كه طواف كند چه وظيفه اى دارد؟

ج. لازم است براى طواف ونماز نايب بگيرد وپس از طواف نايب، شخصا سعى كند.

ترك طواف نساء حائض

1099. خانمى كه حائض شود و قافله تا وقت پاكى او منتظرش نشود، آيا مى تواند طواف نساء را ترك نموده و با قافله خود همراه شود؟

ج. بلى مى تواند طواف نساء را ترك كند. ودر اين صورت احتياط اين است كه براى طواف نساء ونمازش نايب بگيرد. وچنان چه مشغول طواف بوده وپس از به جا آوردن نصف آن حيض شود، مى تواند باقى را ترك وبا قافله برود. واحتياط در اين صورت، آن است كه براى باقى مانده طواف و نمازش نايب بگيرد.

3. نفاس

نفاس

1100. نفاس چيست؟

ج. خون ولادت است؛ همراه با ولادت يا بعد از ولادت، از حين ولادت تا 10 روز.

خون سزارين

1101. زنى كه سزارين مى شود، خونى كه مى بيند آيا خون نفاس است يا خير؟

ج. خون نفاس است.

تقارن عادت با نفاس

1102. زنى كه عادت ماهانه وقتيه وعدديه دارد، اگر وقت عادت او با روز تولد بچه يكى باشد، خونى كه مى بيند حيض است يا نفاس؟

ج. پس از خروج اوّلين جزء بچه، نفاس است.

غسل نفاس

1103. گفته مى شود بعد از گذشت ايام نفاس و انجام غسل، روز هجدهم هم مى بايست يك غسل انجام شود، آيا اين صحت دارد؟

ج. يعنى در هشت روز بعد از ده روز ايام نفاس اگر خون ديد، احتياط مستحبى موكّد، جمع بين وظيفه استحاضه و نفاس است و در آخر به قصد وظيفه و اميد مطلوبيت غسل نفاس به جا مى آورد كه با غسل استحاضه در عمل متحد است.

حكم نفاس در كورتاژ

1104. از زنى، بچه اى سقط شد وتا يك ماه از آلودگى پاك نشد. سپس او را كورتاژ كرده اند و بقيه اى از بچه را در آوردند. چون بچه در حقيقت الآن به تمامه منفصل شده، آيا آلودگى اين مدت تماما نفاس است يا خير؟ اعمال عبادى كه انجام داده چه مى باشد؟

ج. بلى نفاس است و اگر روزه گرفته قضا كند و محاسبه روزهاى نفاس را از وقت انفصال كامل ولد شروع كند نه از ابتدا.

شك در خون سزارين

1105. زنى كه با سزارين زايمان كرده بعد از اين كه ايام عادت او گذشت، شك مى كند كه خون موجود خون نفاس است يا خون زخم، وظيفه اش چيست؟

ج. به مسأله ى 445 و 446 رساله رجوع شود.

بيرون آمدن خون از غير مجراى عادى

1106. زنى كه غير طبيعى زايمان مى كند (سزارين) و بچه را از پهلوى مادر خارج مى كنند خونى كه از رحم خارج ميشود استحاضه است يا نفاس؟

ج. اگر خون از مجراى عادى خارج مى شود، در صورتى كه هنگام ولادت يا پس از آن بوده نفاس است و هم چنين از مجراى غير عادى اگر معلوم شود همان خون است و اگر غير اين باشد استحاضه است، در صورتى كه احتمال غير استحاضه داده نشود مانند زخم و امثال آن.

وجوب وارسى بر زائو

1107. آيا وارسى بر زائو پس از پاك شدن واجب است؟

ج. پس از پاك شدن از نفاس بنا بر احتياط واجب بايد استبرا نمايد يعنى داخل رحم را وارسى كند كه اگر از داخل هم پاك شده است، غسل نفاس كند.

خون قبل از سقط

1108. اگر زن حامل بر اثر ترسيدن يا ضربه اى كه به او اصابت كرده چند روز خون ببيند و بعد سقط كند خون قبل از سقط چه حكمى دارد؟

ج. به مسأله ى 407 و 401، رساله و به جواب سؤال قبلى مراجعه شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS