نهج البلاغه براى شيعه

نهج البلاغه براى شيعه بلكه براى هر كس كه غير معاند باشد، كتاب با عظمت و بزرگى است، و ما بايد در اثر كثرت مراجعه و مباحثه، آن را حفظ باشيم. و براى فهم آن احتياج به عربيّت و بلاغت داريم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS