مصرف خمس (سهم امام ـ عليه السّلام ـ )

مصرف خمس (سهم امام ـ عليه   السّلام ـ )

 

خمس را به چه كسانى بايد داد

359. خمس اموال را به چه كسى بايد پرداخت كرد و در كجا بايد مصرف شود؟

ج. خمس را بايد دو قسمت كنند. يك قسمت آن سهم سادات است كه بنابر احتياط واجب بايد با اذن مجتهد جامع الشرايط به سيد فقير يا سيد يتيم، يا به سيدى كه در راه درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند و در صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفى كه او اجازه مى   دهد برسانند.

 

حكم پرداخت خمس و سهم امام به پدر و مادر خود كه فقيرند

360. پدر و مادرم وضع مناسبى ندارند، آيا مى   توانم مبلغى از سهم امام ـ عليه   السّلام ـ را به آن  ها كمك كنم؟

ج. در خصوصيات، از مرجع تقليد يا وكيل او اجازه بگيريد.

 

پرداخت خمس به نوه دخترى

361. آيا به نوه دخترى مى   شود خمس و زكات داد يا خير؟ براى تأمين مخارج تحصيل آن  ها چه طور؟

ج. ظاهرا براى تأمين مخارج تحصيل با رعايت شرايط ديگر آن مى   شود.

برگرداندن پول خمس

362. خانه   اى مدّتى قبل از شخصى خريدارى شده بود و مبلغى براى خريد اين خانه مانده است، بعد از عقد قرارداد شخص بنگاهى اين مقدار مانده   ى پول را بابت خمس قبول مى   كند و معامله تمام مى   شود و سند خانه هم طبق قرارداد به نام حقير مى   شود. امّا بعد از مدّت چند ماهى كه گذشت اين شخص قبول   كننده، از عمل خود پشيمان مى   شود. آيا پشيمانى اين شخص لازم مى   كند مبلغى را كه قبول كرده بود بابت خمس به او برگردانده شود يا نه؟

ج. برگرداندن لازم نيست.

 

مصرف مقدارى از وجوهات براى رفع مشكلات

363. آيا وكلاى مراجع مى   توانند مقدارى از وجوهات شرعى را در رفع مشكلات مردم ـ مانند اصلاح ذات  البين و... ـ مصرف كنند؟

ج. با اجازه  ى مراجع مى   توانند.

 

صرف سهم مبارك امام ـ عليه   السّلام ـ در بعض مراكز اسلامى خارج كشور

364. از آن جا كه ما در كشور پاكستان زندگى مى   كنيم و در كشور مذكور هيچ نوع تبليغات اسلامى از طرف كشور صورت نمى   گيرد، بالخصوص درباره مكتب اهل بيت ـ عليهم   السّلام ـ . چنان  چه بعضى از ادارات تعليم و تربيت اسلامى توسط خود مردم تأسيس شده كه اين مراكز بودجه مخصوصى ندارند و از نظر مالى در مضيقه   اند. آيا اجازه مى   فرماييد سهم مبارك امام ـ عليه   السّلام ـ را به اين مراكز تحويل دهيم؟

ج. با مسؤوليت متصّدى در تشخيص موضوع و در اين كه در غير مصرف صرف نشود، بلكه فقط در تقويت ايمان مؤمنين صرف شود و محلّ ديگرى از وجوه براى اين  ها نباشد و گرفتن و صرف از حيث كميّت و كيفيت در مرئى و محضر شهود موثقين باشد، مانعى ندارد.

 

لزوم اجازه گرفتن در پرداخت وجوه خمس به مراجع ديگر

365. آيا مقلّد حضرتعالى مى   تواند سهم مبارك امام و سادات را به مجتهد ديگر يا وكلاى مجتهد ديگر پرداخت نمايد؟

ج. در موارد خاصّه استجازه نمايد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS