جبران اموال مخمّس از درآمد سال

جبران اموال مخمّس از درآمد سال

 

جبران كسرى مال خمس داده شده از سود

327. شخصى مقدارى پول مخمّس دارد كه خمس آن را سال قبل پرداخته، سال بعد مقدارى از آن را صرف كرده است. آيا مى  تواند به همان مقدار از سود سال خمسى را به جاى آن بردارد و خمس بقيه سود را بدهد؟

ج. مانعى ندارد.

 

جبران پول مخمَّس از درآمد سال

328. پولى مخمَّس (خمس داده شده) به عنوان مضاربه در اختيار بانك قرار داده   ام، پس از مدتى آن را گرفته و مصرف زندگى كرده   ام، آيا مى   توانم از منافع همين سال آن را جبران كنم؟

ج. مانعى ندارد.

 

تلف سرمايه و جبران آن از منفعت سال

329. از سرمايه كسب، مصرف مؤونه و خرج زندگيم شده است، آيا مى   توانم در همين سال خمسى اگر منفعتى به دستم آمد آن را جبران كنم؟ از منفعت و درآمد سال خمسى آينده چه طور؟

ج. مى   توانيد مقدارى را كه از سرمايه برداشته   ايد، از منافع كسر كنيد و سال آينده هر چند از باب جبران نباشد، ممكن است به عنوان تكميل سرمايه مورد نياز باشد. (به مسأله   ى 1401 مراجعه شود.)

 

مواردى خمس آن پرداخت شده ولى واجب نبوده

330. اينجانب خانه   اى به فرزندم بخشيدم و در اختيار او گذاردم، پس از مدتى كه در خانه بود، به جهت بعضى اختلافات، خانه را از او گرفتم و فروختم. سپس پول را به او دادم تا براى خود خانه  اى تهيه كند و از طرفى خمس اين پول را پرداختم، سپس متوجه شدم كه چون خانه را به فرزندم بخشيده بودم، حق رجوع نداشته   ام و خانه شرعا متعلّق به او بوده است، آيا خمسى را كه پرداخت كرده   ام، مى  توانم از خمس سال بعد كسر كنم؟

ج. نياز به اجازه دارد.

 

كسر از منافع

331. هر گاه از سرمايه مصرف كند، آيا سال بعد مى  تواند از منافع كسرى آن را جبران كند؟

ج. آن مقدار از سرمايه   اى كه صرف زندگى مى   شود را مى   تواند جبران كند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS