احكام غسل جنابت

احكام غسل جنابت

راه اثبات منى

705. آيا اثبات منى از راه بوييدن و استشمام امكان دارد؟

ج. تا يقين به منى بودن نكند، حكم منى را ندارد؛ مگر در صورت صدق علايم منى كه در مسأله ى 350 رساله آمده است.

ندانستن حكم غسل جنابت

706. كسى كه نمى داند غسل جنابت واجب است، نمازهايى كه با حال جنابت خوانده، چه حكمى دارد؟

ج. باطل است.

تيمم به جاى غسل جنابت و ورود به مسجد

707. با تيمم بدل از غسل جنابت، آيا مى توان وارد مسجد شد؟

ج. اگر وظيفه اش تيمم بوده است تا تيمم و عذر او باقى است مى تواند وارد مسجد شود ولى اگر عذرش تنگى وقت بوده، يا با داشتن آب، براى نماز يا خوابيدن تيمم كرده، فقط كارى را كه براى آن تيمم نموده مى تواند انجام دهد و نمى تواند با آن وارد مسجد شود.

اثبات منى از روى رنگ

708. آيا مى توان منى را با اثر آن، مثلاً اين كه اين مايع سفيد است اثبات كرد؟

ج. خير، نمى توان اثبات نمود، بلكه بايد علايم منى را دارا باشد.

راه هاى اثبات منى

709. اگر دكتر در ادرار كسى تشخيص اسپرم بدهد و خود او هم بعد از ادرار آبى با لزوجت و چسبندگى ببيند و احتمال قوى دهد كه منى است، آيا آن آب حكم منى را دارد؟

ج. اگر با شهوت و جستن بيرون نيامده و بدن پس از آن سست نشده، حكم منى را ندارد، مگر علم يا اطمينان حاصل شود.

خروج رطوبت بدون اثر سه گانه

710. اگر فردى از خواب بيدار شود و ببيند رطوبتى از او خارج شده است و هيچ يك از سه نشانه اى كه در توضيح المسائل آمده، درك نكرده باشد آيا غسل براى او واجب است؟

ج. واجب نيست.

خواب ديدنِ خروج منى

711. اگر در خواب ببيند كه از او منى خارج مى شود، آيا بايد غسل كند؟

ج. اگر پس از بيدار شدن از خواب منى از او خارج نشده باشد، لازم نيست غسل كند.

آب خارج شده بعد از تحريكات جنسى

712. آبى كه بعد از تحريكات جنسى از مردان خارج مى شود و بدون بو و رنگ و كمى چسبنده است، پاك است يا نجس؟

ج. اگر علايم سه گانه يعنى خروج با شهوت و جستن و سستى بدن را نداشته باشد، پاك است.

سستى پس از خواب

713. اگر انسان از خواب بيدار شود و در خود احساس سستى بكند، آيا غسل بر او واجب است؟

ج. در فرض مذكور غسل واجب نيست.

جلوگيرى از خروج منى

714. اگر انسان از خروج منى جلوگيرى كرد و پس از مدتى بول كند، غسل جنابت بر او واجب مى شود؟

ج. اگر همراه بول منى خارج نشود، غسل بر او واجب نمى شود.

خود ارضايى بدون خروج منى

715. آيا بر كسى كه خود ارضايى مى كند ولى نمى گذارد منى خارج شود، غسل واجب است؟

ج. غسل واجب نيست، ولى كار حرام كرده است.

احساس احتلام در خواب

716. اگر انسان در خواب احساس كند كه جنب شده است، آيا اين مورد از انواع جنابت حرام است؟ و آيا نياز به غسل جنابت دارد؟

ج. هر نوع جنابت اعم از حرام و حلال نياز به غسل دارد، لكن جنابت تا وقتى كه همراه علايم سه گانه خروج منى نباشد، اثبات نمى شود، چه در خواب باشد يا بيدارى و احتلام در خواب حرام نيست.

حكم مايع بعد از مشاهده ى فيلم هاى محرك

717. آيا خواندن و ديدن كتاب يا فيلم هايى كه موجب تحريك مى شود، جايز است؟ اگر آبى بعد از اين بيرون بيايد، آيا حكم منى را دارد؟

ج. حرام است، ولى براى اثبات منى بايد علايم منى را دارا باشد.

خواندن آيات سجده دار بر جنب

718. آيا خواندن آيات سجده دار بر جنب حرام است؟

ج. خواندن سوره هايى كه آيه سجده واجب در آن ها است براى جنب حرام است، هر چند همان آيه سجده نباشد.

روزه با غسلى كه به ترتيب نبوده

719. اگر شخصى در غسلى واجب ترتيب را رعايت نكرد و بعد از غسل روزه گرفت، حكم روزه ى او چگونه است؟

ج. چون تعمّد بر صبح كردن با جنابت نداشته روزه اش صحيح است، مگر عمدى بوده و مى دانسته كه غسلش باطل است.

رعايت نكردن ترتيب در غسل

720. اگر شخصى غسلى انجام داد و بعد از اتمام غسل احتمال داد كه ترتيب را رعايت نكرده است و فكر مى كرده كه فقط نيّت ترتيب كافى است، نمازهاى او چه حكمى دارد؟

ج. شكّ بعد از غسل اثر ندارد و غسل او صحيح است.

شك در خارج شدن بول يا باد معده در غسل ترتيبى

721. شخصى هنگام غسل ترتيبى شك مى كند كه بول يا بادى از او خارج شده يا نه، وظيفه او چيست؟

ج. اعتنا نكند.

غسل با دست خيس

722. آيا خيس كردن دست در ظرف آب و كشيدن به اعضاى غسل كفايت از شستن مى كند؟

ج. بله، كفايت مى كند.

خشك شدن اعضاى غسل

723. اگر كسى با مقدار كمى آب غسل كند و تا طرف چپ را مشغول مى شود، آب طرف راست به واسطه گرمى هوا يا باد و يا كمى آب خشك مى شود و يا وقتى مشغول شستن قسمت هاى پايينى طرف راست است، قسمت بالاى آن خشك مى گردد، آيا غسل او صحيح است؟

ج. بله، صحيح است.

مباشرت در غسل

724. آيا در انجام غسل مباشرت شرط است و اگر كسى آب را براى انسان باز كند و يا براى رسيدن آب به برخى از مواضع به شستن بدن كمك نمايد، اشكال دارد؟

ج. مباشرت در حال اختيار شرط است ولى آب بازكردن ديگرى، منافى با مباشرت نيست.

نماز با لباس نجس

725. آيا شخصى كه جنب شده است مى تواند در صورت تنگى وقت با تيمم و نجاست بدن نماز بخواند؟

ج. بايد با تيمم نماز بخواند و نجاست را تا جايى كه ممكن است، بشويد يا كم كند.

غسل كردن با غُساله

726. آيا غسل كردن با غساله لباس، با توجه به قليل بودن آب صحيح است؟

ج. اگر آب قليل طاهر باشد، صحيح است و غساله غسله ى مزيله نجس است و هم چنين غسله ى مطهره بنابر احوط.

نيّت جداگانه براى هر وضو

727. آيا در غسل جنابت براى هر قسمتى كه مى شوييم، بايد نيّت جداگانه داشته باشيم؟

ج. خير نياز ندارد.

غسل در پادگان نظامى

728. شخصى ـ مثلاً در پادگان ـ فقط هفته اى يك بار امكان رفتن به حمام دارد، اگر در ميان هفته غسل بر او واجب شد، چه بايد كند؟

ج. بايد به هر طورى كه باشد به وظيفه ى فعليه خود از اقلّ واجب ـ غسل و يا تيمم ـ عمل كند و اگر تيمم كرد، در اوّلين فرصت ممكن غسل واجب خود را به جا آورد.

زمان تيمم بدل از غسل

729. آيا پس از برطرف شدن عذرى كه موجب تيمم بدل از غسل شده است، بايد غسل نمود؟

ج. بله.

رعايت ترتيب در هر وضو

730. آيا در غسل ترتيبى، رعايت ترتيب در هر عضو نيز لازم است؟

ج. بنابر احتياط واجب رعايت ترتيب در هر عضو لازم است، به اين صورت كه از بالا شروع كند و به قسمت هاى پايين عضو ختم كند و چنين نباشد كه مثلاً اوّل قسمت پايين سمت چپ را بشويد و سپس قسمت بالاى سمت چپ را بشويد.

غسل با بدن خيس

731. اگر تمام بدن انسان قبل از غسل خيس باشد، آيا با اتصال آب جديد به خيسى سابق مى توان نيّت غسل كرد؟ يا رساندن و جريان يافتن آب جديد بر اعضاى غسل لازم است؟

ج. با اتصال آب جديد هم، اگر جريان و شستن صدق كند كفايت مى كند.

غسل با اسم اشتباهى

732. غسل با يك اسم اشتباهى ديگر چه حكمى دارد؟

ج. چون قصد وظيفه دارد، اشكال ندارد.

مقدار انجام نماز با غسل جنابت

733. بعد از غسل جنابت چند نماز را مى توان بدون وضو خواند و فاصله زمانى بعد از غسل تا اداى نماز چه قدر است؟

ج. تا وقتى كه حدث اصغر از او صادر نشده مى تواند با آن نماز بخواند، و اين زمان به هر مقدار كه باشد مانعى ندارد.

سستى بدن همراه با خروج ادرار

734. شخصى كه هنگام ادرار بدنش سست مى شود گاهى هم ادرارش با شهوت بيرون مى آيد، آيا بايد پس از هر ادرار غسل كند و آيا مى شود به نحوى با يك غسل 17 ركعت نماز خواند؟

ج. خروج ادرار با شهوت، موجب غسل نمى شود و جواب از قسمت دوم سؤال، در جواب سؤال قبلى گذشت.

غسل جمعه به جاى غسل جنابت

735. به مدت دو سال احكام جنابت را نمى دانستم و غسل جمعه انجام مى دادم، نماز من چگونه است؟

ج. غسل جمعه چون به نيّت وظيفه بوده، كفايت از غسل جنابت مى كند ولى نمازهايى را كه بدون هيچ غسلى به جا آورده ايد باطل بوده است.

حكم عمره در صورت غسل احتياطى نمودن

736. در اثناى حج عمره رطوبتى از من خارج شد كه شك داشتم منى است يا نه، ولى احتياطا غسل كردم، عمره من چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد اما با غسل احتياطى، اكتفا از وضو نمى توانيد بكنيد.

نداشتن وقت كافى براى غسل

737. اگر انسان محتلم شود و وقت براى غسل و شستن بدن نباشد، اگر لباس را عوض كند و با بدن نجس نماز بخواند، چه حكمى دارد؟

ج. بايد تا جايى كه ممكن است نجاست را كم كند.

زمان غسل جنابت

738. آيا بايد غسل جنابت حتما در وقت نماز انجام گيرد؟

ج. در وقت نماز غسل بر انسان واجب مى شود و پيش از آن مستحب است كه غسل كند.

زمان غسل جمعه

739. زمان غسل جمعه چه وقتى مى باشد؟

ج. از اذان صبح تا ظهر ادا است ولى بعد از ظهر على الاحوط نيّت ادا و قضا نكند.

ترشح آب از بدن جنب

740. اگر قبل از غسل جنابت آبى از روى بدن شخص جنب به جاى ديگر ترشح كند، آيا اين آب پاك است يا نجس؟

ج. اگر آن قسمت از بدن او پاك بوده، آن آب پاك است.

مقدار خروج منى براى لزوم غسل

741. اگر منى خيلى كم خارج شود و يا از خروج منى جلوگيرى شود، غسل واجب مى شود؟

ج. اگر منى از انسان خارج شود، غسل واجب است و كم و زياد آن فرقى نمى كند، اما اگر منى از جاى خود حركت كند و انسان از خروج آن جلوگيرى نمايد، تا وقتى كه خارج نشده است غسل بر او واجب نمى شود.

غسل جنابت قبل از جنب شدن

742. آيا قبل از جنابت، انجام دادن غسل جنابت صحيح است؟

ج. خير.

منى همراه ادرار

743. آيا آمدن منى همراه ادرار نياز به غسل جنابت دارد؟

ج. اگر به منى بودن آن علم دارد، فرقى نمى كند لذا اگر پس از غسل باشد، بايد دوباره غسل نمايد.

غسل پس از احتلام

744. اگر كسى در خواب محتلم شد، چه غسلى بايد انجام دهد و آيا با غسل مى شود بدون وضو نماز خواند؟

ج. اين غسل همان غسل جنابت است و تمام احكام آن را دارد، از جمله اين كه مى شود با آن نماز خواند.

سر زدن حدث اصغر قبل از غسل جنابت

745. در صورتى كه قبل از غسل جنابت يكى از مبطلات وضو از انسان سر زند، آيا بايد وضو نيز بگيرد؟

ج. اگر قبل از انجام غسل باشد پس از غسل نبايد وضو بگيرد.

شستن سر و گردن با طرف راست و چپ بدن

746. هنگام شستن طرف راست و چپ، سر و گردنم را نيز مى شستم، آيا اين كار صحيح بوده است؟

ج. گر چه لازم نبوده ولى غسل باطل نشده است.

ترتيب و موالات در غسل

747. ترتيب و موالات يعنى چه؟ و آيا در غسل شرط است؟

ج. ترتيب آن است كه اعمال غسل به ترتيبى كه در رساله ذكر شده انجام شود، يعنى اوّل سر و گردن شسته شود و سپس طرف راست و پس از آن طرف چپ، و موالات يعنى پشت سر هم انجام دادن كارها كه در غسل ترتيب لازم است، امّا موالات در آن شرط نيست.

نگاه به عورت ديگرى در وقت غسل

748. آيا نگاه به عورت ديگرى هنگام غسل، غسل را باطل مى كند؟

ج. نگاه به عورت ديگرى، غير از همسر، حرام است اما موجب باطل شدن غسل نمى شود.

مقدار آب غسل

749. آب غسل تا چه اندازه اسراف نيست؟

ج. موارد آن مختلف است ولى مستحب است بيش از يك صاع مصرف نشود.

انجام چند نماز با تيمم بدل از غسل

750. اگر كسى شب جنب شود، آيا نماز صبح، ظهر و عصر را مى تواند با تيمم بدل از غسل بخواند؟

ج. تا وقتى عذر او براى غسل كردن باقى است، با تيمم نمازهايش را مى خواند.

موارد تيمم بدل از غسل در ماه رمضان

751. در چه صورتى مى توان در ماه رمضان، به جاى غسل تيمم كرد؟

ج. با نبودن آب يا تنگى وقت يا مجوزهاى ديگر تيمم در غير ماه رمضان، مى توان به جاى غسل تيمم نمود.

غسل جنابت قبل از اذان

752. اگر چند ساعت قبل از اذان غسل جنابت كنيم، براى نماز بايد وضو بگيريم؟

ج. اگر حدث اصغر صادر نشده باشد مى توانيد بلكه بايد با همان غسل نماز بخوانيد و نيازى به وضو نيست.

انجام چند غسل با يك نيت

753. آيا كسى كه چند غسل بر او واجب بوده و فراموش كرده، مى تواند به نيّت تمام غسل ها يك غسل انجام بدهد؟

ج. بله، مى تواند.

يك غسل براى چند غسل

754. آيا مى توان به نيّت غسل هاى متعدد، يك غسل به جا آورد؟

ج. بله، مانعى ندارد.

مهيا نبودن آب و مكان براى غسل كردن

755. اگر غسلى بر انسان واجب باشد، ولى آب گرم و مكان مناسب نباشد، حكم چيست؟

ج. تا ممكن است بايد آب را گرم كند و غسل كند.

تفاوت غسل با دوش گرفتن

756. آيا براى غسل جنابت، دوش گرفتن كافى است يا بايد به ترتيب عمل كرد؟

ج. بايد به ترتيبى كه در رساله ذكر شده عمل نمود و دوش گرفتن به تنهايى از غسل كفايت نمى كند.

غسل جنابت، بدون جنب شدن

757. اگر كسى بدون جنب شدن، غسل جنابت انجام دهد، مى تواند با آن غسل نماز بخواند؟

ج. نمى تواند با آن نماز بخواند و لازم است جهت نماز وضو بگيرد.

شستن كف پا در غسل

758. كسى كه نمى دانسته شستن كف پا در غسل لازم است مدتى به اين ترتيب غسل نموده نسبت به نماز و روزه هاى گذشته چه تكليفى دارد؟

ج. چون به صورت طبيعى در هنگام غسل طرف چپ و راست آب به كف پا نيز مى رسد، در صورت احتمال رسيدن آب به كف پاها، غسل هاى گذشته او محكوم به صحت است.

عدم امكان غسل نمودن

759. اگر بر انسان غسل واجب شود و در منزل حمام وجود نداشته باشد و هوا چنان سرد باشد كه نشود براى غسل بيرون رفت چه بايد كرد؟

ج. بايد در همان اطاق يا دستشويى تا جايى كه ممكن است غسل را به جا آورد.

جهتِ قبله هنگام غسل كردن

760. آيا در حال غسل، بايد رو به قبله باشيم؟

ج. لازم نيست.

غسل جنابت احتياطى

761. كسى كه از روى احتياط غسل جنابت انجام مى دهد، آيا براى نماز بايد وضو بگيرد؟

ج. بله.

عدم يقين به جنابت

762. آيا كسى كه يقين ندارد جنب شده، بايد غسل كند؟

ج. غسل لازم نيست.

جهل به حكم غسل

763. چندين سال روزه گرفتم و نماز خواندم در حالى كه نمى دانستم جنب بايد غسل كند، اكنون تكليف نمازها و روزه هاى من چيست؟

ج. هر غسلى كرده باشيد، هر چند غسل مستحبى، چون قصد وظيفه هم داشته ايد، ممكن است كفايت از غسل جنابت نموده باشد؛ ولى نماز و روزه هايى را كه يقين داريد بدون هيچ غسلى در حال جنابت به جا آورده ايد، بايد قضا كنيد و كفاره ى روزه ها را نيز اگر جاهل قاصر غير ملتفت به سؤال نبوديد ادا كنيد وگر نه كفاره واجب نيست، هر چند احوط است.

منظور از غسل ما فى الذمه

764. منظور از غسل ما فى الذمه چيست؟

ج. مراد غسل هايى است كه قبلاً بر عهده انسان بوده و او به واسطه ى فراموشى و يا علت هاى ديگر، آن ها را به جا نياورده است.

نيّت در غسل

765. آيا در هنگام غسل و وضو به جز گفتن نيّت چيز ديگرى هم بايد گفت؟

ج. لازم نيست نيّت غسل را به زبان آورد و همين مقدار كه به نيّت غسل شروع به شستن سر و گردن و طرف راست و چپ بدن بنمايد كافى است.

غسل نكردن به خاطر خجالت

766. در سحر ماه مبارك رمضان، محتلم بودم و به خاطر خجالت و تنگى وقت، غسل نكردم، وظيفه من چيست؟

ج. اگر تيمم هم نكرديد، بايد قضاى روزه را با اداى كفاره ى آن به جا آوريد.

برهنگى بدن در هنگام غسل

767. آيا در هنگام غسل بدن بايد برهنه باشد؟

ج. اگر بدون برهنه كردن بدن، آب به تمام اعضاى غسل برسد، اشكالى ندارد و مى تواند با لباس غسل كند.

اندازه ظرف آب غسل

768. اگر براى غسل بخواهيم از ظرف آب استفاده كنيم، اندازه ظرف بايد چه قدر باشد و چند بار بايد آب بريزيم؟

ج. بايد به مقدارى آب بريزيد كه تمام اعضاى بدن را غسل دهيد.

غسل هاى واجب

769. تعداد غسل هاى واجب براى مرد و زن چند تا هست؟

ج. در اين رابطه به ماقبل مسأله ى 349 رساله مراجعه نماييد.

قضاى غسل جمعه

770. آيا مى شود غسل جمعه را در روز ديگر به نيّت قضا انجام داد؟

ج. روز شنبه مى توان آن را قضا كرد. (توضيح بيشتر در قبل از مسأله ى 551 رساله، بند يك ذكر گرديده است.)

حركت در هنگام غسل

771. آيا حركت كردن در هنگام غسل، آن را باطل مى كند؟

ج. اشكالى ندارد.

شرم و حيا براى غسل

772. آيا شرم و حيا مى تواند موجب به تأخير انداختن غسل جنابت شود؟

ج. جايز نيست به علت شرم و حيا غسل جنابت را به تأخير انداخت به گونه اى كه نماز انسان قضا شده و يا مرتكب اعمالى كه نياز به طهارت دارد، شود.

انجام غسل جنابت قبل از وقت نماز

773. آيا مى شود غسل جنابت را قبل از وقت نماز انجام داد؟

ج. غسل جنابت قبل از وقت نماز و به خودى خود مستحب است و مى توان پيش از وقت نماز، انجام داد.

نماز با غسل جنابت احتياطى

774. آيا با غسل جنابت احتياطى مى شود نماز خواند؟

ج. خير، نمى توان.

حدث اصغر در بين غسل

775. اگر در بين غسل، حدث اصغر مثل ادرار يا باد معده رخ دهد، غسل چه حكمى دارد؟

ج. احتياط اين است كه غسل را دو مرتبه به طور كامل انجام دهد و براى نماز و كارى كه وضو براى آن لازم است، وضو بگيرد.

فراموشى در شستن يك قسمت

776. در صورتى كه شستن يك قسمت از بدن در غسل فراموش شود تكليف چيست؟

ج. به مسأله ى 367 رساله رجوع شود.

غسل بعد از تيمم بدل از غسل

777. اگر با تيمم بدل از غسل نماز خوانديم آيا براى نمازهاى بعدى بايد غسل كنيم؟

ج. بلى اگر عذر برطرف شده است. (به مسأله ى شماره ى 609 رساله مراجعه شود.)

خروج منى بدون شرايط سه گانه

778. عادت خود ارضايى را ترك كرده ام اما با يك مختصر شهوت بدون داشتن شرايط سه گانه، منى از من خارج مى شود. آيا در اين شرايط غسل بر من واجب است؟

ج. اگر يقين به خروج منى باشد، غسل واجب مى شود.

غسل هاى مختلف با يك نيت

779. اگر غسل هاى ديگرى غير از جنابت بر عهده ى كسى باشد، آيا مى تواند همه را با يك نيّت انجام دهد؟

ج. بله، مى تواند.

غسل نكردن به خاطر سحرى خوردن

780. اگر كسى در سحرگاه ماه رمضان جنب باشد و حمام نرود، آيا مى تواند مشغول خوردن سحرى شود و بعد از اذان غسل نمايد؟

ج. نمى تواند و بايد قبل از اذان غسل كند.

دست كشيدن در هنگام غسل

781. آيا در غسل دست كشيدن به بدن واجب است، يا فقط جارى كردن آب بر بدن كافى است؟

ج. جارى كردن آب كافى است.

عدم امكان غسل در شب زفاف

782. اگر كسى در شب زفاف نتوانست غسل كند، آيا مى تواند نماز صبح را با تيمم بخواند؟

ج. حتى الامكان بايد غسل كند.

فورى بودن وجوب غسل جنابت

783. آيا غسل جنابت فورا بر انسان واجب مى شود؟ و آيا براى چند مرتبه آميزش يك غسل كافى است؟

ج. غسل جنابت به خودى خود مستحب است و پس از وارد شدن به وقت نماز و يا براى انجام كارهايى كه طهارت در آن شرط است واجب مى شود؛ و براى چند آميزش، يك غسل كافى است.

عدم جواز ورود جنب در مسجد

784. آيا شخص جنب مى تواند به جهت امور واجب عرفى ـ مثل اين كه لازم است در مجلس ترحيم نزديكان در تمام وقت شركت داشته باشد ـ وارد مسجد شود، در حالى كه تا پايان مراسم دسترسى به آب براى انجام غسل ندارد؟

ج. نمى تواند.

وارد شدن جنب به امام زاده ها

785. شخص جنب مى تواند به عنوان زيارت در حرم امامزاده ها وارد شود يا نه؟

ج. مى تواند.

نماز با غسل زيارت

786. آيا نماز زيارت قبور ائمّه ـ صلوات اللّه عليهم اجمعين ـ را، مى شود با غسل زيارت خواند؟

ج. بايد وضو هم بگيرد.

غسل در تنگى وقت

787. اگر فردى به گمان وسعتِ وقت به قصد طهارت از جنابت، غسل نمود، آن گاه فهميد كه وقت تنگ بوده، آيا غسل صحيح است؟

ج. صحيح است.

غسل با شكّ در بقاى وقت

788. اگر كسى در صورت شكّ در بقاى وقت، با جريان استصحاب باقى بودن وقت، غسل كند؟ آيا و در صورت غسل و معلوم شدن خلاف آن، غسل او صحيح است؟

ج. بله، غسل صحيح است.

نيّت جنابت

789. اگر شخصى با همسر خود ـ كه در حال حيض است ـ جماع كند، آيا بايد در موقع غسل، نيّت جنابت از حرام نمايد؟

ج. لازم نيست.

نيّت غسل واجب قبل از وقت

790. اگر يقين كند وقت نماز شده و نيّت غسل واجب كند و بعد معلوم شود كه پيش از وقت، غسل كرده، آيا غسل او صحيح است؟

ج. اگر در واقع به قصد وظيفه اى كه بر عهده اش بوده غسل نموده و اشتباه در تطبيق داشته، به گونه اى كه اگر يقين به وقت نداشت، نيّت استحباب مى كرد، غسل صحيح است.

غسل با شكّ در طهارت

791. كسى كه صبح از خواب بيدار مى شود و شك مى كند كه جنب هست يا نه، آيا مى تواند غسل كند؟

ج. مانعى ندارد به اميد عمل به وظيفه غسل كند، ولى بايد براى عملى كه مشروط به طهارت است ـ مثل نماز ـ وضو بگيرد.

غسل با بدن نجس

792. اگر در غسل با بدن نجس زير دوش برود كه هم غسل كند و هم بدنش پاك شود، آيا غسلش صحيح است؟

ج. اگر قبل از غسل دادن هر قسمتى آب كشيده شود، هر چند به ادامه ى جريان آب، كافى است.

شكّ در تطهير بدن قبل يا حين غسل

793. اگر يقين داشته كه قبل از غسل، بدن نجس بوده است و شك دارد كه زير دوش قبل از غسل دادن، هر قسمتى را آب كشيده، يا غسل و تطهير در يك لحظه بوده، وظيفه چيست؟ نمازهاى خوانده شده چه حكمى دارد؟

ج. اگر غسل و تطهير آنى نبوده، يعنى با آغاز شستن نجاست تطهير شده است و به ادامه ى آن از حدث تطهير گرديده ـ كه نوعا هم همين طور است ـ غسل و نمازهايش صحيح بوده. بله، اگر جريان آب در حين غسل بر موضع نجس فقط يك لحظه بوده، پس اعاده غسل موافق احتياط است، اگر احتمال توجه به پاك كردن محل نجس در حين غسل را نمى دهد.

حمّام در قبرستان

794. در قسمتى از يك قبرستان حمّامى احداث شده است، غسل و نظافت در اين حمّام چه حكمى دارد؟

ج. اگر انسان نداند كه آن زمين فقط وقف قبرستان بوده اشكال ندارد؛ مگر در صورتى كه ايجاد حمام موجب بى حرمتى به بدن مسلمان بشود، مثلاً آب به بدن او برسد كه در اين صورت اشكال دارد.

غسل در دستشويى هاى غصبى مسجد

795. اگر دستشويى هاى مسجدى غصب شود، غسل در آن صحيح است؟

ج. ظاهرا اگر غسل كننده خود غاصب نباشد، اشكال ندارد.

غسل در مكان هاى عمومى

796. آيا در حسينيّه و راه هاى عمومى و پارك ها ـ با خود نگهدارى از نامحرم ـ مى شود، غسل كرد؟

ج. اشكال ندارد. فقط در حسينيه، بايد خلاف جهت وقفِ آن نباشد.

شستن ناف و عورت در غسل

797. سال ها در انجام غسل ترتيبى تمام ناف و تمام عورت را فقط با يك طرف بدن مى شستم، وظيفه چيست؟

ج. اگر احتمال مى دهيد كه نصف آن ها با طرف ديگر هم شسته مى شده است، اعمال شما محكوم به صحّت است.

غسل ترتيبى در وان

798. كسى كه غسل واجب دارد مى تواند در وان حمام به نيّت غسل ترتيبى ابتدا سر و گردن را زير آب ببرد و تكان دهد و سپس همان طور كه در وان دراز كشيده نيمه طرف راست بدن را به نيّت طرف راست زير آب ببرد و تكان دهد و سپس به همين نحو نيمه ى طرف چپ را غسل دهد؟

ج. مى تواند، ولى در همان حال هم بنابر احوط بايد رعايت شستن جاهاى بالاتر و سپس پايين تر را بنمايد.

نحوه ى غسل ترتيبى

799. در موقع غسل پس از شستن سر و گردن يا طرف راست، آيا لازم است از زير دوش كنار برود و بعد طرف راست يا چپ را بشويد؟

ج. لازم نيست.

فرق منى و مذى در زن

800. جهش و سستى بدن را در جنابت زن شرط نمى دانيد و فقط حصول شهوت را در خروج رطوبت منى شرط جنابت فرموده ايد؛ پس چنين رطوبتى با رطوبتى كه به نام مذى كه آن هم در موقع شهوت از مرد و زن خارج مى شود چه تفاوتى دارد؟

ج. مذى قبل از منى خارج مى شود و منى فقط در اوج شهوت خارج مى شود نه هر شهوتى، كه مجرّد خروج با شهوت خاصّه (اوج شهوت) در زن ـ بدون سستى بدن ـ موجب احتياط است، گرچه جريان حكم مرد سالم در زن سالم و حكم مرد مريض در زن مريض خالى از وجه نيست؛ به مسأله ى 350 رساله مراجعه شود.

شستن موى زنان در غسل

801. در غسل آيا بر زن واجب است تمام موهايش را بشويد؟ با توجه به اين كه آب به تمام پوست رسيده است؟

ج. شستن تمام اطراف موهاى بلند لازم نيست و شستن پوست كافى است.

غسل با آب هاى كشاورزى كه دارو به آن اضافه مى كنند

802. آيا در آب كشاورزى كه برخى از كشاورزان به آن ها دارو اضافه كرده اند، مى شود غسل كرد؟

ج. تا از صدق آب مطلق خارج نشده، مانعى ندارد.

تلقيح نطفه ى مرد ديگر

803. آيا تلقيح كردن نطفه ى مرد در رحم زن براى بچه دار شدن، موجب غسل جنابت براى زن مى شود؟

ج. خير، موجب غسل نمى شود.

انجام غسل هاى زنانه با نيّت غسل جنابت

804. آيا غسل هايى كه مخصوص زن ها مى باشد، مى توانند با نيّت جنابت انجام شوند؟

ج. اگر غسل جنابت هم بر عهده ى آن ها هست مى توانند.

خروج منى شوهر از زن

805. آيا زن پس از نزديكى شوهر با او بايد مدتى قبل از غسل صبر كند تا منى شوهر از او خارج شود يا خير؟ و اگر فورا غسل كند و آبى يا رطوبتى مشكوك از او خارج شود، تكليفش چيست؟

ج. لازم نيست صبر كند و خارج شدن منى مرد از زن موجب جنابت زن نيست و اگر خارج شد، فقط همان موضع تطهير شود.

خارج شدن رطوبتى مانند منى از رحم

806. اگر در طى ماه رطوبتى از رحم خارج شود كه بعضى از خصوصيات منى را داشته باشد، آيا حكم منى دارد؟ نماز و روزه هايى كه گرفته چه حكمى دارد؟

ج. منى داراى علايمى است كه در مسأله ى 350 رساله ذكر گرديده است و اگر احراز كرد كه آن رطوبت منى بوده و نمازهايش را بدون غسل خوانده است، لازم است آن ها را قضا كند.

تكرار دو غسل در صورت بطلان يكى از آن دو

807. اگر بر كسى دو غسل واجب باشد (حيض و جنابت) سپس غسل كند و پس از آن بفهمد كه از حيض پاك نشده است، آيا بايد براى آن يكى هم غسل كند؟

ج. احتياطا مى تواند در هنگام غسل حيض پس از طهارت از حيض هر دو را نيّت كند.

غسل پس از استفاده از وسايل ضد باردارى

808. براى جلوگيرى از حاملگى از كاندوم استفاده مى كنيم، بر شوهرم به جهت انزال غسل واجب مى شود با توجه به اين كه منى داخل رحم ريخته نمى شود، آيا من هم بايد غسل كنم؟

ج. يكى از عوامل جنابت داخل شدن آلت تناسلى مرد در آلت تناسلى زن است كه در اين صورت فرقى بين استفاده از كاندوم و يا انزال شدن و نشدن منى نيست.

غسل جنابت ديوانه بعد از عاقل شدن

809. كسى كه ديوانگى اش برطرف شده، آيا جنب شدن هاى او در زمان ديوانگى سبب غسل جنابت در زمان عاقل شدنش مى شود؟

ج. بله، بايد غسل كند.

زنى كه جنب بوده و حيض شده

810. زنى جنب بوده و حيض شده است، آيا مى تواند در حال حيض غسل جنابت نمايد و چنان چه در حال حيض غسل نمايد، از جنابت كفايت مى كند، يا بعد از پاك شدن بايد دوباره غسل كند؟

ج. بعد از پاكى از حيض يك غسل به نيّت هر دو انجام دهد و هم چنين صحيح است قبل از پاك شدن از حيض غسل كند به جهت كمتر شدن پليدى باطنى، و هم چنين غسل هاى ديگر هم از او صحيح است.

غسل جنابت همراه با غسل ديگر

811. اگر شخصى غسل جنابت را همراه غسل ديگر با هم انجام دهد و به عبارتى يك غسل كند براى هر دو، آيا در اين صورت باز نيازى به وضو نيست؟

ج. خير، نبايد وضو بگيرد.

احكام خانم ها

812. آيا دوشيزگان و بانوان هم در خواب محتلم مى شوند؟ و تكليف بانوانى كه به مسأله ى احتلام جاهل بوده و بدون غسل مدّت ها اعمال عبادى خود را انجام داده اند چيست؟

ج. بلى، ممكن است مثل مردان باشند، اگرچه بعيد است، و بر فرض انزال، در احتلام و وجوب غسل همانند مردان هستند و اگر محتلم شده به طورى كه منى خارج شده است، نمازهاى بدون غسل را بايد قضا كند؛ ولى روزه هايى كه جاهل به جنابت خود بوده، قضا ندارد.

غسل مريض

813. مريضى كه نمى تواند غسل كند، چه وظيفه اى دارد؟

ج. لازم است تيمم بدل از غسل نمايد.

وسواس در نجاست، طهارت، وضو و به خصوص غسل

814. كسى كه در طهارت، نجاست، وضو، به خصوص غسل زياد شك مى كند و آب خيلى مصرف مى كند، وظيفه ى او چيست؟

ج. بايد به شك هايش عمل نكند و مثل افراد متعارف عمل كند.

حكم غسل براى زخم هاى باز مانند زخم هاى شكم

815. بيمارانى كه زخم آنان باز است، مانند زخم هاى شكم كه به خارج ترشح مى كند، چگونه بايد غسل كنند؟

ج. تا ممكن است بايد غسل كنند هر چند غسل جبيره اى و در بعض موارد با تيمم احتياطى و با عدم امكان، فقط تيمم مى كند.

خون زخم هنگام غسل

816. اگر جايى از بدن زخم باشد و هنگام غسل خون بيايد، چگونه بايد غسل كند؟

ج. در موقع غسل دادن آن جا بايد آن خون را تطهير كند و سريع غسلش را انجام دهد.

جنابت فرد بيمار

817. اينجانب در مواقعى در خود احساس شهوت مى كنم ولى چون بدنم حسّ ندارد تشخيص نمى دهم كه جنب شده ام يا نه، آيا حكم شخص جنب را دارم يا خير؟

ج. اگر يقين نداريد كه چيزى از شما خارج شده، حكم به جنابت نمى شود. بله، در شخص مريض، شهوت خاصّه (اوج شهوت) در حال خروج كافى است كه حكم به جنابت شود.

غسل كسى كه تمام پاى او گچ گرفته شده

818. اگر كسى كه تمام پاى او گچ گرفته شده جنب شود، غسل بر او اجب است يا تيمّم و يا هر دو؟

ج. در فرض مذكور كه جبيره، بعضى از اعضاى سه گانه غسل را گرفته، غسل جبيره اى كافى است. (به مسأله ى 343 رساله رجوع شود.)

خارج شدن منى به صورت پى در پى

819. وظيفه ى شخصى كه پى در پى منى از او خارج مى شود چيست؟

ج. در تحصيل طهارت اختياريه و اضطراريه و شرايط لزوم آن فى الجمله با سلس البول شريك است كه در رساله مذكور است.

غسل جبيره اى

820. اگر شخصى غسل جبيره اى بگيرد بعد از چند روزى كه جبيره برطرف مى شود، آيا لازم است دوباره غسل كند؟

ج. خير، لازم نيست.

ضرر داشتن آب براى گوش

821. شخصى كه آب براى گوشش ضرر دارد، براى غسل چگونه عمل كند؟

ج. اگر گذاشتن چيزى در باطن گوش ممكن نيست، غسل جبيره اى به جاى آورد.

نايب گرفتن در غسل

822. اينجانب خود قادر به شستشو و انجام غسل نيستم، آيا مى توانم براى آب ريختن و شستن نايب بگيرم و خود نيّت غسل كنم؟ آيا غسل به اين نحو صحيح است؟

ج. بله، در آن مقدارى كه توانايى نداريد صحيح است.

خروج ماده اى از انسان كه يقين به منى بودن آن ندارد

823. بعضى از اوقات پس از بيدار شدن از خواب در كيسه ى مخصوص ادرار خود مادّه اى مى بينم كه نمى دانم منى است يا چيز ديگر و چون بدنم حسّ ندارد و با قراين ذكر شده در مسأله ى 350 رساله براى من قابل تشخيص نيست، آيا بايد غسل كنم؟

ج. حكم منى ندارد، مگر از روى شهوت خاصّى خارج شده باشد. و اگر نمى دانيد، حكم به جنابت نمى شود؛ مگر اين كه بر تقدير متعارف بودن، احراز جنابت بشود و اين معنا بر شما قابل احراز مى باشد.

خروج منى بدون اراده

824. بر اثر مرضى كه به آن مبتلا هستم، گاه بدون اراده از من منى خارج مى شود، آيا موجب جنابت مى گردد و با توجّه به اين كه در يك روز چند بار اتّفاق مى افتد، تكليف شرعى من چيست؟

ج. اگر يقين به منى بودن آن داريد، موجب جنابت است و براى نماز بايد غسل كنيد و اگر نمى توانيد تيمّم نماييد.

فرج مصنوعى

825. دستگاه تناسلى خانمى اشكال داشته و بنابر آزمايشات و اظهار چندين دكتر متخصّص لوله ى واژن و رحم ندارد [البته قابل ذكر است كه رحم در ابعاد بسيار كوچك وجود دارد ولى به هيچ وجه به جايى وصل نيست و تنها با ماهيچه هايى به شكم وصل مى باشد و راه خروجى ندارد و به عبارت ديگر كالعدم مى باشد }بعد از مدّتى از ازدواج، به علّت نبودن راهى براى جماع با يك عمل جرّاحى [واژن [گوشت را بريده و راهى لوله مانند را كه مسدود است باز كردند و بنابر اظهار خود خانم و دكتر متخصّص، هيچ لذّتى در موقع جماع براى خود خانم نيست. لطفا بيان بفرماييد:

1) آيا صرف ادخال و جماع با چنين زنى باعث وجوب غسل جنابت براى خانم مى شود؟

ج. غسل واجب مى شود و معيار همان جماع بر موضع مخصوص است؛ هر چند بدون شهوت باشد. مگر آن كه مدخل، مصنوعى باشد به نحوى كه صدق فرج نكند.

2) براى مرد چه طور؟ در صورتى كه منى بيرون نيايد.

ج. اگر دخول كند هر چند منى بيرون نيايد، غسل واجب مى شود با فرض اين كه صدق كند دخول در فرج زن كرده است.

اثر خودكار در غسل

826. اگر هنگام غسل در جايى از بدن، اثر خودكار وجود داشته باشد، مانع رسيدن آب محسوب مى شود؟

ج. با فرض اين كه جرميّت نداشته باشد، مانع نيست.

اثر گچ يا صابون در اطراف ناخن بعد از غسل

827. حكم اثر گچ يا صابونى كه بعد از غسل در اطراف ناخن ها مشاهده مى شود چيست؟ اگر اين اثر در حمام هنگام غسل مشاهده نمى شود، امّا بعد از غسل ديده مى شود تكليف چيست؟

ج. اگر صرفا رنگ سفيد مربوط به گچ يا صابون است، اشكالى ندارد اما اگر جرمى است كه عرفا مانع رسيدن آب به پوست و ناخن مى شود، بايد برطرف گردد.

توجه به وجود مانع بعد از غسل

828. اگر بعد از غسل، انسان متوجه شود لايه اى از رسوبات نوره روى ناخن اوست چه حكمى دارد؟

ج. اگر داراى جرم بوده و عرفا مانع رسيدن آب به ناخن بوده بايد مجددا غسل را تكميل نمايد؛ اما مجرد رنگ باقى مانده بدون جرم اشكالى ندارد.

غسل با موهاى ژل زده

829. در هنگام وضو و غسل اگر موهاى سر ژل زده شده باشند، وضو و غسل چه حكمى دارد؟

ج. موهايى كه تابع پوست به حساب نيايد، در غسل لازم نيست شسته شود و آب به پوست برسد كافى است و توضيح بيشتر در مسأله ى 376 رساله داده شده است.

چرك در ناف

830. اگر داخل ناف كمى چرك باشد و برطرف كردن آن مشكل باشد، آيا غسل صحيح است؟

ج. به مسأله ى 372 و 342 رساله رجوع شود.

ديدن سرمه در چشم بعد از غسل

831. اگر بعد از غسل متوجه شويم كه مقدارى سرمه لاى مژه هاى ما وجود داشته است، آيا غسل باطل است؟

ج. اگر سرمه چرب باشد به گونه اى كه عرفا مانع حساب شود و خارج از چشم كشيده شده باشد نه داخل آن و نيز يقين داشته باشد كه قبل از غسل وجود داشته، بايد غسل را اعاده نمايد.

تميزى بدن در غسل و وضو

832. مقصود از تميز بودن بدن در غسل و وضو چيست؟

ج. مقصود آن است كه اولاً بدن پيش از غسل از نجاسات پاك باشد و ثانيا مانعى از رسيدن آب به بدن نباشد.

لايه ى روغنى در گوش هنگام غسل

833. در هنگام غسل احساس مى شود يك لايه ى روغنى داخل گوش است، حكم آن چيست؟

ج. شستن داخل سوراخ گوش لازم نيست.

خال كوبى

834. آيا خال كوبى در اعضا، مانع غسل است؟

ج. مانع نيست.

استعمال مواد مصنوعى

835. آيا استعمال مواد مصنوعى براى حالت دادن به مژه ها، در وضو و غسل اشكال ايجاد مى كند؟

ج. اگر آن مواد داراى جرم باشد و مانع رسيدن آب به پوست و موى مژه باشد، بايد آن را برطرف كرد و شستن مويى كه تابع پوست نيست در وضو لازم است به خلاف غسل.

لاك ناخن

836. آيا لاك ناخن مانع از انجام غسل است؟

ج. مانع است و لازم است پيش از غسل برطرف شود.

حنا كردن

837. آيا حنا مانع از وضو و غسل مى شود؟

ج. اگر پس از شستن خود حنا، رنگ آن باقى مانده است، مانع از غسل و وضو نيست.

چرك لاى موهاى بدن

838. گاهى در موهاى بدن مثل زير بغل مشاهده مى شود يك لايه ى چرك مانند آن را فرا گرفته است. آيا در غسل، مانع به حساب مى آيد؟

ج. مانع بايد عرفيت داشته باشد و شستن موهاى بلند لازم نيست و شستن پوست كافى است.

چروك هاى پوستى در كهولت

839. در اثر كهولت سن يا بعضى از عوارض جسمى، قسمتى از ظواهر بدن به وسيله ى قسمتى ديگر پوشيده مى شود، آن قسمت ها بايد چگونه غسل شود؟

ج. ظاهرا بايد به تمام آن قسمت ها آب برساند، مادامى كه باطن حساب نشود.

چربى بدن

840. در غسل كردن چربى اى كه از خود طبيعت پوست سر است، آيا مانع حساب مى شود؟

ج. مانع محسوب نمى شود.

گمان به بودن مانع هنگام غسل

841. اگر مدّتى غسل مى كرده، سپس گمان پيدا كرده كه در هنگام غسل مانعى وجود داشته است ـ چون نمى دانسته كه بايد ناف را از چرك هاى آن تميز كند ـ و نوعا گمان به وجود چرك در ناف هست، آيا غسل هايى كه در مدّتى طولانى اين چنين انجام داده باطل بوده است؟

ج. در غسل، ظاهر ناف بايد شسته شود و آن هم شسته شده و داخل آن واجب نيست شسته شود. بلى هر مقدار كه شك دارد جزو ظاهر حساب مى شود يا باطن احتياط اين است كه بشويد تا جايى كه سابقا باطن يقينى نبوده است، و در فرض سؤال تا وقتى كه اطمينان به وجود مانع نباشد، به حكم فراغ، غسل محكوم به صحّت است.

ديدن مانع بعد از غسل

842. اگر مدّتى بعد از غسل ديديم كه مانعى روى بدن وجود دارد وظيفه ى ما چيست؟ آيا مى توانيم بگوييم انشاءاللّه  بعد از غسل ظاهر شده است؟

ج. اگر احتمال بدهد كه بعدا پيدا شده، محكوم به صحّت است.

مهلت برداشتن مانع و تكميل غسل

843. شخصى كه غسل كرده اگر مانع ديد تا چه وقت مى تواند مانع را بردارد و همان غسل را تكميل كند؟

ج. تا زمانى كه حدث اصغر از او سر نزده، مى تواند و پس از آن محلّ، احتياط كردن است به اين نحو كه غسل را دو مرتبه به صورت كامل انجام دهد و براى نماز و كارى كه براى آن وضو لازم است، وضو بگيرد.

استمناء جهت درمان

844. اگر به جهت امراض تناسلى، پزشك براى درمان و تشخيص نوع مرض براى آزمايش تجويز استمنا كند، آيا ارتكاب آن جايز است؟

ج. اگر ضرورت باشد و راه حلال ميسّر نباشد، جايز است.

گرفتن منى براى تشخيص بچه دار شدن

845. در بعضى از بيمارستان ها براى اين كه بفهمند انسان بچه دار مى شود، از مرد مى خواهند كه با عمل استمنا، منى خودش را در اختيار آزمايشگاه قرار دهد. آيا جايز است؟

ج. جايز نيست.

خروج رطوبت مشكوك بعد از غسل

846. بعد از غسل آب مشكوكى از من خارج شده است، آيا نجس است و غسل لازم دارد؟

ج. اگر پس از جنابت و قبل از غسل بول كرده و سپس غسل نموديد و يا اگر نمى توانستيد بول كنيد استبراء كرده و سپس غسل كرده ايد و پس از آن رطوبت مشكوكى كه انسان نمى داند بول است يا منى خارج شده، حكم بول دارد و در غير اين صورت حكم منى داشته و بايد مجددا غسل نماييد. (به مسأله ى 351 رساله رجوع فرماييد.)

شك در صحت غسل

847. اگر بعد از اتمام غسل، در صحت غسل شك كنم، تكليف چيست؟

ج. آن شك اعتبار ندارد.

شك در رسيدن آب به پوست

848. فردى در غسل خيال مى كرده صرف رسيدن آب به مو كافى است و لازم نيست آب به پوست برسد و همين طور غسل مى كرده تا اكنون كه ملتفت مسأله شده است. اكنون در غسل ها شك دارد كه آيا آب به پوست مى رسيده يا نه ولى احتمال رسيدن را مى دهد، آيا غسل هاى او صحيح بوده است؟

ج. اعمال گذشته او محكوم به صحت است، زيرا شك پس از فراغ است.

اشتباه در غسل ارتماسى

849. من تا چندى پيش نمى دانستم كه زير دوش حمام رفتن غسل ارتماسى نيست و مدّتى غسل جنابت را به اين نحو انجام مى دادم. تكليف نمازهايى كه تاكنون خوانده ام چيست؟

ج. بايد قضا شود، مگر اين كه با قصد وظيفه، خود به خود غسل ترتيبى حاصل مى شده است.

شكّ در شستن مقدارى از بدن

850. اگر بعد از غسل در شستن قسمتى از بدن شك كند، حكم آن چيست؟ در بين غسل چه طور؟

ج. بعد از غسل اعتنا نكند؛ و در بين غسل، احوط تدارك است ـ تا وقتى كه با تدارك محذورى لازم نيايد ـ و در غير اين صورت، بنابر احتياط غسل را تمام مى كند و تيمّم مى نمايد.

خروج مجدّد منى پس از غسل

851. اگر شخصى غسل جنابت كرده و چون استبراء به بول نكرده بوده بعد از ساعتى مقدارى از منى كه در مجرى باقى مانده بيرون مى آيد؛ آيا جنابت جديد است تا نمازهايى كه با آن غسل خوانده صحيح باشد يا جنابت سابق است و نمازهاى خوانده شده بايد اعاده شود؟

ج. پس از غسل اوّل، طهارت حاصل است و خروج منى موجب جنابت جديد است.

آب خارج شده پس از غسل

852. آيا آبى كه گاهى از انسان بعد از انجام غسل يا حين آن بيرون مى آيد، حكم منى را دارد؟ با توجّه به اين كه به صورت طبيعى و بدون جستن و شهوت خارج مى شود.

ج. اگر قبل از غسل بول و يا استبرا كرده، در صورت شكّ، حكم منى را ندارد. توضيح بيشتر در مسأله ى 351 رساله آمده است.

شكّ در غسل بعد از خروج از حمّام

853. اگر كسى به قصد غسل واجب وارد حمّام شود و سپس شك كند كه آيا غسل كرده يا خير، حكمش چيست؟

ج. بايد غسل كند.

وضو بعد از غسل جنابت

854. اگر كسى بعد از غسل جنابت وضو بگيرد، كار خلافى انجام داده است؟

ج. جايز نيست؛ هر چند نماز او صحيح است.

غسل جنابت نياز به وضو ندارد

855. اگر انسان غسل جنابت را پيش از وقت نماز انجام دهد، آيا براى نماز احتياج به وضو دارد؟

ج. اگر مبطلات وضو پيش نيامده است، احتياج ندارد.

856. در رساله آمده شخصى كه غسل جنابت كرده، براى نماز نبايد وضو بگيرد. وظيفه ى او در مسّ كتاب قرآن و موارد ديگرى كه مشروط به وضو است چه مى باشد؟

ج. فرقى نمى كند.

عدم احتياج غسل جنابت به وضو

857. اين كه فرموده اند غسل جنابت وضو لازم ندارد، آيا شامل فردى كه جنب از حرام شده هم مى شود؟

ج. بله، شامل مى شود.

وسواس در غسل

858. اگر كسى در شستن وسواس پيدا كرد، حكمش چيست؟

ج. بايد به وسوسه اش اعتنا نكند.

دقت در غسل جنابت

859. آيا در غسل جنابت بايد وسواس به خرج داد كه آب به همه جاى بدن رسيده است؟

ج. وسواس لازم نيست و ملاك در رسيدن آب، عرف متديّنين است.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS