جهيزيه و مهريه

جهيزيه و مهريه

 

خمس مهريه زن

97. اگر مرد مهريه زنش را از پول و مالى كه خمس به آن تعلّق گرفته است و خمس آن پرداخت نشده، بپردازد تكليف زن چيست؟ اگر از درآمد سالش بپردازد چه طور؟

ج. در صورت دوم كه خمس ندارد و در صورت اوّل اصلاً زن نبايد خمس (51) آن مال را قبول كند و اگر قبول كرد، بايد در اوّل خمس آن را بپردازد.

 

حساب كردن مهريه زن به عنوان قرض و كسر آن از درآمد سال

98. سال خمسى شخصى فرا رسيده، آيا مى ‏تواند مهريه همسر خود را كه عندالمطالبه بايد بپردازد جزو قرض حساب كند و از موجودى كسر كند؟ در صورتى كه زن بين سال خمسى مهريه خود را مطالبه كند چه طور؟

ج. خير، نمى ‏تواند آن را از موجودى كسر كند؛ مگر تا قبل از سال خمسى آن را بدهد و يا بداند در سال آينده زن مطالبه مى ‏كند و او بدون ذخيره نمى ‏تواند پرداخت كند.

 

خمس از مهريه همسر

99. شخصى بين سال خمسى، مهريه‏ ى همسر خود را مى‏پردازد و سپس از او قرض مى ‏كند تا با آن كسب و كار كند آيا بايد خمس مبلغ مذكور را بپردازد؟

ج. خير.

مخارج عروسىِ پسر

100. آيا خرج عروسى پسر خمس دارد؟

ج. اگر مناسب شأن و موافق اقتصاد و مخالف اسراف باشد، خمس ندارد، واللّه‏ العالم.

 

پول تهيه شده براى عروسى پسر

101. كسى براى مصرف عروسى پسرش پول تهيّه كرده و پيش از تكميل مراسم، سال به سر رسيده است، آيا خمس به اين پول تعلّق مى ‏گيرد؟

ج. در صورتى كه از واجبات عرفيه باشد و به آن نياز داشته باشد، خمس ندارد.

 

اختلاف در مرجع براى جهيزيه

102. پدر و مادرم مقلد مرجعى هستند و خودم از مرجع ديگرى تقليد مى ‏كنم، در مسأله خمس جهيزيه بايد به كدام نظريه عمل كنم؟

ج. بعد از اين كه به تصرّف شما درآمد و مالك شرعى شديد، شما بايد به نظر مرجع خودتان عمل كنيد.

 

خريد جهيزيّه

103. اكثر خانواده ‏ها جهت تهيه ‏ى جهيزيه‏ ى دخترانشان اقدام به خريد وسايل و لوازم در چندين سال قبل از ازدواج مى ‏نمايند كه تا زمان ازدواج، آن وسايل بدون استفاده مى ‏ماند. آيا خمس بر آن‏ها تعلّق مى ‏گيرد؟

ج. تهيّه ‏ى جهيزيه در سال‏هايى كه دختر در معرض شوهر نمودن است، خمس ندارد.

پس‏انداز براى خريد جهيزيّه

104. دخترى كه كارمند است و در خانه ‏ى پدر زندگى مى ‏كند، مقدارى از حقوق ماهيانه‏ ى خود را جهت تهيه‏ ى جهيزيه مصرف و مقدارى از آن را هم جهت ساير لوازم زندگى براى تكميل جهيزيه پس‏انداز مى ‏كند. آيا پرداخت خمس بر او واجب است؟

ج. تهيه‏ ى جهيزيه در حدّ شأن و يا پس‏انداز براى آن به شرحى كه در مسأله ‏ى 1391 رساله آمده، خمس ندارد.

 

حكم جهيزيّه ‏ى خريدارى شده با مال غير مخمّس

105. اگر پدرى جهيزيه‏ ى دختر را از مال خمس نداده تهيه كرده باشد و خمس آن را نپردازد، آيا پرداخت خمس آن بر دختر لازم است؟

ج. بله، پرداخت آن واجب است اگر بعد از تعلّق خمس خريده باشد نه از درآمد سال.

 

قرار دادن جهيزيّه‏ ى دختر اوّل براى دوّم

106. اگر چيزى به عنوان جهيزيه‏ى دختر اوّل خريدارى شده و بعد از ازدواج او، براى دختر دوّم كنار گذاشته شود، آيا مجدّدا خمس دارد؟

ج. ظاهرا خمس ندارد.

 

جهيزيّه ‏ى دخترى كه ازدواجش تأخير شده

107. براى دخترى كه در معرض شوهر رفتن بوده جهيزيه تهيه شده؛ ولى به علل مختلفى ازدواج او به تأخير افتاده ـ مثلاً سنّ او از 30 سال هم تجاوز كرده ـ . آيا باز هم خمس جهيزيه‏ى خريده شده ساقط است؟

ج. بله، ساقط است.

خريدارى و نگهدارى وسايل زندگى براى پسر

108. آيا حكم جهيزيه‏ ى دختر در مورد پسر نيز جارى است؟

ج. در آن چه كه متعارف است، جارى است.

 

فروش جهيزيّه

109. فردى مقدارى از جهيزيّه دخترش را جمع آورى كرده و كنار گذاشته است. پس از چهار سال هنوز دختر ازدواج نكرده كه وى نياز پيدا مى ‏كند مقدارى از آن را بفروشد و بابت قرض خود بدهد. آيا پس از فروش آن مقدار، خمس آن مقدار به وى تعلّق مى ‏گيرد؟

ج. در فرض سؤال خمس ندارد.

 

پس‏انداز براى تهيه جهيزيه و وسايل زندگى دختر و پسر

110. دخترى كه خود و خانواده ‏اش نمى‏ توانند يك جا جهيزيه او را تهيه كنند و خود و يا پدرش مقدارى از درآمد ماهيانه خود را براى تهيه جهيزيه پس‏انداز مى ‏كنند كه بعد از يك يا چند سال آن را خريدارى كنند، آيا به اين پس‏انداز و سود بانكى آن خمس تعلق مى ‏گيرد؟ در مورد تهيه وسايل زندگى براى پسر چه طور؟

ج. براى جهيزيه ‏ى دختر خمس ندارد و براى وسايل پسر هم اگر نياز متعارف باشد و يا به او تمليك كنند، خمس ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS