پاسخ دفتر به پرسش پیرامون اظهار نظر در رابطه با رئیس جمهور و یا کاندیداهای ریاست جمهوری

بسمه تعالی
محضر دفتر آية الله العظمی بهجت رحمه الله
این روزها اخبار و سخنانی  منسوب به حضرت آية الله العظمی بهجت رحمه الله و یا بیت و یا دفتر آن عالم ربّانی پیرامون له یا علیه رئیس جمهور و یا برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری شنیده می شود ، لطفا در این رابطه نظر آن بزرگوار و بیت و دفتر ایشان را مرقوم بفرمایید .

پاسخ :

بسمه تعالی
حضرت آية الله العظمی بهجت رحمه الله و منسوبان به آن بزرگوار ، اعم از بیت و دفتر ، نفیاً و اثباتاً هیچ گونه نظری در رابطه با رئیس جمهور و یا کاندیداهای ریاست جمهوری اظهار نکرده اند . بنابراین چنین اظهار نظرهایی به کلّی تکذیب می گردد.

دفتر معظم له

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS