مهمّ تر از دعا براى تعجيل فرج

مهمّ تر از دعا براى تعجيل فرج حضرت مهدى ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف ـ ، دعا براى بقاى ايمان و ثبات قدم در عقيده و عدم انكار آن حضرت تا ظهور او مى باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS