اذان و اقامه

 اذان و اقامه

 

گفتن اقامه بدون اذان

350. آيا گفتن اقامه مشروط به گفتن اذان است يا مى  توان آن را بدون اذان گفت؟

ج. مشروط نيست.

 

«أشهد أنّ عليّا ولىّ اللّه » در اذان

351. آيا جمله  ى «أشهد أنّ عليّا ولىّ اللّه » جزو اذان و اقامه است و آيا ذكر صلوات و تحيّات بر انبيا ـ عليهم  السّلام ـ در اذان صحيح است؟

ج. بعيد نيست مستحب بودن اقرار به ولايت اميرالمؤمنين على بن ابى طالب ـ عليه  السّلام ـ در اذان، در صورتى كه به نيّت مطلوب بودن گفته شود و كامل ترين عبارتى كه اين جا گفته مى  شود آن است كه اقرار به خليفه ى دين بودن يا وصى بودن اميرالمؤمنين ـ عليه  السّلام ـ و ائمه طاهرين ـ عليهم  السّلام ـ در آن باشد و ذكر صلوات، مانعى ندارد. (مسأله 758 رساله)

 

بلند بودن صداى اذان

352. بلند بودن صداى اذان در صورتى كه موجب آزار همسايگان شود چگونه است؟

ج. اگر اذيّت شدن بى جهت و غير عقلانى است، مانعى ندارد و در غير اين صورت صداى آن را كم كنند.

صحبت كردن بين اذان و اقامه

353. آيا حرف زدن با ديگران بين اجزاى اذان و اقامه جايز است؟ اگر جايز است تا چه اندازه به صحت اذان و اقامه ضرر نمى رساند؟ و اگر جايز نيست آيا بايد از سر بگيرد يا مى تواند به آن چه گفته شده اكتفا كند؟

ج. حرف زدن با ديگران در بين اجزاى اذان و اقامه جايز است، اگرچه مكروه است و اگر در حال اقامه باشد اعاده ى آن، مستحب است و اگر خيلى طول دهد كه صورت اذان و اقامه به هم بخورد، از سر بگيرد.

 

قرآن خواندن يا دعا در بين اذان و اقامه

354. فاصله انداختن در بين بخش هاى اذان به وسيله ى قرآن يا دعا تا چه حدّ جايز است؟

ج. اگر خيلى طولانى نباشد، جايز است.

 

كفايت اذان و اقامه براى كسى كه نماز را قطع مى كند

355. كسى براى نماز خود اذان و اقامه گفته است، در اوّل نماز برايش شك بين يك و دو پيش مى آيد و بعد از تفكّر، نماز را قطع مى كند. آيا مى تواند به اذان و اقامه ى گفته شده اكتفا كند يا فاصله ايجاد شده، به صحت اذان ضرر مى رساند؟

ج. همان اذان و اقامه كافى است.

 

اذان و اقامه غير امام در جماعت

356. آيا اذان و اقامه شخص ديگرى غير از امام، در نماز جماعت كافى است؟

ج. اگر امام جماعت اذان و اقامه ى شخص ديگرى را بشنود براى نماز كافى است، اگرچه بهتر آن است كه خودش بگويد و ثواب آن چند برابر است.

اضافه كردن شهادت به عصمت و مقام حضرت زهرا يا امامان ـ عليهم السّلام ـ

357. آيا مى توان شهادت به عصمت و مقام حضرت زهرا ـ عليهاالسّلام ـ يا امامان ديگر ـ عليهم  السّلام ـ را در اذان اضافه كرد؟

ج. آن را در ضمن صلوات يا دعاى صحيح مندرج كرده و بگويد.

 

شهادت ثالثه

358. گفتن شهادت ثالثه (علىٌّ ولىّ اللّه ) در اذان و اقامه و تشهّد به اميد ثواب چه طور است؟

ج. در اذان و اقامه مانعى ندارد و در تشهّد احتياط اين است كه مقصود خود را در صلوات دوّمى بياورد: مانند «اللّهم صلّ على محمّد و آله الاوصياء الائمة الاثنى عشر...».

 

اذان ديگرى غير از اذان نماز و اعلام وقت

359. آيا به غير از اذان اعلام وقت و اذان و اقامه ى نماز، اذان ديگرى نيز هست يا خير؟

ج. مستحب است اذان در گوش راست مولود (نوزاد) و اقامه در گوش چپ او و نيز مستحب است اذان گفتن در گوش سيّى ء الخُلق و فرد بد اخلاق، اگرچه بداخلاقى او براى ترك خوردن گوشت تا چهل روز باشد و بهتر، اذان گفتن در گوش راست او است، و حكايت اذان هم مستحب است.

 

گفتن اذان و اقامه در نماز احتياط

360. در نماز احتياط كه اذان و اقامه ندارد، اگر كسى عمدا يا اشتباهى آن ها را بگويد، نماز او چه حكمى دارد؟

ج. سهوا اشكال ندارد، به خلاف عمد.

استقبال در اذان و اقامه

361. معنى «استقبال در اذان و اقامه» چيست؟ آيا «استقبال» در اذان و اقامه شرط است يا خير؟

ج. استقبال يعنى رو به قبله بودن، و در اذان و اقامه مستحب است.

 

اشتباه مؤذن در گفتن اذان پيش از دخول وقت

362. اگر مؤذّنى، به اشتباه، قبل از وقت اذان بگويد و سپس به اشتباهش پى ببرد، آيا لازم است به مردم اطلاع دهد يا خير؟

ج. در صورت امكان تذكّر بدهد.

 

اذان راديو و تلويزيون

363. آيا اذانى كه از راديو و تلويزيون جمهورى اسلامى پخش مى شود، براى اطمينان يافتن از حصول وقت نماز كفايت مى كند يا خير؟

ج. حصول اطمينان مربوط به خود مكلّف است.

 

حرف زدن بعد از اذان و قبل از اقامه

364. بعد از اتمام اذان و قبل از اقامه، آيا مى  توان با ديگران صحبت كرد؟

ج. بله، مى توان مگر در نماز صبح كه مكروه است.

 

اذان كودك نابالغ در نماز جماعت

365. كودكى كه هنوز به سن تكليف نرسيده است، آيا مى تواند اذان نماز جماعت بگويد يا خير؟

ج. طفل اگر مميّز باشد، اكتفا به اذان او براى جماعت مى شود.

گفتن اذان توسط عدّه ى زيادى به طور هم زمان

366. اگر در نماز جماعتى هم زمان با مؤذّن بقيه افراد حاضر در مسجد شروع به اذان گفتن بكنند، به گونه اى كه به نظر برسد همگى به طور دسته جمعى مشغول اذان گفتن هستند، آيا اين امر اشكالى به اذان نماز وارد مى كند يا خير؟

ج. خير.

 

اذان امام جماعت، اگر هيچ اذانى را نشنيده باشد

367. اگر امام جماعت، اذان اعلام وقت و اذان نماز جماعت را به دليل دير رسيدن به مسجد نشنود، آيا بايد خود اذان بگويد يا لازم نيست؟

ج. اگر امام نشنيده ولو مأمومين شنيده باشند، براى امام جماعت كافى نيست.

 

كفايت اذان و اقامه امام جماعت از اذان و اقامه مأمومين

368. آيا اذان و اقامه  اى كه توسط امام جماعت گفته مى  شود، از اذان و اقامه مأمومين كفايت مى  كند؟

ج. بله، كفايت مى كند، هر چند نشنيده باشند.

 

كفايت اذان و اقامه نماز جماعت براى نماز فرادا

369. اگر در مسجدى، توسط امام جماعت اذان و اقامه گفته شود و فرد ديگرى بخواهد نماز را فرادا بخواند، مى تواند به اذان و اقامه امام اكتفا كند، يا خود نيز بگويد؟

ج. اكتفا مى كند. (به مسأله  ى 762 رساله رجوع شود.)

 

سخن گفتن در بين اقامه

370. آيا سخن گفتن بين اقامه اشكال دارد؟

ج. كراهت دارد و در اين صورت اعاده ى آن مستحب است.

اذان راديو و تلويزيون به صورت زنده و يا غير آن

371. اگر نمازگزار صداى اذانى كه از راديو و تلويزيون به صورت زنده و مستقيم پخش مى  گردد بشنود، مى تواند به آن اكتفا كرده و فقط اقامه بگويد؟ اگر به صورت غيرزنده پخش شود، چه طور؟

ج. با فرض اين كه مثل پخش بلندگو است، اكتفاى به آن مانعى ندارد؛ ولى اگر اين گونه نباشد، بى اثر است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS