عمر خود را فداى درس و بحث مى كردند

خدا رحمت كند علماى ما را كه براى درس و بحث، عمر خود را فدا مى كردند.

مرحوم آقا سيّد ابوالحسن اصفهانى با آن حافظه ى عجيب و پركارى و احاطه به ابواب مختلف فقه، خودش پاسخ همه ى استفتائات را مى داد. زمانى يك ساعت از صبح گذشته، مى فرمود:

تا به حال جواب بيست استفتا را نوشته ام. آرى، استفتائات را مستقيما خود مراجع جواب مى دادند و مجلس استفتائات و دفتر نداشتند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS