بايد مجالسى تشكيل دهيم و با رفقا و اصدقا بنشينيم

بايد مجالسى تشكيل دهيم و با رفقا و اصدقا بنشينيم و مذاكره كنيم كه به چه راهى مى شود به آن حضرت رسيد و با آن حضرت رابطه داشت. زيرا بلاكلام هر فيضى به ما مى رسد ـ چه خصوصى و چه عمومى و چه داخلى و يا خارجى، و چه جسمانى و چه روحى ـ فقط از ناحيه ى همان يك فيض است و توجّه به همه ى ائمّه ـ عليهم السّلام ـ هم به او راجع مى شود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS