احكام پول

احكام پول

 

خريد و فروش پول

627. آيا اجازه مى  فرماييد مثلاً؛ يك ميليون تومان را به يك ميليون و دويست هزار تومان به صورت نسيه بفروشيم كه شش ماه ديگر بگيريم؟

ج. بهتر آن است كه بر مابه  التفاوت، معامله  ى شرعيه  ى واقع سازيد. (به اين صورت كه چيز مختصرى را به قيمت دويست هزارتومان نسيه، شش ماهه بفروشيد.)

628. اگر نوزده هزار تومان اسكناس را به بيست هزار تومان مثلاً يك ساله بفروشند و جدا قصد خريد و فروش داشته باشند، اشكال دارد؟

ج. احكام صرف و ربا در مورد معامله با اسكناس جارى نيست.

 

خريد و فروش ريال

629. آيا خريد و فروش ريال به ريال جايز است؟

ج. بهتر آن است كه در مبلغ اضافه، معامله اى شرعى در برابر كالايى صورت بگيرد.

 

فروش پول به قيمت بالاتر

630. آيا مى  شود يكصد هرند افغانى را به يكصد و سى هزار آن به مدّت يك سال فروخت؟ آيا با چه چيز ضميمه بشود تا ربا پيش نيايد؟

ج. بهتر آن كه معامله  ى شرعيّه  اى بين (سى هزار) زياده و چيزى واقع شود.

 

عدم جريان احكام نقدين در مورد پول

631. آيا احكام صرف (معامله  ى نقدين)، مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتبارى هم مترتّب است؟

ج. فقط در نقدين است.

 

فروش دلار به ريال

632. مبلغى دلار را مدّت دار به شركتى فروختم و در مقابل آن چك ريالى دريافت نمودم. آيا حكم ربا دارد؟

ج. فروش دلار به ريال ربا نيست، هر چند به حساب مدّت، قيمت معامله فرق كند.

 

فروش دلار به مبلغ بالاتر

633. اگر در صرّافى اسكناس ـ مثلاً دلار ـ را نقد به نهصد تومان و نسيه به هزار تومان بفروشند، آيا اين معامله اشكال دارد؟

ج. اشكال ندارد، زيرا بيع صرف، تنها در نقدين است.

 

تعويض پول اسكناس با سكّه

634. تعويض پول اسكناس با سكّه ـ در صورتى كه پنجاه تومان اسكناس بدهد و در مقابل چهل و پنج تومان سكّه بگيرد ـ چه حكمى دارد؟

ج. تعويض سكّه به اسكناس اشكال ندارد. و احتياط آن است كه در مقدار اضافى، معامله ى شرعى انجام دهند.

مثلى بودن پول

635. آيا پول از مثليّات است يا قيميّات، و اصولاً ملاك مثلى و قيمى چيست؟

ج. ظاهرا از مثليات است و در ملاك آن ها به مسايل 2049 الى 2051 رساله رجوع شود.

 

معامله با اسكناس تقلبى

636. آيا معامله  ى با اسكناس تقلبى، شرعا جايز است؟ و با توجه به اين كه خود اين فرد در قبال اين اسكناس جنسى فروخته يا خدمتى انجام داده، وظيفه او چيست؟

ج. معامله چون به ذمّه مى شود صحيح است ولى مبلغ قيمت جنس را مديون و ضامن است چون آن اسكناس ارزش ندارد.

 

 

 

 

 

معامله  ى دام و حيوانات

 

637. شخصى مقدارى گوسفند و دام را به دام پرور مى  دهد تا بعد از 6 ماه كه آن ها را پروار و چاق كرد، به جاى وزن زيادى، به جاى گوسفندها گوشت بپردازد، آيا جايز است؟

ج. اگر از باب معامله ى آن گوسفندها به آن مقدار گوشت باشد، مانعى ندارد والاّ آن گوسفندها به عنوان امانت تا شش ماه در دست دام پرور است كه بايد آن ها را تحويل دهد و اجرت پروار كردن آن ها را از مالك طلب كار است.

 

خريد و فروش و خوردن حيوانات دريايى

638. خريد و فروش و خوردن دلفين يا شير دريايى، خرچنگ و به طور كلى حيوانات دريايى، آيا جايز است؟

ج. خريد و فروش و خوردن هرگونه حيوان دريايى غير از مواردى كه تصريح به حليّت آن شده، مانند: ماهى بدون فلس، جايز نيست.

639. آيا آن دسته از آبزيان كه خوردن آن ها حرام است، هر چند زنده از آب گرفته شده باشد، به حكم ميته است ـ كه خريد و فروش آن ها جايز نباشد ـ ، با اين كه براى خوراك دام و طيور و بعض امور صنعتى از آن استفاده مى  شود؟

ج. اگر منفعت حلال مقصوده دارد و به قصد استفاده  ى حرام معامله نمى  شود، مانع ندارد بفروشند؛ هر چند احتياط آن است كه در مقابل «حقّ اختصاص» پول بگيرند و نيز احتياط آن است كه به كسى كه مى دانند استفاده  ى حرام مى كند ندهند.

 

خريد و فروش ماهى حرام

640. آيا جايز است ماهى  هاى حرام را به كفّار بفروشند و پول حاصل از آن را مصرف كنند يا به حكومت اسلامى بدهند؟

ج. خالى از اشكال نيست.

 

خريد و فروش پرندگان و حيوانات وحشى

641. خريد و فروش پرندگان و حيوانات وحشى و نگهدارى آن ها در قفس چه حكمى دارد؟

ج. اگر داراى منفعت حلال عقلايى باشد، مانع ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS