نماز عيد فطر و قربان

نماز عيد فطر و قربان

 

واجب بودن نماز عيدين

1054. آيا خواندن نماز عيدين واجب مى  باشد؟

ج. در زمان غيبت مستحب است.

 

واجب كردن نماز عيد با نذر

1055. آيا شخصى مى  تواند با نذر، نماز عيد را بر خود واجب كند؟

ج. بله، با نذر واجب مى شود.

 

وقت برپايى نماز عيد

1056. وقت اقامه  ى نماز عيد از كى شروع مى  شود و در چه زمانى وقت آن به پايان مى  رسد؟

ج. از اوّل آفتاب روز عيد است تا ظهر.

 

ثابت شدن عيد فطر در بعد از ظهر و زمان نماز عيد

1057. اگر رسيدن عيد فطر بعد از ظهر ثابت شود، آيا همان بعد از ظهر مى توان نماز عيد را برگزار نمود يا اين كه فردا صبح برگزار شود؟

ج. بعيد نيست كه نماز عيد فطر به جماعت در فرداى آن روز، بعد از طلوع آفتاب و قبل از ظهر، به اميد مطلوبيّت، بدون قصد قضا مستحب باشد.

 

قضا شدن نماز عيد

1058. آيا نماز عيد قضا دارد؟

ج. خير، قضا ندارد.

 

گفتن اذان و اقامه براى عيدين

1059. آيا براى نماز عيدين مى توان اذان و اقامه گفت؟

ج. خير، اذان و اقامه ندارد.

 

جواز اعاده نماز عيد فطر به جماعت دوم

1060. آيا اعاده نماز عيد فطر به جماعت دومى جايز است؟

ج. اعاده ى نماز عيد فطر به جماعت دوم اماما يا مأموما، در حكم، مثل نمازهاى ديگر است.

 

اقتدا به نماز عيد در وسط قنوت ها

1061. اگر در نماز عيدين به قنوت اوّل امام نرسيم، چگونه مى  توانيم اقتدا كنيم؟

ج. احوط ترك اقتدا است در آن ركعت، مگر بدانيد كه مى توانيد بقيه ى تكبيرات را با قنوت ها به جا آوريد و به ركوع امام ملحق شويد.

 

رسيدن به ركعت دوم نماز عيد

1062. اگر به ركعت دوم نماز عيد برسيم، چه كارى مى توانيم انجام دهيم؟

ج. ركعت اوّل را با امام مى خوانيد و ركعت دوم را به صورت فرادا خودتان مى خوانيد.

خواندن ذكرهاى ديگر در قنوت نماز عيد

1063. آيا در قنوت هاى نماز عيد مى توان ذكرهاى ديگرى به غير از آن چه كه وارد شده است خواند؟

ج. بله، مى  توان.

 

كم و زياد كردن قنوت هاى نماز عيد

1064. آيا كم و زياد كردن قنوت هاى نماز عيد، باعث بطلان آن مى شود؟

ج. عمدا نبايد كم و زياد شود.

 

گفتن اقامه توسط امام در نماز عيد فطر

1065. اگر امام جماعت براى نماز عيد فطر، اقامه بگويد، نماز او و ساير نمازگزاران چه حكمى دارد؟

ج. نبايد اقامه بگويد، ولى نمازش صحيح است.

 

تفاوت نماز عيد فطر و نماز عيد قربان

1066. آيا نماز عيد قربان، از حيث زمان و نحوه ى انجام، دقيقا مانند نماز عيد فطر است؟

ج. بله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS