سهام، اوراق بهادار و بيمه

سهام، اوراق بهادار و بيمه

 

خمس سهام

168. اداره  اى اقدام به تأسيس شركتى تحت عنوان شركت چند منظوره   ى بعثت نموده است و به مقدار سهام افراد، خود اداره هم سهام خريده است و به صورت اقساط از خود افراد كسر مى  گردد و تا زمانى كه كلّ سهام خريدارى شده از حقوق كسر نگردد، فرد نمى   تواند مقدار سرمايه   گذارى شده  ى اداره   ى مذكور را برداشت نمايد.

1) آيا سرمايه  اى كه آن اداره گذاشته به صورت هبه است و خمس ندارد؟

2) سود حاصله چه طور؟

ج. اگر هبه باشد، بنابر احوط در زايد بر مؤونه سنه خمس دارد، ولى در فرض سؤال قرض است كه به صورت اقساط ادا مى  كند و اگر به عنوان سرمايه   اى است كه در معيشت به آن نياز دارد، اصل سرمايه خمس ندارد؛ ولى سود آن سر سال در زايد بر مؤونه خمس دارد.

 

سهام

169. مقدارى سهم از يك كارخانه خريده  ام و هر سال مقدراى سود به آن تعلّق مى  گيرد كه مقدارى از آن به صورت نقدى است و بقيّه سود به صورت افزايش سهام است. آيا به اين مقدار سود كه در هر سال دريافت مى  كنم، خمس تعلّق مى   گيرد؟ به آن مقدارى كه به صورت افزايش سهام است چه طور؟

ج. هر دو متعلّق خمس است به استثناى مقدارى كه براى تكميل سرمايه مورد نياز و مطابق شأن در نظر گرفته شود و يا در مؤونه   ى سال صرف شود.

 

اوراق بهادار

170. مبالغ سپرده شده در سازمان بورس اوراق بهادار جهت خريد سهام كارخانه  ها و استفاده از سود سهام به عنوان تنها محلّ درآمد، آيا متعلّق خمس مى   باشد؟

ج. آن مقدارى كه امرار معاش بر آن توقّف داشته باشد، خمس ندارد و بر زايد، خمس تعلّق مى   گيرد.

 

خمس پولى كه براى بيمه پرداخت مى   شود

171. آيا پولى كه انسان براى بيمه مى  پردازد، جزو خرج و مؤونه سال او است يا بايد خمس آن را بپردازد؟

ج. ظاهرا خمس ندارد.

 

خمس حقوق بازنشستگى و بيمه سابقه كار

172. پولى كه بيمه طبق قرارداد به انسان مى   دهد و نيز حقوق بازنشستگى و نيز پولى كه به صورت يك جا به عنوان سابقه كار بعد از بازنشستگى مى   دهند، آيا خمس دارد؟

ج. در زايد بر مؤونه خمس دارد، حتى اگر در واقع مصداق هديه هم باشد، على الاحوط.

 

خمس بيمه   ى عمر

173. كسى كه با بيمه   ى عمر قرارداد بسته است، ماهانه مبلغى پرداخت مى  كند كه بعد از مرگ او بازماندگان او از مستمرّى و حقوق برخوردار باشند. آيا جزو مؤونه محسوب مى   شود؟

ج. چنان  چه بيمه با شرايط انجام گرفته، پرداخت آن از مؤونه است.

 

تعلق خمس به بيمه عمر

174. آيا پولى كه تحت عنوان بيمه عمر، بعد از فوت شخص به خانواده  اش پرداخت مى   كنند، مشمول خمس است؟

ج. بله، اگر زايد بر مؤونه باشد.

 

پول بيمه تصادف

175. پولى كه بيمه، بابت تصادف اتومبيل و مانند آن و خسارات مربوط به آن پرداخت مى  كند، اگر از خرج سال اضافه بيايد، آيا خمس به آن تعلّق مى   گيرد؟

ج. در مفروض سؤال، خمس دارد.

 

خمس سود سهام بدون پرداخت خمس برگه   هاى سهام در هر سال خمسى

176. مقدار سيصد هزار تومان برگه سهام به عنوان سرمايه   گذارى خريدارى كرده  ام. اگر مثلاً مبلغ سهام سيصد هزار تومان باشد و سال خمسى بنده بگذرد و سال آينده اين سهم سيصد هزار تومان سود كند و مجموعا ششصد هزار تومان شود، آيا بايد خمس اصل سهام را بپردازم يا سود آن نيز متعلّق خمس است؟

ج. فقط سود آن، اگر زايد بر مؤونه باشد خمس دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS