8. سلام

8. سلام

 

تكرار «السّلام علينا»

695. اگر شك كنيم كه «السلام علينا...» را صحيح گفته ايم يا نه؛ تكرار آن جايز است؟

ج. تكرار آن مانعى ندارد و شك در صحّت، مورد اعتنا نيست.

 

تكرار سلام

696. در صورت اطمينان به صحّت اداى سلام نماز، آيا تكرار عمدى آن، نماز را باطل مى كند؟

ج. اگر سلام اخير است تكرارِ بعد از فراغ از عمل است و سلام دوّم هم نسبت به سلام اوّل از اشكال دورتر است.

 

فراموشى سلام

697. شخصى سلام نماز را فراموش كرده و بدون اين كه صورت نماز را به هم بزند، بلافاصله داخل نماز ديگرى شد، در اين صورت وظيفه اش چيست؟

ج. بعد از نماز دوّم، سلام فراموش شده را بگويد و احتياطا نماز را اعاده نمايد.

 

به گوش رسيدن صداى موسيقى در حال نماز

698. اگر در حال نماز صداى موسيقى بلند باشد، نمازگزار چه وظيفه اى دارد؟

ج. بنابر عدم حرمت سماع، اگر استماع نكند اشكال ندارد، هر چند با استماع هم نماز باطل نيست و نهى ازمنكر در حال نماز هم با اشاره ممكن است.

 

وظيفه زنى كه در حال نماز مردى به وى سلام كند

699. اگر زنى در حال نماز باشد و مردى به وى سلام كند، چه تكليفى دارد؟

ج. بايد جواب بدهد.

 

گفتن «بركاة» به جاى «بركاته»

700. شخصى مدّت ها در آخر سلام (السلام عليكم و رحمة اللّه  و بركاته) به جاى «بركاتُهُ»، «بركاةُ» مى گفته است. حكم نمازهايى كه به اين نحو خوانده است، چيست؟

ج. اگر در آخر سلام آخر بوده، اشكال ندارد.

 

اضافه كردن «السلام عليك يا ابا عبداللّه » در سلام نماز

701. آيا در سلام نماز مى توان «السلام عليك يا ابا عبداللّه » و مانند آن را اضافه كرد؟

ج. نمى توان، مگر بعد از تمام شدن نماز باشد.

 

گفتن سلام بعد از قضاى تشهد فراموش شده

702. آيا بعد از قضاى تشهد فراموش شده، لازم است سلام نماز را هم بگوييم؟

ج. خير، لازم نيست.

 

سلام جهت خارج شدن از نماز

703. در سلام نماز، كدام يك از سلام ها را به نيّت خارج شدن از نماز بگوييم؟

ج. يكى از دو سلام آخرى را مى توان به نيّت خارج شدن از نماز گفت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS