چرا به انجام واجبات و ترك محرّمات ملتزم نيستيد

چرا به انجام واجبات و ترك محرّمات ملتزم نيستيد، حضرت  حجت علیه السلام به همين از ما راضى است؛ زيرا:« أَوْرَعُ النّاسِ مَنْ تَوَرَّعَ عَنِ الْمـُحَرَّمَاتِ. »(1)پرهيزگارترين مردم، كسى است كه از كارهاى حرام بپرهيزد.
ترك واجبات و ارتكاب محرّمات، حجاب و نِقابِ ديدار ما از آن حضرت است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS