اعمال مطابق يا مخالف دفتر و راه و رسم آن حضرت را مى دانيم

هر چند حضرت حجت ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف ـ از ما غايب و ما از فيض حضور آن حضرت محروميم، ولى اعمال مطابق يا مخالف دفتر و راه و رسم آن حضرت را مى  دانيم و اين كه آيا آن بزرگوار را با اعمال و رفتار خود خشنود، و سلامى هرچند ضعيف خدمتش مى  فرستيم، و يا آن حضرت را با اعمال ناپسند، ناراضى و ناراحت مى كنيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS