احكام قرآن

احكام قرآن

گرفتن اجرت در برابر تعليم قرآن

1447. گرفتن اجرت در برابر تعليم قرآن، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد.

تلاوت قرآن در صورت ضرر براى چشم

1448. اگر تلاوت قرآن براى چشم كسى ضرر داشته باشد، آيا جايز است هر روز مقدارى از قرآن را تلاوت نمايد؟

ج. موارد مختلف مى شود.

موارد و نحوه استخاره با قرآن

1449. لطفا موارد و نحوه استخاره ى با قرآن را بيان فرماييد.

ج. به كتب معتبر ـ مثل مفاتيح الجنان ـ رجوع شود.

مجالس ختم انعام

1450. در بسيارى از شهرها و روستاها مجالسى به عنوان ختم انعام برگزار مى شود كه در وسط، آيه هاى سوره انعام، دعا و ذكرهايى خوانده مى شود، آيا چنين ذكرها و دعاهايى مأثور است؟ و خواندن چنين چيزهايى وسط قرائت قرآن مطلوب است يا خير؟

ج. به قصد خصوصيّت اگر باشد، بايد مأثور باشد.

فرق استخاره با تفأل

1451. لطفا فرق استخاره با تفأل را ذكر كرده و بفرماييد كه مورد استفاده هر يك چيست؟

ج. استخاره براى انتخاب است و تفأل براى اطلاع. (جهت آگاهى بيشتر به باب مفصّلى در بحارالانوار مراجعه شود.)

شنيدن قرآن

1452. كسى كه از شنيدن قرآن با صداى نيكو لذت بيشتر و توجه افزون ترى نسبت به خواندن آن دارد، مى تواند شنيدن تلاوت قرآن را جايگزين خواندن قرآن نمايد؟

ج. همراه با شنيدن، خود نيز قرآن بخواند تا ثواب قرائت را هم ببرد و هم چنين مى تواند از باب «فاستمعوا و انصتوا» رفتار كند.

قرائت قرآن ريايى

1453. اگر كسى قرآن بخواند براى اين كه به ديگران قرائت يا صداى خوب خود را بفهماند، عمل او ريا و حرام است؟

ج. اگر از باب ايجاد انگيزه در ديگران نباشد، ريا مى شود.

گذراندن معانى قرآن

1454. اگر كسى خواندن قرآن را نذر كرده باشد، مى تواند معانى قرآن را در قلب بگذراند بدون آن كه به زبان تلفظ كند؟ و اگر تلفظ به زبان باشد ولى سرعت تلفظ زياد و غير قابل فهم باشد چه طور؟ و آيا كثرت تلاوت و ختم قرآن در مدت اندك را كه از اوليا و بزرگان دين نقل شده، مى توان حمل بر تلفظ زبانى كرد يا آن هم مرور دادن معانى در قلب بوده است؟

ج. تلاوت قرآن به خواندن آن است به زبان البته هر چه با تأنّى و دقت خوانده شود مطلوب تر است و كسى كه نذر خواندن كرده، بايد به طور صحيح آن را به زبان بخواند.

قرآن خواندن در حالت خوابيده

1455. خوابيده قرآن خواندن، چه حكمى دارد؟

ج. اگر فقط خواندن قرآن باشد، اشكال ندارد.

شركت در كلاس قرآن به خاطر ازدواج

1456. آيا رفتن به كلاس قرآن استادى كه دوست دارم با وى ازدواج كنم، گناه است؟

ج. اگر خوف وقوع در حرام و مفسده باشد، گناه است.

فراگيرى صوت قرآن از نامحرم

1457. آيا فراگرفتن صوت قرآن كريم از نامحرم درست است؟

ج. خير، درست نيست.

قرائت نزد نامحرم

1458. قرائت قرآن نزد نامحرم چه حكمى دارد؟

ج. اگر با صوتِ بلند باشد بلكه مطلقا اشكال دارد.

عدم جواز قرار دادن قرآن در اختيار كافر

1459. آيا جايز است معلّمين، قرآن را در اختيار دانش آموزان بهايى، يا اهل كتاب قرار دهند؟

ج. اشكال دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS