كجا رفتند كسانى كه با صاحب الزمان ـ عليه السّلام ـ ارتباط داشتند؟

كجا رفتند كسانى كه با صاحب الزمان ـ عليه السّلام ـ ارتباط داشتند؟ ما خود را بيچاره كرده ايم كه قطع ارتباط نموده ايم و گويا هيچ چيز نداريم، آيا آنها از ما فقيرتر بودند؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS