گزارش تصویری از مراسم عزای حسینی در مسجد فاطمیّه

گزارش تصویری از مراسم عزای حسینی در مسجد فاطمیّه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS