اتومبيل و وسايل نقليّه

اتومبيل و وسايل نقليّه

 

اتومبيل مسافركشى

84. اينجانب داراى اتومبيل سوارى هستم كه با آن مسافركشى مى ‏كنم و از اين طريق مخارج زندگى خود را تأمين مى‏ كنم. آيا مخارجى كه اتومبيل مذكور دارد، مانند اصل اتومبيل جزو مؤونه است و خمس ندارد؟

ج. بلى، جزو مؤونه است و خمس ندارد.

 

خمس ماشين سوارى كسى كه سال خمسى نداشته است

85. كسى كه سال خمسى نداشته و ماشين سوارى و لوازم زندگى خريدارى كرده، آيا به اين وسايل خمس تعلّق مى ‏گيرد؟ و اگر خمس دارد، آيا قيمت فعلى را بايد بپردازد يا قيمت خريد را؟

ج. به ذيل مسأله ‏ى 1415 رساله رجوع شود و در صورت تعلق، قيمت فعلى را بايد حساب كرد.

 

خمس كپسول آتش‏نشانى و تاير زاپاس و يخ‏شكن اتومبيل

86. آيا به كپسول آتش‏نشانى و تاير زاپاس و يخ‏شكن كه براى اتومبيل شخصى خود خريدارى كرده‏ام و ممكن است در طول سال مورد استفاده قرار نگيرد، خمس تعلق مى ‏گيرد؟

ج. خير.

خمس پول حاصل از فروش اتومبيل

87. چند سال قبل با وام، يك اتومبيل سوارى تهيه كردم و بعد از پرداخت وام با فروش آن اتومبيل يك ماشين مدل جديد به صورت قسطى خريدارى كردم و مقدارى از پول ماشين اوّل را صرف زندگى كردم و مقدارى از آن نيز موجود مى ‏باشد، آيا بايد خمس آن را بپردازم؟

ج. خير، مگر از خرج سال زياد بيايد.

 

خمس وسيله كسب و كار

88. آيا به ماشينى كه مربوط به كسب و كار انسان است خمس تعلق مى ‏گيرد؟

ج. خير.

 

خمس وسيله نقليه‏اى كه هم براى كسب و كار است و هم استفاده شخصى دارد

89. وسليه نقليه ‏اى مانند وانت كه گاهى براى استفاده شخصى و گاهى براى باربرى و كسب و كار و اجرت است آيا خمس دارد؟

ج. خير، ندارد.

 

تكليف خمس مالى كه صاحب آن به آن نياز دارد

90. تراكتور و اتومبيلى كه براى كسب و كار خريدارى شده و خمس آن پرداخت نشده و براى امرار معاش مورد نياز است و صاحب آن، آن قدر ندارد كه خمس آن را پرداخت كند، اگر به علت نياز و ضرورتى آن را بفروشد و پول آن را صرف آن نياز كند (مثل ازدواج فرزند و تهيه منزل و...) تكليف خمس او چه مى‏ شود؟ اصلاً آيا او اجازه استفاده از آن پول خمس نداده را دارد؟

ج. اصلاً خمس ندارد.

تراكتور كشاورزى

91. تراكتورى كه جهت كشاورزى خودم خريدارى كرده ‏ام، آيا متعلّق خمس مى ‏باشد؟

ج. اگر مورد نياز باشد، خمس ندارد.

 

فروش ماشين و صرف در موارد ديگر

92. اگر بنابر نياز، اتومبيل سوارى را بفروشد و پول آن را قبل از سال خمسى در موارد ديگر مصرف كند، آيا خمس تعلّق مى ‏گيرد؟

ج. خمس ندارد.

 

تبديل ماشين به گران‏تر

93. شخصى از درآمد سال خود يك دستگاه اتومبيل سوارى كه مورد نياز زندگى او بوده خريدارى كرده و در همان سال آن را به فروش رسانده و اتومبيل گران‏ترى خريده و بقيه‏ ى پول آن را از درآمد همان سال پرداخت كرده است. آيا بر اين اتومبيل ‏ها خمس تعلّق مى ‏گيرد؟

ج. اگر اتومبيل دوّمى زايد بر شأن او نباشد، خمس ندارد.

 

واريز پول براى خريد ماشين

94. اينجانب مقدارى پول جهت خريد اتومبيل سوارى مورد نياز به حساب شركت خودروسازى واريز كرده ‏ام و پس از دو سال به من اتومبيل داده ‏اند. آيا به اين پول خمس تعلّق مى ‏گيرد؟

ج. خمس ندارد.

 

كنار گذاشتن پول براى وسيله نقليّه

95. آيا كسى كه الآن حساب سال مى ‏كند، مى ‏تواند مقدارى پول را براى خريدن اتومبيل سوارى لازم به حساب نياورد؟

ج. اگر آن را تهيّه مى ‏كند، مانع ندارد؛ به شرط احتياج به آن در تهيّه‏ ى ماشين مورد لزوم؛ و در صورتى كه صرف نشد در آن مورد يا مشابه آن از نيازها، خمس آن را بايد بدهد.

 

موتور سيكلت و دوچرخه

96. آيا به موتورسيكلت و دوچرخه و ماشين خمس تعلّق مى ‏گيرد؟

ج. اگر مورد نياز باشد، خمس ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS