شيربها

شيربها

 

گرفتن شيربها توسط مادر زن

170. آيا مادر مى ‏تواند شيربها بگيرد؟

ج. حق شرعى نيست و مربوط به تراضى طرفين است.

 

رابطه شيربها و مهريه

171. آيا شيربها كه در بعضى بلاد مرسوم است جزو مهريه مى ‏باشد، كه اگر طلاق قبل از دخول صورت گرفت، پرداخت نصف آن لازم باشد؟

ج. اگر در عقد جزو مهريه واقع شود، حكم مهر را دارد.

 

موارد ضرورت پرداخت شيربها

172. در هنگام ازدواج، پدر يا اقوام عروس علاوه بر مهريه، پول زيادى به عنوان‏ه اى مختلف، مثل: جعاله، شيربها، مهر حاضر، پدر وكيلى و تهيه‏ ى جهيزيه مى ‏گيرند، لطفا حكم آن را بيان فرماييد.

ج. اگر جزو مهريه باشد يا به عنوان جعاله باشد يا شرط ضمن عقد باشد، لازم‏الوفاء است.

 

اموال تهيه شده از شيربها

173. مرسوم است داماد، مقدارى پول به عنوان شيربها به خانواده ‏ى عروس مى‏دهد و آنان با آن پول جهيزيه مى ‏خرند و به عروس مى ‏دهند. آيا اين لوازم شرعا متعلّق به عروس است يا داماد؟

ج. به كيفيت جعل شيربها بستگى دارد.

 

وضعيت شيربها پس از طلاق

174. اگر زنى بخواهد طلاق بگيرد، آيا شوهر مى ‏تواند شيربهايى را كه به پدرزن خود داده پس بگيرد؟

ج. اگر به طورى كه مذكور شد لازم ‏الوفاء باشد، نمى ‏تواند پس بگيرد.

 

پس گرفتن جهيزيه توسط پدر عروس

175. مبلغى به عنوان شيربها به پدرخانم دادم به اين نيّت و قصد كه براى زوجه‏ ام جهيزيّه تهيّه نمايد. پدر همسرم پس از تهيّه ‏ى جهيزيّه با مبلغ مذكور ـ بعد از گذشت يك سال ـ تمام اجناس جهيزيّه را پس گرفت. آيا حقّ مطالبه‏ ى آن را دارم؟

ج. شيربها كه جهت تهيّه‏ ى جهيزيّه تمليك شده، اگر قيد شده باشد كه براى اين كار مصرف شود، بايد صرف در آن كار شود و در هر صورت پدر حقّ ندارد بعد از تمليك جهيزيّه و تحويل به فرزند آن را پس بگيرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS