غصبى نبودن لباس

غصبى نبودن لباس

 

همراه بودن اشياى غصبى

129. اگر چيز غصبى مانند دستمال و مانند آن همراه نمازگزار باشد، آيا موجب بطلان نماز او مى ‏شود؟

ج. اگر با قصد قربت بتواند نماز بخواند، بنابر اظهر نمازش صحيح است، اگرچه با علم به غصبيّت احتياط در اعاده است.

 

نماز خواندن با لباس غصبى از روى فراموشى يا جهل به مسايل

130. اگر كسى از روى فراموشى يا جهل به مسأله با لباس غصبى نماز بخواند، نمازهايش چه حكمى دارد؟

ج. در صورت فراموشى، نمازش صحيح است ولى در صورت جهل به مسأله؛ اگر جهل او به جهل به حكم وضعى برگردد، احتياط لازم است وگر نه نماز صحيح است.

 

هديه لباس از طرف افرادى كه وجوهات پرداخت نمى ‏كنند

131. اگر از طرف اشخاصى كه اهل پرداخت وجوه شرعيه نيستند، لباسى برايمان هديه آورده باشند، مى‏توان با آن لباس نماز خواند؟

ج. تا علم به تعلق خمس به عين آن لباس نباشد، مى ‏توان با آن نماز خواند و در آن تصرف نمود.

فراموش كردن برگرداندن لباس به صاحبش

132. كسى در زمان حيات خود لباسى را به فقيرى كه لباس پاك نداشته، داد تا نماز بخواند. او لباس را نبخشيده بود، اما آن شخص فراموش كرد لباس را برگرداند و مدتى با آن نماز خواند. اكنون كه جهت برگرداندن لباس مراجعه مى ‏كند متوجه مى ‏شود آن فرد، فوت نموده است. تكليف نمازهايى كه او با آن لباس خوانده چيست؟

ج. نمازهاى او در حال نسيان و فراموشى صحيح بوده است.

 

شخصى كه شك دارد لباسش غصبى است؟

133. اگر شخصى نداند لباسش غصبى است يا به غصبى بودن لباس شك داشته باشد، براى نماز چگونه عمل كند؟

ج. نماز با آن لباس صحيح است.

 

نماز خواندن در لباس خريدارى شده از سارق

134. آيا خواندن نماز با لباسى كه از دزد خريدارى شده است، اشكال دارد؟

ج. اگر بداند آن لباس دزدى است، نماز اشكال دارد.

 

نماز با انگشترى كه با پول غصبى خريدارى شده

135. آيا نماز با انگشترى كه با پول غصبى خريدارى شده، صحيح است؟

ج. اگر با قصد قربت بتواند نماز بخواند بنابر اظهر صحيح است، اگرچه احتياط در اعاده است. بله، اگر معامله به ذمّه باشد و با اين پول طلب خود را پرداخت كرده باشد، انگشترى غصبى نيست.

 

لباسى كه خمس و زكات دارد

136. آيا مى ‏توان با لباس فرد ديگرى كه خمس و زكات آن را نداده است، نماز خواند؟ و اگر بعد از نماز بفهميم، آيا بايد نماز را قضا كنيم؟

ج. اگر نمى‏ دانسته ‏ايد، نماز صحيح است.

 

لباس‏هاى كسى كه خمس مالش را نمى‏دهد

137. كسى كه خمس نمى‏دهد و سال خمسى براى خود معين نكرده است، آيا با لباسى كه مى‏ خرد نمازش صحيح است؟

ج. به مسأله‏ى 691 رساله رجوع شود. بله، اگر بر ذمّه بخرد، نمازش صحيح است.

 

استفاده ‏ى زوجه‏ ى ناشزه (نافرمان) از لباسى كه شوهر به او داده

138. زنى كه ناشزه (نافرمان) شده، در صورتى كه در خانه شوهر يا لباسى كه شوهر در اختيار او گذاشته، نماز بخواند؛ آيا نمازش صحيح است؟

ج. تا يقين به عدم رضايت شوهر ندارد، اشكال ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS